افرادبراي شل كردن عضلات و شادابي پوست و اندام*هاي خود بايد هر هفته ورزش*هايي مانندشنا را در برنامه خود داشته باشند كه يكي از بهترين روش*هاي كاهش دردهاي مفاصل راهرفتن در درون استخر است.وسواسزنان در نظافت منازل يكي از شايع*ترين دلايل آسيب*ديدگي عضلات بدني و ستون فقراتآنان محسوب مي*شود و بايد در اين راستا و براي جلوگيري از عارضه*هاي كمردرد و مچ*درد زنان خانه*دار در بين فعاليت*هاي منزل به خود استراحت*هاي مكرر و متعدد دهند واز فعاليت*هاي تكراري نيز پرهيز كنند.در اينراستا بايد براي جلوگيري از دردهاي عضلاني و استخواني از منابع غذايي كه ويتامين* C و كلسيم دارند استفاده شود كه فرآورده*هايلبنياتي به خصوص شير يكي از بهترين منابع تغذيه*اي محسوب مي*شود.افراديكه داروهاي فشارخون براي آنان تجويز شده است بايد از چربي و نمك جهت كاهش دردهايمفاصل دوري كنند.متخصصينبهداشت حرفه*اي در محيط كار ارگونومي وسايل كار اشتغال افراد را براساس مولف*هايتخصصي مورد بررسي قرار مي*دهند،در اين راستا در شركت*ها، ارگان*ها و نهادهاي دولتيو خصوصي يك متخصص بهداشت حرفه*اي بايد استخدام كنند تا افراد شاغل در آن محلمربوطه را از نظر ارگونومي محيط كار آموزش دهند.شناختنوع نشستن صحيح و زمان* بندي ايستادن در محل كار و ديگر فعاليت*هاي جسمي و انداميافراد بايد توسط يك متخصص بهداشت حرفه*اي به افراد آموزش داده شود كه اين امرمستلزم استخدام اين متخصصين در محل*هاي اشتغال در تمام سازمان*ها و نهادهاي كشوراست تا از بيماري*هاي جسمي و حركتي كه بسيار نيز هزينه*بر پيشگيري شود.درصورتي كه برخي افراد در محل*هاي فعاليت خود با عدم متخصصين بهداشت حرفه*اي مواجههستند بايد در گام نخست به طور مرتب ورزش منظم و ملايم كنند، پياده*روي و شنا درطول هفته بسيار در شل كردن عضلات و درمان*هاي دردهاي عضلاني تاثيرگذار است.يكي ازبهترين روش*هاي آب*درماني براي كاهش دردهاي عضلاني و مفاصل راه رفتن در داخل استخربه صورت مرتب در طول هفته است كه بسيار نيز باعث شادابي افراد و كاهش فشار بر رويمفاصل مي*شود.

منبع: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]