مالیات


طبق قانونی که از قدیم در استونی اجرا می شود، نرخ مالیات یکسان تعریف شده است که به صورت یکسان برابر با 21% درآمد می باشد و با فرمول ساده و بدون هیچگونه افزایش مخفی محسابه می شود. برای تشویق شرکتها به گسترش فعالیت تجاری خود، تمام سودی که مجددا سرمایه گذاری شده اند معاف از پرداخت مالیات درآمد می باشند. به عنوان مثال، مالیات پرداختی برای سود 21% خواهد بود.
سیستم مالیات بر ارزش افزوده (VAT) بر پایه 20% تعریف شده است که متناسب با نیازهای اروپا می باشد. کارفرما باید مالیات بیمه سلامتی و اجتماعی را نیز پرداخت نماید که 33% از جمع کل درآمد کارمند یا دستمزد می باشد.


منبع:
/cisroad.com/countries/Estonia/Tax/lang/Fa