سال 2007 | 398 صفحه | ISBN: 9781905209101 | 4 MB |معرفی:
کتاب “کنترلکننده های ربات” نتایج جدیدترین تحقیقات در زمینه مدل سازی و بازبینی کنترل کننده های ربات را ارائه می دهد.
این کتاب:
ابزارهای یکپارچه ای برای استخراج مدل های هندسی معکوس و مستقیم، مدل های حرکتی و پویایی ربات های سری را ارائه می دهد
موضوعات مرتبط با شناسایی پارامترهای هندسی و پویایی این مدل ها را بررسی می کند
ابزارهای جهانی و محلی برای تجزیه و تحلیل عملکرد رباتهای سری را معرفی میکند
ویژگی های اصلی رباتهای سری، معماری های مختلف و روش های مورد استفاده در کسب مدل های هندسی معکوس و مستقیم، مدل های حرکتی و پویایی را توصیف می کنند و توجه ویژهای به تجزیه و تحلیل تکینگی دارد
و بسیاری موارد دیگر.


کتاب، سفینه ای است که اقیانوس بیکران زمان را درمی نوردد. "فرانسیس بیکن"