نحوه محاسبات و پرداخت ماليات (تغييرات و متمم ها(

مصوبه وزارت دارايی و كميته دولتی ماليات جمهوری ازبكستان
ايجاد تغييرات و متمم ها در مقررات مربوط به نحوه محاسبات و پرداخت ماليات قيد شده از طرف اشخاص حقوقی و حقيقی كه مشغول فعاليت كارفرمایی هستند.
وزارت دارایی و كميته دولتی ماليات جمهوری ازبكستان بر طبق ماده 7 قانون « سرويس مالياتی دولتی» و بند 10 مصوبه شماره 490 هيأت وزيران جمهوری ازبكستان در خصوص پيش بينی شاخص های اصلی اقتصادی كلان (ماكرو اكونوميك) و مشخصات بودجه دولتی جمهوری ازبكستان برای سال 2002، مقرر مي دارد:

1 ـ تغييرات و متمم های ذكر شده در ضميمه (پيوست) در مقررات مربوط به نحوه محاسبات و پرداخت ماليات قيد شده (ماليات ثابت) از طرف اشخاص حقوقی و حقيقی كه مشغول كارفرمایی هستند كه طي مصوبه شماره 5 ـ 2001 / 6 وزارت دارایی و كميته دولتی ماليات جمهوری ازبكستان مورخ 8 ژانويه سال 2001 تصويب شده است ايجاد شود.

2 ـ موارد ذيل فاقد اعتبار شوند:
نحوه پرداخت ماليات قيد شده (ماليت ثابت) و عوارض يك بار پرداخت كه بابت دريافت حق ارائه خدمات در بخش نگهداری موقت اتومبيل ها (وسايل حمل و نقل جاده ای) در پاركينگهای جمهوری ازبكستان كه طی مصوبه شماره 122 ـ 99/80 وزارت دارایی و كميته دولتی ماليات جمهوری ازبكستان مورخ 28 سپتامبر سال 1999 (در تاريخ 4 اكتبر سال 1999 تحت شماره 827 ثبت شده است).
مصوبه شماره 43 ـ 2001/55 وزارت دارایی و كميته دولتی ماليات جمهوری ازبكستان در مورد ايجاد تغييرات در نحوه پرداخت ماليات قيد شده (ماليات ثابت) و عوارض يك بار پرداخت كه بابت دريافت حق ارائه خدمات در بخش نگهداری موقت وسايل حمل و نقل اتومبيلی در پاركينگهای جمهوری ازبكستان (كه در تاريخ 26 ژوئن سال 2001 تحت شماره 1 ـ 827 ثبت شده است).

3 ـ اين مصوبه بعد از گذشتن 10 روز از ثبت دولتی آن در (از طرف) وزارت دادگستري جمهوری ازبكستان به مرحله اجرا در خواهد آمد.

م. نورمراداف وزير دارايي
ب. خواجه اف رئيس كميته دولتي ماليات
تاشكند 10 ژانوية سال 2002
منبع:
cisroad.com/countries/Uzbekistan/Tax/lang/Fa