اصحاب در محضر رسول (ص ) اجتماع كرده بودند...

آن حضرت به آنها رو كرد و فرمود: “آیا شما را به اسحه اى كه ، موجب نجات شما از دشمن مى گردد
و باعث افزایش روزى شما مى شود، راهنمایى نكنم”

"حاضران : "چرا رسول الله، راهنمایى كن"
پیامبر: شب و روز پروردگار خود را بخوانید و دعا كنید ...

« فان سلاح المومن الدعا »
“چرا كه اسلحه مؤمن، دعا است”

اصول كافى باب ان الدعا، سلاح المؤمن ، حدیث 3، ص 468، ج 2