برای پیامبرم محمد المصطفی (ص )
موهبت خدائی بار دگر نصیب ما شد ... آغاز سال نو بنام محمد المصطفی (ص) نابترین گل زندگی
محمدم تو چشمه حقیقت و پاکی تو بهترین عزیز خدائی لطیفترین دعائی آیتی از خدائی
معجزه الهی "قرآن " پنهان به سینه داری ...تنها توئی محرم این گنجینه نهانی
برای ما خلیفه زمینی ... گشته کتاب زندگانی تو باور و یقینی از تبار نوری و بی ریائی
عروج تو سوی بیکرانها حیرون نموده آدمی گرداگرد تو ملائک با مهربانی
نام مقدس تو برکت هر خانه ای بهر دشمنان آری... آهنی گداخته ...یا آتش دوزخ می مانی
دل سوخته گان عالم را تو نهایت مرهمی امید هر ناامید... چشمای خسته گان را تو نوربخشی
تو شهد و نوش حقیقی با لطافت باران آشنا کردی با راستی و درستی بیرنگی
مثل ا برهای بهاری از آن انسان فانی بهترین گلای عالم بنام تست " محمدِی"
دیدی مرا چه تنها یا تیپا خوردای غمگین به آغوش مهربانت بغل گرفتی
برایم پناه و ناجی بهر زخم های تنم تو نازنین درمان زیباترین تصویر رهائی....
گر لحظه ای بی نام تو باشد هر چه بود پوچ و خالی
جان دوباره من محمدم تو هستی پیامبر سبز پوش وارستگی و آخرین توهستی
بر زمین افتاده بی آنکه نام والایت بر زبانم آید دستایم بگرفتی
گفتی بلند شوچو کوه استواری با مهر چهره مهربانت گل لبخند بر لبهایم نشاندی
گفتی : حتی میان غمها باشم به شادی در رنجها چنان مرهم با صبوری
میان نااهلان انسانی آزاده و رها بسان پرنده ای
بی ذره از غباری یا پلیدی ... چو آئینه شفاف...ای صاحب آل عبا را تو نگهداری
احمد مرسل ختم نبوت و رسالت در جهان آری
توئی منجی انسانها توئی نوای هر بینوا آری توئی ...
بگذار چو قطره بر گلبرگی در باغ هستی کنار تو باشم به نزدیکی ... ای والا ترین عشق خدائی
ای همیشه ماندنی خود ساغری سرمشق مستان خراباتی اعجاز تو ای نبی سرمدی ندارد حد و مرزی
از ازل تا پایان تنها تو می مانی " فتبارک الله احسن الخالقین" خاص تست همیشگی
گفتی": به حساب خویش زود پردازم تا شود به آسانی ...
فروتن و میانه رو شکیبا تنها توئی منصف و داد رس عالمیان توئی
ره نبرد هر که بی تو لاف زند و هر چه خواهد کند توئی گل محمدی
تو راهنمائی بهر نابخردان وه... چه سالی مبارک با نام تو آغاز گردد بهر هر بنده خدائی
"سونات آبی ایرانی"