برگرفته شده از کتاب دایر*ه المعارف قرآن از غلامرضا حیدری
فرق قرآن کریم با قرآن مجید چیست ؟

قرآن کریم و قرآن مجید فرقی با هم ندارند و منظور از این دو نام همان کتاب آسمانی مسلمانان است. کلمه « مجید » و « کریم » هر دو صفاتی برای قرآن هستند .

ما دو قرآن نداریم که یکی کریم و یکی مجید باشد . این درست مثل آن است که ما یک گل را نشان دهیم و یک بار بگوییم : « این گل قرمز است » و بار دیگر بگوییم : « این گل زیباست » ؛ ما در این دو جمله ، درباره ی یک گل سخن می گوییم که هم قرمز است و هم زیبا.قرآن هم یکی بیشتر نیست ؛ اما هم مجید است و هم کریم .