سال 2013 | 278 صفحه | ISBN: 9781118340912 | 8 MB |


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]


معرفی:
کتاب “برق ناشی از امواج و جزر و مد” با 165 تصویر تمام رنگی و عکس از دستگاه های موجود در یک مرحله پیشرفته، مطالعات موردی الهام بخشی را از دستگاه ها و تحولات امیدوارکننده انرژی دریایی فراهم می کند، از جمله نمونه های شبکه-متصل شده در مقیاس کامل که در شرایط دریایی، آزمایش شده اند.
این کتاب همچنین مرکز انرژی دریایی اروپایی (EMEC) را در اورکنی، اسکاتلند جایی که بسیاری از دستگاه ها، مورد سنجش قرار می گیرند را پوشش می دهد.
موضوعات پوشش داده شده در این کتاب:
منابع جهانی – رسم انرژی امواج و جزر و مد جهان
تاریخچه سیستم های جریان موج و جزر و مد جهان
پیش زمینه نظری تحولات مدرن
تبدیل انرژی دریایی به برق شبکه
مبدل های انرژی موج مدرن و مبدل های انرژی جریان جزر و مد.


اتاق بدون کتاب، همچون بدن بدون روح است. "سیسرو"