برای کیست ؟
بگو چشم تو آئینه کیست
مهر تو از آن کیست
آسمان چشم تو بهر کیست
دل نوازی و عاشق بودنت برای کیست
ای تو جانان دل فریبایت از آن کیست
ناز و تمنای تو بهر کیست
قهر تو برای من ؟ آشتی و مهر ورزیت از آن کیست
امروز که از تو جدا مانده ...
بگو دوست داشتنت از آن کیست
پرتو خورشید نگاهت برای کیست
آخر نگفته ای و رفتی پر گشودنت بسوی کیست ؟
"سونات آبی ایرانی"