حرف های تیز!

موضوع: حرف های تیز!

برچسب ها: هیچ یک
 1. **4hoo** گفت:

  حرف های تیز!

  [CENTER][IMG]********fc09.deviantart.net/fs11/i/2006/170/3/4/Love_by_LadybirdM.jpg[/IMG]

  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]حرف های تیز تاپیکیه شبیه به طعنه های فیلسوفانه، با این تفاوت که حرفش حرف عشقه. [/B][/FONT][/SIZE][/COLOR][COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]طعنه های تیز عاشقانه...[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [IMG]********www.**************/images/smilies/10.gif[/IMG]
  [SIZE=3][COLOR=#333333][FONT=Tahoma][B][COLOR=#666699][FONT=arial]
  [/FONT][/COLOR][/B][/FONT][/COLOR][/SIZE][/CENTER]
  Khandeye Talkhe Man Az Gerye GhamAngiZ tAr aStTtTtT
 2. **4hoo** گفت:
  [CENTER][COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]مانند شیشه[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]شکستنـــــم آسان بـــود [/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]ولی[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]دیگـــر به مــن دست نزن[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]این بار زخمی ات خواهم کرد[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR][/CENTER]
  Khandeye Talkhe Man Az Gerye GhamAngiZ tAr aStTtTtT
 3. **4hoo** گفت:
  [CENTER][COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]هم قــــــــــد شدیم[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]خدا می داند چه چیزهایی را زیر پاهایم گذاشتم![/B][/FONT][/SIZE][/COLOR][/CENTER]
  Khandeye Talkhe Man Az Gerye GhamAngiZ tAr aStTtTtT
 4. **4hoo** گفت:
  [CENTER][COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]من که نقاشی ام تعریفی ندارد[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]لااقل خودت راهت را بکش و بـــــرو![/B][/FONT][/SIZE][/COLOR][/CENTER]
  Khandeye Talkhe Man Az Gerye GhamAngiZ tAr aStTtTtT
 5. **4hoo** گفت:
  [CENTER]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]نه صدایش را نازک می کرد؛[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]و نه دستانش را آردی![/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]از کجا باید به گرگ بودنش شک می کردم؟![/B][/FONT][/SIZE][/COLOR][/CENTER]
  Khandeye Talkhe Man Az Gerye GhamAngiZ tAr aStTtTtT
 6. **4hoo** گفت:
  [CENTER][COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]اسم هر دویمان را در گینس ثبت میکنند ![/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]تو در دروغ گفتن رکورد زدی … من در باور کردن … !!![/B][/FONT][/SIZE][/COLOR][/CENTER]
  Khandeye Talkhe Man Az Gerye GhamAngiZ tAr aStTtTtT
 7. **4hoo** گفت:
  [CENTER][COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]دست میکشم روی نگاهت....... سرد است![/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]نگاهم می غلتد روی حروف بی معنای پرتاب شده........[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]از دهانت![/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]" ر ف ت ن ........."...................!!![/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]باور کن![/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]من بی سواد ترین عاشق دنیام![/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]..........[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR][/CENTER]
  Khandeye Talkhe Man Az Gerye GhamAngiZ tAr aStTtTtT
 8. **4hoo** گفت:
  [CENTER][COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]صدا…[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]دوربین…[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]حرکت…[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]باز هم برایم نقش بازی کن![/B][/FONT][/SIZE][/COLOR][/CENTER]
  Khandeye Talkhe Man Az Gerye GhamAngiZ tAr aStTtTtT
 9. **4hoo** گفت:
  [CENTER][COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]میبینی...؟؟؟[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]دیگر[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]تنها[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]نیستم...!!![/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]جای[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]تو را...!!![/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]بغض...!!![/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]پر کرده...!!![/B][/FONT][/SIZE][/COLOR][/CENTER]
  Khandeye Talkhe Man Az Gerye GhamAngiZ tAr aStTtTtT
 10. **4hoo** گفت:
  [CENTER][COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]هـــوس کــــرده ام خوب نبــــاشم شـــایــد[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]حالــــم را بپــــرسی...[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR][/CENTER]
  Khandeye Talkhe Man Az Gerye GhamAngiZ tAr aStTtTtT