منبع : چکیده مطالعات سونات از کتب دینی و قرآن مجید


قرآن مجید قفل بزرگی دارد مانند گنجی بزرگ که در یک صندوق مخفی است و قفلی
بر آن که جز با " بسم الله الرحمن الرحیم " باز نخواهد شد. اولین کلید قفل کتاب مقدس
" بسم الله الرحمن الرحیم " که باید آن را داشته باشی ومعنایش را در زندگی و ارتباطات
بکار گیری تا قفل گشایی انجام شود.
اگر چیزی بزرگ, پر معنا, بالاتر, خوب و کاملتر از "بسم الله الرحمن الرحیم " وجود
داشت آیا خداوند آن را بعنوان بر آیند و آغاز گر سوره های متبرکه خود بکار نمی برد؟
پس نبوده و نیست که نیآمده.
"بسم الله الرحمن الرحیم" مهر و امضاء الهی است و اعتبار و تائید آن بر بندگانش. سرنوشت
کردار و نتیجه اش را معلوم , این حالت ارتعاشی است . حدیث " کارها وابسته به نیت است "
اشاره به این مهر ارتعاشی دارد . مثبت و خلاق باشیم بر آن مهرالهی خورده تا ما را به سمت
شکوفایی برد.
از دیدگاه دیگر مهر خدا بر قلب مومن نوشته شده و برایش برکات خاصی تائید میگردد. " کتب
فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح منه ". " بسم الله الرحمن الرحیم " مثل ابر بارنده , نماد کلامی
رحمت حق, شاه کلید دعا و استجابت ,دکترین رحمت الهی , رمز کنار رفتن در غار برای رسول اللله(ص),
شاه بیت کلام الله و کتاب مقدس , وپرچم خدا است. بنده ای که در رندگی تحت آن حرکت کند مسلما"
از رحمت و پشتیبانی الهی برخوردار میشود. اسم اعظم که کلید درها و روزنه های ملکوت و زمین
است در " بسم الله الرحمن الرحیم " نهفته و به آن نزدیکتر است "از سیاهی چشم به سفیدیش: امام رضا(ع)"
که از اسرار الهی است . "بسم الله الرحمن الرحیم " عبارت نجات دهنده بشر از بدی هاست . ای کاش بر
سر لوحه سازمان ملل نوشته میشد: " بسم الله الرحمن الرحیم " بنام خداوند بخشنده مهربان , که با همه
مهربان باشیم و همدیگر را ببخشیم .
آخرین یاخته های علمی و محکمترین نظریات بنیادی تبیین جهان مثل نظریه کوانتم , ابر ریسمان ها و
نسبیت بطور غیر مستقیم همان "بسم الله الرحمن الرحیم " هستند که بزبان علمی بیان میشود . تاکیدی بر تمام
حیطه های هستی . " بسم الله الرحمن الرحیم" بیانی از خالق و مخلوق و رابطه بین آن هاست .آمن

ارسالی "سونات"