قانون جمهوری ارمنستان درخصوص ماليات غیرمستقیمباب اول- ماليات غیرمستقیم و پرداخت كنندگان :


ماده 1- ماليات غیرمستقیم مالياتی است كه به بودجه دولت واريز مي شود.

ماده 2- توليدكنندگان، اشخاص حقوقی و حقيقی و مؤسسات فاقد هويت شخص حقوقی ( من بعد پرداخت كنندگان ) كه خاويار، آبجو، انواع شراب ها ، مواد اوليه شراب سازی ، الكل و نوشابه های الكلی ، انواع و اقسام دخانيات ، بنزين ، گازوئيل ، لباس و لوازم تهيه شده از چرم طبيعی ، پوستين طبيعی و لوازم تهيه شده از آن ( بجزء نيمه پالتوهای كارگری و نظامی دوخته شده از پوست گوسفند ) ، محصولات چينی و كريستالی ، لوازم طلاكاری و جواهرات به جمهوری ارمنستان وارد می نمايند.


باب دوم- واحد مشمول ماليات و سيكل ماليات بندی :

ماده 3- ماليات غیرمستقیم از درآمد حاصل از فروش كالاهای مشمول ماليات پرداخت می شود. كالاهای توليد شده در جمهوری ارمنستان ، قيمت عرضة آنها ( بدون ماليات غیرمستقیم و ماليات بر ارزش افزوده ) مشمول ماليات غیرمستقیم می باشند. كالاهای وارداتی به جمهوری ارمنستان ، نرخ گمركی كالاهای وارداتی اعلام شده از سوی وارد كننده ( بدون ماليات بر ارزش افزوده و عوارض گمركی ) ، مشمول ماليات غیرمستقیم می باشند.

ماده 4- موارد زير مشمول ماليات غیرمستقیم نمی باشند :

الف- كالاهای صادراتی
ب- كالاهای مشمول ماليات غیرمستقیم كه از طرف نمايندگي های ديپلماتيك ، كنسولگری ها ، سازمانهای بين المللی و بين دولتی هم تراز آنها ، به منظور استفاده رسمی از آنها وارد و يا در جمهوری ارمنستان خریداری مي شوند.
پ- كالاهای مشمول بر ماليات غیرمستقیم كه از سوی شهروندان وارد می شوند ولی در صورتيكه از مقدار و قيمتی كه مطابق قانون محدود شده است تجاوز ننمايد.
ت- كالاهای عبور ترانزيت.
ث- مطابق قانون ، كالاهای وارداتی در چارچوب كمك های بشر دوستانه و اهداف خيريه.
ج- كالاهايی كه مطابق قانون ، تحت كنترل گمركی بوده و موقتاً وارد منطقة گمركی جمهوری ارمنستان می شوند.
چ- كالاهای وارداتی كه موقتاً از منطقه گمركی جمهوری ارمنستان صادر شده باشند.


باب چهارم : محاسبه ، مهلت و مقررات پرداخت ماليات

ماده 6- وجه مورد پرداخت ماليات غیرمستقیم از سوی پرداخت كننده با مد نظر داشتن موارد ذيل، به طور مستقل محاسبه مي شود :
الف- جريان عرضه و فروش كالاهای مشمول ماليات بر سهام توليد شده در جمهوری ارمنستان و تعرفه های تعيين شده.
ب- نرخ گمركی كالاهای وارداتی مشمول ماليات غیرمستقیم و تعرفه های تعيين شده.

ماده 7- ماليات غیرمستقیم كالاهای توليدی در جمهوری ارمنستان ، طی ده روز اداری پس از فروش يا عرضه كالاها ، از سوی توليدكنندگان اين كالاها پرداخت می شود.
ماليات غیرمستقیم كالاهای وارداتی طی ده روز اداری پس از ورود به جمهوری ارمنستان مطابق مقررات تعيين شده از سوی دولت جمهوری ارمنستان پرداخت می شود.
دولت جمهوری ارمنستان مي تواند مقررات نصب برچسب های برخی از كالاهای مشمول ماليات غیرمستقیم را كه در جمهوری ارمنستان توليد يا وارد می شود ، تعيين نمايد. در اينصورت وجه پرداختی جهت بدست آوردن برچسب ها ، به عنوان پيش پرداخت ماليات غیرمستقیم محسوب خواهد شد.

ماده 8 - مبلغ ماليات غیرمستقیم پرداخت شده از طرف توليد کنندگان و عرضه كنندگان كالاهای مشمول ماليات غیرمستقیم در جمهوری ارمنستان كه مطابق اين قانون در مقابل مواد اوليه بدست آمده در جمهوری ارمنستان يا وارد شده در جمهوری ارمنستان ، ماليات بر سهام پرداخت شده است ، از مجموع كل ماليات غیرمستقیم مشمول پرداخت از سوی آنان كسر خواهد شد.
وجوه ماليات غیرمستقیم پرداخت شده در جمهوری ارمنستان برای كالاهای صادراتی از سوی اشخاص حقوقی ، مؤسسات فاقد هويت شخص حقوقی يا دست اندركاران شخصی كه توليد و عرضه كننده محسوب نمی شوند و همچنين طبق قسمت اول اين ماده ، وجوه ماليات غیرمستقیم پرداخت شده از سوی توليد و عرضه كنندگان در مقابل مواد اوليه ، به آنان بازپرداخت می شود و يا طبق مقررات مالياتی به حساب ديگر پرداختهای مالياتی ، گذاشته خواهد شد.

ماده 9- ارائه محاسبات ماهانه پرداخت ماليات غیرمستقیم به نهادهای اداره ماليات جمهوری ارمنستان ، تنها برای كالاهای مشمول ماليات غیرمستقیم و توليد شده در جمهوری ارمنستان منظور شده است كه مطابق قانون مهلت پرداخت آن تا بيست و پنجم ماه بعدی ماه حسابرسی تعيين شده است.


باب پنجم- مفاد نهايی :

ماده 10- بر اساس هماهنگی با وزارت دارائی و اقتصاد جمهوری ارمنستان ، اسناد رسمی اداره عالی در خصوص بكار گيری اين قانون اداره ماليات جمهوری ارمنستان می پذيرد اما در بخش كالاهای وارداتی به خاك جمهوری ارمنستان ، اداره گمركات جمهوری ارمنستان .

ماده 11- پس از معتبر شناخته شدن اين قانون ، قانون جمهوری ارمنستان ‘‘پيرامون ماليات بر سهام‘‘ مورخه ششم ژوئن سال 1992 ، شامل تغييرات و اصلاحات آن ، بی اعتبار شناخته می شود.

ماده 12- اين قانون از تاريخ اول ژوئن سال 1997 معتبر شناخته می شود.منبع:
cisroad.com/countries/Armenia/Indirect-Tax/lang/Fa