راینواز رایتل مرتضی پاشایی به نام قلبم رو تکرارهکد راینواز رایتل قلبم رو تکراره از مرتضی پاشایی (رایتل) :


قلبم رو تکراره


۱۶۰۶۳


کد فعال سازی آهنگ انتظار راینواز رایتل :
جهت فعال سازی سرویس راینواز کافی است کلمه ON RBT را به شماره ۲۰۲۰ اس ام اس کنید تا سرویس شما فعال گردد ؛ و یا به سامانه مدیریت حساب خود مراجعه کنید (ecare.rightel.ir)
نحوه غیر فعال کردن راینواز رایتل :
با ارسال کد OFF RBT به شماره ۲۰۲۰ راینواز خود را غیر فعال کنید . در صورت غیر فعال نکردن تا ۳۰ روز هزینه اتوماتیک کسر خواهد شد و راینواز تمدید خواهد شد .