هنر مند
سلامی بر سروران مهربانی
در ژرفنای دریای خیال نغمه و ساز و نوائی
میان بیکران آسمان آبی این پدیده زیبائی
با طلوع خورشید فروزانی تا نور گسترد بر پهنای زمینی
با نقاشی ها و اشعار و ترانه های ماندنی
به شب با مهتاب در هم آمیزی
میان ستارگان شبانه بپا خیزی دوست داری گلچین آفرینش هنر باشی
غنی تر ز دست تو که می چیند هر بار ستاره هنرمندی
ستاره ای ز غزل خوانی و شور و شیدائی
تا به روح آزرده ای تازگی... زنده بودن ببخشا ئی
صبح صادق میدمد تا باز تو باشی در تکاپوی گلچینی
ز نقش ها ز رنگها ز احساس و دیدن و شنیدن ها به حزن یا بشادی
ز بهترین ها دستان تو می چیند این همه زیبائی
در عطش کویری یا بی بار و بر صحرائی
تو عاشقی و هنرمندانه تجلی گاه جلوه انسانی
والا و صادقانه قصه پردازی یا عاشقانه میسرائی آوائی
یا در نقشی پندها آفرینی ...ساده گفتن از تو هنرمندی نیست آری...
می چینی الماسی تراشیده و ناب یا مرواریدی در یائی ز موسیقی
در هر زاویه تو هنرمند توانائی و پر ادراک و حساسی
تا سهم شادی وگاه اندرزی بهر این و آن سا زی
برین صفحه سپید زبانم ز تلاش و تکاپوی تو باز مانده پنهانی
تو دنبال نوری به جستجوی خاطرات خوش و ناخوش و احیائی
از آسمان برگیری اختری تا بنشانی آنرا بر زمینی
وز آفاق لبریز و سرشاری بسان آبشاری پر بار و ثمری
تا بر دل مردگان ببخشائی این همه جمال و پیراستگی و دلداری
تو عاشقی ورنه .. چنین نستوه وار نمی بودی تو ارزشمندی و حقیقت گوی
در پناه گیردتان ذات اهورا ئی....
"سونات آبی ایرانی"