[RIGHT]برای شما تستی داریم که می*خواهیم با آن میزان ابراز وجود شما در جامعه و زندگی*تان را بسنجیم. اینکه چقدر این اعتمادبه*نفس را دارید که حق*تان را از دیگران بگیرید و نگذارید دیگران آن را پایمال کرده و از شما سوءاستفاده کنند. در ادامه ۳۰ سؤال، به شما داده می*شود. پاسخ شما باید مشخص کند که در موقعیت های مختلف چگونه ابراز وجود می*کنید، حتی اگر این موقعیت*ها برایتان پیش نیامده باشد، فکر کنید اگر در آن موقعیت بودید، چه کار می*کردید؟ هیچ سؤالی را بدون پاسخ نگذارید.


[TABLE="align: center"]
[TR]
[TD]عبارت
[/TD]
[TD]همیشه
[/TD]
[TD]گاهی
[/TD]
[TD]هرگز
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]۱-آیا اگر فردی ناگهان در صف جلوی شما بایستد، اهمیت نمی*دهید*؟
[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]۲-آیا برایتان سخت است از دوستی بخواهید لطفی در حقتان بکند*؟
[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]۳- اگر مدیرتان درخواست غیرمنطقی از شما بکند، پاسخ «نه» برایتان مشکل خواهد بود*؟
[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]۴-آیا برایتان سخت است که درخواست غیرمنطقی والدین*تان را رد کنید*؟
[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]۵-آیا احساسات منفی خود به دیگران را در وقت مناسب بیان می*کنید*؟
[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]۶-آیا به راحتی با مردمی که نمی*شناسید، ارتباط برقرار می*کنید*؟
[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]۷-اگر دوستی داشته باشید که مورد تایید والدین*تان نباشد، آیا سعی می*کنید که به آنها کمک کنید او را بهتر بشناسند*؟
[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]۸-اگر مشغول دیدن برنامه تلویزیونی مورد علاقه*تان باشید و یکی از نزدیکان حواس شما را پرت کند، آیا از او می*خواهید که ساکت باشد؟
[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]۹- اگر نسبت به نامزد یا همسرتان عصبانی باشید، آیا بیان این خشم برایتان مشکل خواهد بود*؟
[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]۱۰-اگر دوستی که قرار بوده شما را به قرار مهمی برساند، ۱۵ دقیقه زودتر زنگ بزند و بگوید، نمی*تواند بیاید، آیا ناراحتی*تان را ابراز می*کنید؟
[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]۱۱- آیا نقش مهمی در تصمیم*گیری برای چگونگی گذراندن اوقات فراغت با دوستان یا اقوام بازی می*کنید*؟
[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]۱۲- آیا برایتان سخت است که تقاضای دیگران را رد کنید*؟
[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]۱۳- آیا اغلب عذرخواهی می*کنید*؟
[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]۱۴- آیا برایتان سخت است به فروشنده «نه» بگویید*؟
[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]۱۵-آیا از صحبت کردن در بحث گروه کوچکی از دوستان*تان، اجتناب می*کنید*؟
[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]۱۶- آیا برایتان سخت است چیزی را که خریده*اید و دوست ندارید عوض کنید*؟
[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]۱۷- آیا به دیگران اصرار می*کنید که سهم منصفانه از کارشان را انجام دهند*؟
[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]۱۸- اگر در یک رستوران خوب، غذایی تهیه کنند که از آن رضایت نداشته باشید، آن را به اطلاع پیش خدمت می*رسانید*؟
[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]۱۹- اگر با عقیده مدیرتان مخالف باشید آیا جرات می*کنید که نظر خود را بیان کنید*؟
[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]۲۰- درصورت ضرورت، آیا برایتان سخت خواهد بود که از والدین*تان بخواهید لطفی در حق شما بکنند*؟
[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]۲۱- اگر به کسی علاقه*مند باشید، برایتان سخت است که احساسات*تان را به او بگویید*؟
[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]۲۲- اگر دوستی که مقدار کمی پول از شما قرض گرفته، به*نظر برسد که آن را فراموش کرده، آیا به او یادآوری می*کنید*؟
[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]۲۳- اگر سخنان مدیرتان چنان نیشدار باشد که دیگر شوخی به حساب نیاید، آیا برایتان سخت خواهد بود تا ناراحتی*تان را ابراز کنید*؟
[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]۲۴- اگر فروشنده مغازه به درخواست کسی پاسخ دهد که بعد از شماست، آیا به او موضوع را یادآوری می*کنید*؟
[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]۲۵- اگر در تاکسی، راننده مبلغی بیش از کرایه رایج از شما طلب کند، آیا به او تذکر می*دهید*؟
[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]۲۶- آیا در بیان رنجش خود نسبت به دوستی که بی*دلیل از شما انتقاد کرده، تردید می*کنید*؟
[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]۲۷- اگر مدیرتان حرفی بزند که بدانید صحت ندارد، آیا او را زیر سوال می*برید*؟
[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]۲۸-اگر صاحبخانه*تان در انجام تعمیراتی که قول داده انجام دهد، کوتاهی کند، آیا نسبت به این موضوع اصرار می*ورزید*؟
[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]۲۹- آیا برایتان سخت است که از مدیرتان بخواهید که زودتر مرخصتان کند*؟
[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]۳۰- آیا برایتان سخت است که به*صورت لفظی عشق و محبت*تان را به نامزد یا همسرتان بیان کنید*؟
[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]


چه امتیازی می*گیرید؟

در سوال*های ۱-۲-۳-۴-۹-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۲۰-۲۱-۲۳-۲۶-۲۹-۳۰ به هر پاسخ هرگز ۲ امتیاز، به هر پاسخ گاهی یک امتیاز و به پاسخ*های همیشه امتیازی ندهید. بنابراین در بقیه سؤال*ها یعنی در سوال*های ۵-۶-۷-۸-۱۰-۱۱-۱۷-۱۸-۱۹-۲۲-۲۴-۲۵-۲۷-۲۸- به هر پاسخ همیشه ۲ امتیاز، به هر پاسخ گاهی یک امتیاز و به پاسخ*های هرگز امتیازی ندهید.
بالا*ترین امتیاز در این آزمون ۶۰ خواهد بود، اگر نمره شما بین ۶۰-۴۰ باشد بیان*کننده این است که شما جرات ابراز وجودتان در موقعیت*های مختلف خوب است و اگر نمره شما بین ۳۹-۲۰ باشد شما در حد وسط قرار داشته و نیاز به تمرین بیشتر دارید و اگر نمره شما زیر ۱۹ باشد، میزان ابراز وجود و اعتماد به نفس در شما پایین است، شاید پیشنهادهای ما به شما کمک کند.

این نمره ها چه می گویند؟

اگر شما در این آزمون نمره پایینی آورده باشید احتمال دارد که حداقل ۲ مشکل داشته باشید؛ ابتدا، خود را از دیگران جدا نگه می*دارید و نزدیک شدن به دیگران برای برقراری تماس اولیه که مهم است برایتان مشکل است. وقتی کسی به شما نزدیک می*شود به راحتی نمی*توانید کلمات مورد نظر*تان را بگویید و از انتقال علاقه*تان به آن فرد ناتوانید. تمایل ندارید احساسات واقعی خود را بیان کنید حتی اگر این احساسات، مثبت باشند. نداشتن جرات، اغلب منجر به تنهایی و جداماندن از دیگران می*شود. دومین مشکل اینکه اجازه می*دهید دیگران از شما سوءاستفاده کنند. اگر کسی تقاضای غیرمنطقی از شما داشته باشد، تمایلی به اعتراض از خود نشان نمی*دهید. شما انتقاد و حرف*های آزاردهنده را بدون اعتراض می*پذیرید و اجازه می*دهید که دیگران در برنامه*تان دخالت کنند. اغلب شما ناتوانی خود را برای اعتراض خودخواهی دیگران، با گفتن این حرف به*خود منطقی جلوه می*دهید: «اعتراض کردن به دردسرش نمی*ارزد.» یا با جمله «کار کوچکی است، نمی*خواهم دوستم را ناراحت کنم.» ناتوانی خود را توجیه می*کنید. رد نکردن یک یا ۲ و شاید هم تعدادی از تقاضاها کار سختی نیست. اما دیر یا زود، این تقاضاها اثر منفی خود را روی شما خواهند گذاشت. وقتی شما جرات ابراز وجود ندارید، کم*کم از دوستانی که از شما تقاضاهای غیرمنطقی دارند رنجیده خاطر و ناراحت می*شوید و چون برایتان مشکل است عقیده خود را بیان کنید یا به دوستان*تان «نه» بگویید، کم*کم از دوستان*تان جدا می*شوید، چون این تنها راهکار باقیمانده برای شماست.


چند راهکار و پیشنهاد

نخستین قدم برای شما این است که دلیل تراشی*هایی که باعث عقب ماندگی شماست را کنار بگذارید. بسیاری از شما ابراز وجود را با تهاجمی بودن اشتباه می*گیرید. ابراز وجود کردن از لحاظ اجتماعی کاری صحیح است، درحالی*که تهاجمی بودن یک نوع توهین و حتی کاری خشن است.

مردم تهاجمی از شخصیت خود، برای ترساندن دیگران یا ایجاد تاثیر منفی استفاده می*کنند، درحالی*که کسانی که ابراز وجود می*کنند، آن چیزی را که در ذهن*شان است به روشی بیان می*کنند که از لحاظ اجتماعی قابل*قبول است و اجازه نمی*دهند دیگران از آنها سوءاستفاده کنند. اینکه به دوست*تان بگویید نیم ساعت دیر کردن او باعث ناراحتی*تان شده تهاجمی بودن نیست بلکه احساس صمیمی بودن است. اگر هنگامی که دوست*تان بخواهد اتومبیل شما را برای آخر هفته قرض بگیرد، «نه» بگویید، این جواب منفی یک پاسخ مناسب به یک درخواست کاملا نامناسب است.

در ارتباط برقرار کردن با دیگران پیشقدم شوید، حتی اگر سلامی کوتاه یا لبخندی گذرا باشد، می*توانید قبل از انجام آن، در خانه کمی تمرین کرده و نقش بازی کنید تا انجام واقعی آن برایتان راحت*تر باشد.

به یاد داشته باشید ابراز وجود*کردن ضرورتا به معنای بالا بردن صدای*تان یا انجام کارهای خشن نیست* بلکه به معنای روراست بودن در مورد آنچه به آن فکر کرده و احساس می*کنید، است. سخت نیست*! یادتان باشد نخستین قدم را باید خودتان بردارید آن وقت می*بینید که قدم*های زیادی به سویتان برداشته خواهد شد.
[/RIGHT]