کتاب جلبک شناسی: علم مطالعه جلبکها

چرخهٔ نسلی در سرخس ها

گیاه*شناسی یا علوم گیاهی یکی از رشته*های زیست*شناسی است که به مطالعه و بررسی زندگی و رشد و نمو گیاهان می*پردازد. گیاه*شناسی دربرگیرنده شاخه*های بسیاری از علوم زیستی است که به بررسی گیاهان، جلبکها و قارچها می*پردازند. از زیرشاخه*های گیاه*شناسی می*توان به ریخت*شناسی، فیزیولوژی، سیستماتیک و گرده*شناسی اشاره نمود.[۱]
تاریخچه

اولین اقدامات مربوط به گیاه*شناسی که در حدود ۳۰۰ سال قبل از میلاد نوشته شده دو رساله بزرگ توسط تئوفراستوس (فیلسوف یونانی) دیده می*شود: درباره تاریخچه گیاهان (Historia Plantarum) و درباره اهداف گیاهان. این دو کتاب روی هم بیشترین تأثیر را در دوران باستان و قرون وسطی در علم گیاه*شناسی داشته*اند. Dioscorides نویسنده رومی شواهد مهمی مبنی بر دانش یونانیان و رومیان درباره گیاهان دارویی ارائه می*دهد.

رابرت هوک در سال ۱۶۶۵ با استفاده از یک میکروسکوپ ابتدایی، سلول را در چوب پنبه و اندک زمانی بعد در بافت گیاه زنده کشف کرد. او با نگاه به یک برش باریکی از چوب پنبه نوشت : من توانستم تعداد بسیار زیادی منفذ و سوراخ در آن مشاهده کنم که بیشتر شبیه کندوی عسل هستند. این روزنه*ها یا سلولها عمق زیادی نداشتند اما تعداد بسیار زیادی جعبه کوچک محسوب می*شوند. (Leonhart Fuchs) نویسنده آلمانی ، (Conrad Gessner) نویسنده سوئیسی و (Nicholas Culpeper) و (John Gerard) نویسندگان انگلیسی یک کتاب گیاهی منتشر کردند که اطلاعاتی را درباره گیاهان داروئی ارائه می*کرد.

تاکسونومی: یا سیستماتیک گیاهی با نامگذاری و تقسیم بندی گیاهان سرو کار دارد.
ریخت*شناسی گیاهی: شکل و ساختمان و توسعه آنها همراه با روابط قسمت*های گیاهان با یکدیگر را بررسی می*کند. و شامل مطالعه کالبدشناسی، سیتولوژی و جنین*شناسی گیاهی است.
ریخت*شناسی گیاهی: اعمال این عیسم و تولید مثل در گیاهان است.
بیماری*شناسی گیاهی: با امراض نباتی سروکار دارد.
بوم*شناسی: علم بررسی روابط موجودات زنده با محیط اطرافشان می*باشد.
ژنتیک گیاهی: با مطالعه توارث در گیاهان سروکار دارد.
. قارچ*شناسی: علم مطالعه قارچها می*باشد.
ارسال " سونات"