آشنایی با مبانی و نکات مهم در امنیت کامپیوتر، اینترنت و ابزارهای دیجیتالی هدف امنیت IT است. در اینجا به زبان ساده خواهید آموخت که در مقابل ویروس ها، هکرها و... خلاصه تهدیدهای دنیای دیجیتال چگونه عمل کنید. امنیت IT تلاش می کند مطالب را برای سلایق همه کاربران ارایه کند. بنابراین اگر یک کاربر معمولی هستید امنیت IT برای شماست .
اما صبر کنید نه تنها یک کاربر معمولی بلکه اگر یک متخصص هم هستید این وبسایت برای شما مطالب را دارد.
شعار ما : به سادگی امنیت را تجربه کنید.

دعوت همکاری