دورنمای زیبا
زیر بارون بشنیم تا حسابی خیس بشیم
سیب سرخ عشق رو با ولع بخوریم
پنجره ای واسه دیدار هم بشییم
بروی دل گرفتگی و هر غصه و غبار نور عاطفه رو بپاشیم
از کوچه پس کوجه های خیال رد بشیم
مثه بچه ها قایم موشک باری کنیم
رها بشیم از زمین رنگ باخته به آسمون آبی برسیم
بگیم رنگ عشق آبیه هنوزم
برداریم دیوار فاصله و انتظار و حتی زهر جشم
تاریکی غم و سنگینی شب تنهائئی رو بشکنیم
شب خوبه واسه خلوت با خدا نه کارای خلاف !!!
همدیگه رو با سادگی از سر عشق باور کنیم
با قاصدکها هم سفر بشیم راز و رمز و راه عاشقی رو بازهم یاد بگیریم
تو دل های تهی ز مهر بذر محبت و صفا رو بکاریم
با روبان سبز بهای دلها رو بهم گره بزنیم
دور نمائی ز همه این خوبی و زیبائی ها رو تماشا بکنیم
"سونات آبی ایرانی"