صدایم کن ....
صدایم کن
صدایم کن من که با تو اشنایم
صدایم کن که دیریست تنهایم
صدایم کن که سرشار ز اندوهم
صدایم کن , صدایت نوازشگر
روح مرده و پریشانم
صدایم کن من ای با من آشنا و نزدیکترینم
صدایم کن
صدایم کن تا بر تا ر و چنگ گیسوانت بنوازم
سرودی عاشقانه و خوش سرانجام
صدایم کن تا چو غنجه شکوفا شوم
صدایم کن ای صدای تو اغاز هر موسم
نگاهم کن نه تهی از مهر مثل دیدن حقیقیت نگاهم کن
ای نگاهت میلادم
صدایم کن ... نگاهم کن ای که با تو آشنایم
"سونات آبی ایرانی"
اگر تکرار ارسال شده ,پوزش