ومطالب و کتب مربوط به آن ...
منبع: میراث فرهنگی ایران

"ميراث" در لغت به معني آن چيزي است كه به ارث رسيده است. اين واژه مفهوم انتقال از گذشته به آينده را مي رساند. در واقع، به ميراث بايستي به عنوان ماتركي نگاه كنيم كه از نياكان دريافت كرده و لازم است به نسل هاي آينده انتقال دهيم.
"ميراث فرهنگي" نبوغ خلاقه مردمي است كه در گذشته دور، گذشته نزديك و در حال حاضر زندگي مي كرده و مي كنند. اين گونه ميراث، يعني ميراث فرهنگي، درباره سنت ها، عقايد و دست يافته هاي هر كشور و مردم آن سخن مي گويد.
دو نوع شاخص ميراث فرهنگي عبارتند از: "ميراث مادي" و "ميراث معنوي". نوع نخست شامل مواريثي است كه به طور فيزيكي قابل لمس هستند، مانند بناها، مجسمه ها، نقاشي هاي ديواري، اشياء و غيره.
نوع دوم، با آثار غير مادي به جا مانده از گذشتگان، از جمله موسيقي، رقص، ادبيات، تئاتر، زبان، دانش سنتي، مراسم مذهبي، آيين هاي سنتي و غيره، سر و كار دارد.
ميراث مادي، به نوبه خود، شامل ميراث منقول(كه به راحتي از مكاني به مكان ديگر قابل انتقال است) و ميراث غير منقول(كه قابل انتقال به مكان ديگر نيستند) مي شود. سابقاً و خصوصاً در قوانين ملي كشورها ميان ميراث منقول و غير منقول، تفاوت زيادي وجود اشت و ارزش تاريخي بيشتر به يادمان ها، اشياء عتيقه و كارهاي هنري، معطوف بود. ليكن در سده هاي اخير، اهل فن بر كمرنگ كردن مرز ميان ميراث منقول و غير منقول و يكپارچه سازي تمام وجوه ميراث تمايل بيشتري نشان داده اند. علاوه بر اين، يكي ديگر از وجوه بسيار مهم ميراث، يعني ارتباط ميان ميراث و جامعه، امروز جايگاه ويژه اي يافته است. به اين ترتيب كه ميراث فرهنگي اعم از انواع مادي و غير مادي آن بايستي در ارتباط با ارزشهاي فرهنگي جامعه توليد كننده آن، مطالعه و بررسي شود.
معني واژه ميراث فرهنگي در طول دهه هاي اخير تحول يافته است. در ابتدا اين واژه تنها به شاهكارهاي هنري و ارزش هاي تاريخي اطلاق مي شد، ليكن اكنون معناي وسيع تري يافته و آنچه را كه براي مردم داراي اهميت ويژه است، شامل مي شود. امروزه واژه ميراث شامل ميراث فرهنگي و ميراث طبيعي است. اين بدين معني است كه شناخت و درك كامل تنوع فرهنگي، بدون توجه ويژه به ميراث طبيعي ميسر نيست، طبيعت و فرهنگ به طور ذاتي در ارتباط با يكديگر هستند؛ بشر محيط افراد خود را تعديل كرده و محيط نيز بر فعاليت هاي انسان تأثير گذار بوده است. گرچه قسمت عمده آثار فرهنگي در دو دسته محوطه هاي فرهنگي و طبيعي قابل تقسيم بندي هستند، ليكن گونه سومي نيز وجود دارد كه تلفيقي از مصاديق فرهنگي و طبيعي بوده و امروزه تحت عنوان ميراث تلفيقي شناخته مي شود.(براي اطلاع بيشتر به كنوانسيون حفاظت از ميراث فرهنگي و طبيعي جهان رجوع كنيد)
مصاديق ميراث فرهنگي به طور خلاصه ي توانند دربرگيرنده يك و يا چند مورد از موارد زير باشند:
آثار معماري و يادمان ها؛ مراكز تاريخي؛ مجموعه بناها؛ موزه ها؛ آرشيو ها؛ كتابخانه ها؛ محوطه هاي باستاني؛ غارهاي اوليه؛ مناظر فرهنگي؛ پارك ها و باغ هاي تاريخي؛ پارك هاي زيستي جانوري و گياهي؛ باستان شناسي صنعتي و يا سنت هاي شفاهي، آداب اجتماعي؛ دانش سنتي؛ صنايع دستي، فضاهاي فرهنگي و...
مصاديق ميراث طبيعي نيز مي توانند شامل موارد زير باشند:
مناظر زيباي طبيعي؛ شكل گيري هاي زمين شناسي و جغرافيايي كه ارزش علمي و يا زيبايي شناسي دارند؛ محوطه هاي مشخص كه زيستگاه گونه هاي در معرض خطر حيوانات و گياهان باشد، ازجمله پارك هاي طبيعي و يا دريايي و...
شوشتر تاریخچه , میراث فرهنگی ایران
منابع:
-ميراث معنوي در حقوق داخلي و بين المللي، يونس صمدی

بناهاي آبي
منظومه آبی
پل بند شادروان
بند ميزان و كلاه فرنگي
نهر گرگر
مجموعه آسيابها و آبشارها
پل بند گرگر
تونل بليتي
تونل دهانه شهر
تونل سه كوره
آسيابها
پلكان هاي مجموعه آسيابها
ساباطهاي مجموعه آسيابها
تأسيسات جديد مجموعه آسيابها
پل دوپلون
سيكا
چهارطاقي
نهر داريون
پلهاي تكدهانه مستوفي و سنگبرون(باطني)
پل حاج خدايي

بند خاك
پل بند لشكر

پل بند برج عيار(مقام)

بند ماهي بازان
پل شاه علي
پل بند شرابدار
قلعه سلاسل
ميان بندان(تاسيسات آبي شمال بند گرگر)
پخشاب نهرداريون
نهر، بند و آسيابهاي شاهي
بند دختر
بند دارا
بنداقير

بند امير

آب انبار چاه انجيري
بند گبري
آثار دیگر شوشتر
چشمه سوزنگر
باغ خان
خانه ها
خانه معين تجار
خانه مرعشي

خانه امين زاده
خانه مستوفي
خانه درقی
خانه گازر
خانه رضوان

ساباط ها
مساجد
مسجد جامع شوشتر
بقاع مذهبی
امامزاده عبدالله
مقام صاحب الزمان
بقعه براءبن مالك
عبدالله بانو
سيد محمد گياهخوار
خضر نبي
سيد محمد بازار
سيد محمد ماهرو
سراها
سراي افضل
حمام ها
حمام افضل
حمام خان
زمين شناسي
در تقسيم بندي مناطق زمين ساختي و زمين شناسي ايران ،منطقه مورد مطالعه در بخش زاگرس ،چين خورده قرار دارد. اين زون از شمال –شمال شرق به راندگي زاگرس،از جنوب – جنوب شرق به خليج فارس،از شرق – جنوب شرق به درياي عمان و از غرب به كشور تركيه و از جنوب – جنوب شرقي به درياي عمان و از غرب به كشور و از جنوب - جنوب غربي به دشت خوزستان محدود مي باشد. اين منطقه حوضه فرو رفته اي بوده كه دائماً با رسوب گذاري در حال نشت بوده است و در آن رسوبات مزوزوئيك تا سنوز ئيك با ضخا مت بيش از ده هزار متر بطور هم شيب بر روي هم انباشته شد ه اند . جنس اين رسوبات كربناته ودر آن مارن ،ماسه سنگ و شيل نيز ديده مي شود .وجود رسوبات تبخير ي و برخي از نبودهاي چينه شناسي كوتاه مدت نشانه اي از حركات قائم (خشكي زائي ) در اين حوضه رسوبي است. اين حوضه در طي آخرين فاز كوهزايي آلپي (ميو – پليوسن )دچار چين خوردگي شده واز آب خارج مي شود و محيطي دريا چه هاي – رود خانه اي پديد مي آ يد كه در آن رسوبات تخريبي ناشي ا ز فرسايش ارتفا عات به حالت دگر شيب در آ ن ته نشين مي شوند. اين منطقه هنوز در حال بالا آمدن و چين خوردگي است و زمين لرزهاي اين منطقه ناشي از همين امر است.
شرح كلي خاكها
در سال 1359 ه. ش خاكها ي نواحي شوشتر مورد مطالعه قرار گرفته و بر حسب طبقه بندي 1977 م. آمريكايي تا حد family وسري مشخص شده اند كه در زير به آن مي پردازيم. در اين منطقه خاكها در سه تراس واقع شده اند و هر چه به طرف رودخانه ها نزديكتر شويم ،تكامل آنها كمتر مي شود و آبرفتهاي جوانتر ديده ميشوند

1-آ ريدسولها
خاكهايي كه در اين رده قرار دارد داراي افق مشخصه از نوع cambiocalcic و يا طبقه اي از خاك به ضخامت 15 سانتي متر و طبقه سطحي خاك كه نسبت به خاك molic نازكتر وروشن تر وداراي موادآلي كمتر هستندو مقدار املاح محلول در طبقات مختلف بيش از 2 ميلي موس برحسب سانتي متراست .و به علت عدم وجود افق نوعي خاك كه از كانيهاي رسي تشكيل شده است اين خاكها در تحت رده orthid طبقه بندي و يا از نظر رژيم حرارتي رطوبتي ustic-Hyperthermic تحت گروههاي زير مشخص شده اند.
اين خاكهاداراي افق مشخص از نوع كلسيك بوده و در تراس بالايي رودخانه قرار دارند. اين زير گروه شامل سه خانواده زير است كه در اين بحث در حد سري طبقه بندي ايراني نامگذاري شده است:
اين خاكها داراي افق مشخصه از نوع salic بوده شامل سه خانواده بشرح زير است:
Fine clayey,mixed,Hyperthermic:شامل سري تل بومه و سري شونجي :كه اولي داراي آب زير زميني و دومي فاقد آب زير زميني در زمان مطالعه بوده است.
Loamy,mixed,Hyperthermicشامل سري ام الغريب.
2-Entisols
خاكهايي كه در اين رده قرار دارند هيچ گونه افق مشخصي ندارند و داراي طبقه سطحي ochric-Epipedon مي باشند. رژيم حرارتي رطوبتي ustochretic-Hyperthermic بوده و تحت گروههاي زير مشخص شده است:

ustic torrif lurent- a
اين خاكها لايه لايه بوده و به علت تفاوت رسوب گذاري مقدار كربن آلي0%در هر لايه متفاوت و نسبت به عمق به طور نامنظم كم مي شود و يا در عمق 125سانتي متر مقدار 0cبيش از 2/0 درصد است، و در تراس پائيني و مياني رودخانه قرار گرفته است، و چون مقدار املاح محلول در طبقات سطحي خاك بيش از 2 ميلي موس بر سانتي متر است،در زير گروه Torriflurentقرار دارد. اين زير گروه شامل چهار خانواده است كه به 4 سري تقسيم شده است:
Fine clayey,mixed colcareous,Hyperthermic.(شامل يك سري به نام گرمينه)
Fine clayey,mixed calcareous,Hyperthermic.(شامل يك سري به نام ويس)
Fine,mixed calcareous,Hyperthermic.(شامل يك سري به نام كارون)
Cars Eloamy,mixed colcareous,Hyperthermic.(شامل يك سري به نام تپنه)

ustic torripsament- b
اين خاكها شامل خانواده زير اند:
Mixed,calcareous,Hyperthermicشامل يك سري به نام صلبيه)
كتابنامه شوشتر
شوشتر(موقعيت جغرافيايي- پيشينه ساخت)
1- قزوینی-ذکریا؛.عماد الدین ابن محمد ابن محمود قزوینی؛ آثار البلاد واخبار العباد، ترجمه رحمان شرافکندی(صفحات 221 تا 223)
2- فردوس در تاريخ شوشتر و برخی مشاهير آن تأليف: علاء الملك حسينی شوشتری مرعشی،انجمن آثار ملي(ص 160 الی 166)
3-فارسنامه. احمد ابن سهل البلخي معروف به ابوزيد در سالهاي 308 و309 گاي لسترنج و رينولد نيكلسون، تهران –دنياي كتاب 1363(صفحه 199،802)
4-كتاب مراصد الاطلاع علي اسمائ الامكنه وابقاع قرن 8 صفي الدين عبد المومنين ابن عبد الحق بغدادي
5- صوره الارض ابن حوقل، ترجمه جعفر شعار، تهران، بنياد فرهنگ ايران، بيتا
6-مروج الذهب و معادن الجوهر،مسعودي،علي بن الحسين، ترجمه كابوالقاسم پاينده،تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1356(صفحه 253)

7-فائق البيان،ناشناس

8-راهنمايي صنايع اسلامي س. م ديماوند ترجمه عبد الله فريار انتشارات علمي فرهنگي (صفحه 244)
9-حدودالعالم من المشرق الي المغرب،تهران،1340، به كوشش منوچهر ستوده، با مقدمه بارتولد،ص 150(اين كتاب اثر مولف ناشناخته ايست كه در سال 372ه.ق تاليف شده است)
10-نجم الملک، عبد الغفار ابن علی ابن محمد، سفر نامه خوزستان، محمد دبیر سیاقی ، تهران انتشارات علمی سال1341
11-سفرنامه راولينسون به لرستان-خوزستان-بختياري ترجمه دكتر اسكندر امان الهي-انتشارات انجمن ادب و قلم، چاپ امير كبير خرم آباد، ص 52 تا 42 (اين اثر در سال 1836 ميلادي نگارش يافته است)
12-تاريخ ايران از دوره سلوكي تا فروپاشي دولت ساساني جلد دوم و قسمت دوم - دانشگاه كمبريج

13-جغرافيای تاريخی خوزستان حاج کاظم پور کاظم (جلد اول) ص 336 انتشار موسسه فرهنگی آيات چاپ هما
14-كتاب عجايب المخلوقات مولف محمدابن محمود بن احمد طوسي، اواسط قرن ششم هجري
15-نزهه القلوب،حمدالله بن اتابك مستوفي قزويني، به كوشش محمد دبير سياقي، (ص130-134) تهران-طهوري 1336 ش.
16-كتاب المشترك وضعا و المفترق صقعا، ياقوت حموي
17-سيري در قلمرو بختياري و عشاير بومي خوزستان، نوشته هنري لايارد، ترجمه مهراب اميري، انتشارات وحيد،1367ص 72-71(اين كتاب در قرن 19ميلادي در عصر قاجار به نگارش در آمده است)
18- تذكره شوشتر سيد عبدالله جزايري، چاپخانه حيدري، فصل دوم ص 5-4(نويسنده اين كتاب در قرن 13 ه.ق در دوره افشار زندگي مي نمود)
19-جغرافيای تاريخی(سرزمين های خلافت شرقی) اثر گای لسترنج، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران، 1373،ترجمه محمود عرفان، (ص 253 الی 255)

20-سفرنامه لرستان و خوزستان.بارون دوبد.ترجمه محمد حسين آريا.شركت انتشارات علمي وفرهنگي.ص.337-342 (اين سفرنامه مربوط به دوره قاجار مي باشد)

21-مرآة البلدان، نوشته اعتمادالسلطنه.ج اول.انتشارات دانشگاه تهران. (نويسنده اين اثر در دوره ناصرالدين شاه قاجار1264-1313ه.ق اين كتاب را تاليف نموده است) ص 696 الی 697

22-تحفة العالم(سفرنامه و خاطرات) اثر مير عبداللطيف خان شوشتری،انتشارات طهوري، تهران، 1363،(ص 44 الی 48)

23-مراة البلدان، تاليف محمد حسن خان اعتماد السلطنه. عبد الحسين نوايي ومير هاشم محدث جلد اول انتشارات دانشگاه تهران1921.

24-سفرنامه مادام ديولافوا(ايران و كلده، شوش)، ترجمه فره وشي، انتشارات قصه پرداز،تهران،1378(ديولافوا در زمان سلطنت ناصرالدين قاجار 1264-1313ه.ق از شوشتر بازديد نموده است)ص780
25-كتاب عجايب المخلوقات، تأليف محمد بن محمود بن احمد طوسي، به اهتمام منوچهر ستوده، بنگاه نشر و ترجمه كتاب،،1345، تهران،ص 184(مولف در قرن 6 ه.ق مي زيسته است)
26-كتاب الرساله الثانيه، به اهتمام فينورسكي، تهران،1342، ص 89(اين كتاب جغرافيايي در قرن چهارم ه.ق.توسط مسعر بن مهلهل نوشته شده است)
27-سفرنامه ابن بطوطه، ترجمه محمد علي موحد، بنگاه ترجمه و نشر كتاب،1337 ص 182(اين سفرنامه مربوط به اواخر قرن 8ه*.ق. ميباشد)

28-لغت نامه دهخدا اثر: علی اكبر دهخدا جلد هشتم صفحه12318
29-خوزستان و تمدن ديرينه آن؛ تأليف ايرج افشار سيستانی، انتشارات روزنه، ص58
30-آثار و بناهای تاريخی خوزستان تأليف احمد اقتداری، انتشارات انجمن ملي، تهران،(ص 573 الی 578)
31- كريستين سن، ايران در زمان ساسانيان، ترجمه رشيد ياسمي، اميركبير، تهران
32- كليات جغرافيای طبيعی و تاريخی ايران اثر: دكتر عزيزالله بيات، (ص 257 الی261)
33-پل هاي قديمی ايران- محمد علي مخلصی، انتشارات ميراث فرهنگي(ص 49 الی 51 )
34- تاريخ پانصد ساله خوزستان نوشته احمد كسروي انتشارات خواجو (ص79تا85)
35-نگاهي به تاريخ خوزستان، نوشته نيره زمان رشيديان،*انتشارات بوعلي، *تهران 1367
36- تاريخ جغرافيايي خوزستان - سيد محمدعلي امام شوشتري ،انتشارات اميركبير، تهران،1331،ص54
37-لایارد–اوستین هنری، سفرنامه لایارد،ترجمه مهراب امیری، تهران انتشارات وحید 1367
38-المسالك و الممالك ابوالقاسم عبيدالله بن عبد الله معروف به ابن خرداذبه، متوفي سال 300 ه.ق،چاپ بريل1889 م، طبع بيروت، دار احياء التراث العربي، 1988، ص48
39-المقدسی–محمد ابن احمد، احسن التقاسیم فی مرفه الاقالیم، ترجمه علینقی وزیری–تهران–شرکت مولفان و مترجمان ایران سال1361
40-ابن حوقل، صوره الارض، ترجمه جعفر شعار–تهران–انتشارات بنیاد فرهنگ ایران(بیتا)
41-ابی یعقوب،احمد، البلدان، ترجمه دکتر ابراهیم آیتی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران،1347
42--محمد،ابو عبدالله، تحفه النظار فی غرائب الامطار(سفر نامه ابن بطوطه)انتشارات طرح نو،تهران1367
43-بودلف الخزرجي، مسعود ابن مهلهل- سفرنامه ابودلف–ولادمير مينورسكي ترجمه ابوالفضل طباطبايي تهران انتشارات زوار 1345
44-شرف الدین شوشتری، قاضی نورالدین، مجالس المومنین، تهران– انتشارات اسلامیه 1375
45-شوشتر يعني خوبتر - اكرم مريدي شوشتري، موسسه انتشارات آيات،چاپ انديشه، اهواز
46-حموی–یاقوت ابن عبد الله، معجم البلدان، تهران– انتشارات اسدی 1365

47-شوشتر در گذر تاریخ از عهد باستان تا انقلاب اسلامی - محمد تقی زاده،موسسه مطبوعاتي دارالكتاب

48-خوزستان و تمدن ديرينه آن اثر ايرج افشار سيستاني جلد اول انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سال 1373

49-اخبار الطوال،*ابوحنيفه احمد بن داوود دينوري،*ترجمه دكتر محمود مهدوي دامغاني، نشر ني

50-نجفی –محمد باقر، خوزستان در متنهای کهن، مرکز اسناد وتاریخ دیپلماسی تهران 1380
51-گیرشمن – رومن، ایران از آغاز تا اسلام، ترجمه محمد معین تهران. نشر امیر کبیر
52-نهچیری –عبد الحسین، جغرافیایی تاریخی شهر ها، تهران –انتشارات مدرسه
53-موسی ،سيادت، تاریخ خوزستان از دوره افشار تا معاصر، قم - انتشارات مولف 1379
54-پیگولوسکایا، شهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان، ترجمه عنایت الله رضا، انتشارات علمی و فرهنگی،تهران،1377
55-فن آبیاری در ایران باستان،نوشته جمعی از نویسندگان،گردآوری کورس

مسجد جامع شوشتر

1-نجم الملک، عبد الغفار ابن علی ابن محمد، سفر نامه خوزستان، محمد دبیر سیاقی، تهران انتشارات علمی سال 1341

2-فوا –مادام وژان، سفرنامه دیولافوا، ترجمه- همایون فره وشی، انتشارات قصه پرداز، چاپ پیک ایران، تهران،1378
3-لسترنج– گای، جقرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، ترجمه محمود عرفان –تهران بنگاه وترجمه ونشر کتاب سال 1337
4-شوشتری،میر عبداللطیف،تحفه العالم و ذیل التحفه،تهران،انتشارات طهوری،1363
5-شرف الدین شوشتری، قاضی نورالدین، مجالس المومنین، تهران–انتشارات اسلامیه 1375
6-کسروی، احمد، تاریخ پانصد ساله خوزستان،چاپ بهمن، تهران، 1373
7-علاء الملک بن نورالله شوشتری، فردوس در تاریخ شوشترو برخی از مشاهیر آن، تهران، انجمن آثار ملی
8-تذكره شوشتر، سيد عبدالله جزايري، چاپخانه حيدري
9-سفرنامه ابن بطوطه، ترجمه محمد علي موحد، بنگاه ترجمه و نشر كتاب،1337(اين سفرنامه مربوط به اواخر قرن 8ه*.ق. ميباشد)
10- تاريخ پانصد ساله خوزستان، احمد كسروي، انتشارات خواجو
11-آثار و بناهای تاريخی خوزستان - احمد اقتداری، انتشارات انجمن ملي، تهران
12-نگاهي به تاريخ خوزستان، نوشته نيره زمان رشيديان،*انتشارات بوعلي،*تهران، 1367
13-قزوینی- ذکریا؛ عماد الدین ابن محمد ابن محمود قزوینی؛ آثار البلاد واخبار العباد، ترجمه رحمان شرافکندی
14-شوشتر يعني خوبتر-اكرم مريدي شوشتري، موسسه انتشارات آيات،چاپ انديشه، اهواز
15-شوشتر در گذر تاريخ از عهد باستان تا انقلاب اسلامی - محمد تقی زاده، موسسه مطبوعاتي دارالكتاب
16-خوزستان و تمدن ديرينه آن - ايرج افشار سيستاني جلد اول انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سال73
بقعه امامزاده عبدالله
1-فردوس در تاريخ شوشتر و برخی مشاهير آن تأليف: علاء الملك حسينی شوشتری مرعشی،انجمن آثار ملي
2-كتاب تاريخ پانصد ساله خوزستان نوشته احمد كسروي انتشارات خواجو
3-نجم الملک، عبد الغفار ابن علی ابن محمد، سفر نامه خوزستان، محمد دبیر سیاقی، تهران انتشارات علمی سال 1341

4-تذكره شوشتر سيد عبدالله جزايري، چاپخانه حيدري

5-تحفة العالم(سفرنامه و خاطرات) اثر: مير عبداللطيف خان شوشتری، انتشارات طهوري، تهران،1363

6-سفرنامه ابن بطوطه، ترجمه محمد علي موحد، بنگاه ترجمه و نشر كتاب،1337(اين سفرنامه مربوط به اواخر قرن 8ه*.ق. ميباشد)

7-خوزستان و تمدن ديرينه آن؛ تأليف ايرج افشار سيستانی، انتشارات روزنه

8-آثار و بناهای تاريخی خوزستان تأليف احمد اقتداری، انتشارات انجمن ملي، تهران

9-نگاهي به تاريخ خوزستان، نوشته نيره زمان رشيديان،*انتشارات بوعلي،*تهران، 1367، ص 212 –213

10-شوشتر يعني خوبتر-اكرم مريدي شوشتري، موسسه انتشارات آيات،چاپ انديشه، اهواز

11-شوشتر در گذر تاريخ از عهد باستان تا انقلاب اسلامی - محمد تقی زاده،موسسه مطبوعاتي دارالكتاب

12-كتاب خوزستان و تمدن ديرينه آن اثر ايرج افشار سيستاني جلد اول انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سال 73

بقعه امامزاده عبدالله بانو
1-فوا –مادام وژان، سفرنامه دیولافوا، ترجمه- همایون فره وشی، انتشارات قصه پرداز، چاپ پیک ایران، تهران،1378
1-فوا –مادام وژان، سفرنامه دیولافوا، ترجمه- همایون فره وشی، انتشارات قصه پرداز، چاپ پیک ایران، تهران،1378

2- تذكره شوشتر سيد عبدالله جزايري، چاپخانه حيدري

3- شوشتر يعني خوبتر- اكرم مريدي شوشتري،موسسه انتشارات آيات، چاپ انديشه، اهواز

4-شوشتر در گذر تاريخ از عهد باستان تا انقلاب اسلامی -محمد تقی زاده، موسسه مطبوعاتي دارالكتاب
5-خوزستان و تمدن ديرينه آن - ايرج افشار سيستاني جلد اول انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سال 73

سيد محمد بازار
1- تذكره شوشتر سيد عبدالله جزايري، چاپخانه حيدري
1- تذكره شوشتر سيد عبدالله جزايري، چاپخانه حيدري
2- شوشتر يعني خوبتر - اكرم مريدي شوشتري، موسسه انتشارات آيات، چاپ انديشه، اهواز
3- شوشتر در گذر تاريخ از عهد باستان تا انقلاب اسلامی - محمد تقی زاده، موسسه مطبوعاتي دارالكتاب
4-كتاب خوزستان و تمدن ديرينه آن اثر ايرج افشار سيستاني جلد اول انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سال 73


سيد محمد ماهرو

1- تذكره شوشتر سيد عبدالله جزايري، چاپخانه حيدري

2-شوشتر يعني خوبتر - اكرم مريدي شوشتري، موسسه انتشارات آيات، چاپ انديشه، اهواز

3-شوشتر در گذر تاریخ از عهد باستان تا انقلاب اسلامی - محمد تقی زاده،موسسه مطبوعاتي دارالكتاب

4-كتاب خوزستان و تمدن ديرينه آن - ايرج افشار سيستاني جلد اول انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سال 73

بقعه براءبن مالك
1-نجم الملک، عبد الغفار ابن علی ابن محمد، سفر نامه خوزستان، محمد دبیر سیاقی، تهران انتشارات علمی1341
2-مرآه البلدان، اعتمادالسلطنه.ج اول.انتشارات دانشگاه تهران.(نويسنده اين اثر در دوره ناصرالدين شاه قاجار1264-1313ه.ق اين كتاب را تاليف نموده است)
3-شوشتر يعني خوبتر- اكرم مريدي شوشتري، موسسه انتشارات آيات، چاپ انديشه، اهواز

4-شوشتر در گذر تاریخ از عهد باستان تا انقلاب اسلامی- محمد تقی زاده، موسسه مطبوعاتي دارالكتاب

5- خوزستان و تمدن ديرينه آن - ايرج افشار سيستاني جلد اول انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سال 73

بقعه سيد محمد گياهخوار

1-مرآة البلدان.نوشته اعتمادالسلطنه.ج اول.انتشارات دانشگاه تهران(نويسنده اين اثر در دوره ناصرالدين شاه قاجار1264-1313ه.ق اين كتاب را تاليف نموده است)

2-تحفة العالم(سفرنامه و خاطرات) اثر: مير عبداللطيف خان شوشتری،انتشارات طهوري، تهران،1363

3-شوشتر يعني خوبتر- اكرم مريدي شوشتري، موسسه انتشارات آيات، چاپ انديشه، اهواز

4-شوشتر در گذر تاریخ از عهد باستان تا انقلاب اسلامی- محمد تقی زاده،موسسه مطبوعاتي دارالكتاب

5-خوزستان و تمدن ديرينه آن - ايرج افشار سيستاني جلد اول انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سال 73

قلعه سلاسل

1-سفرنامه راولينسون به لرستان-خوزستان-بختياري ترجمه دكتر اسكندر امان الهي-انتشارات انجمن ادب و قلم، چاپ امير كبير خرم آباد(اين اثر در سال 1836 ميلادي نگارش يافته است)

2- نجم الملک، عبد الغفار ابن علی ابن محمد،سفر نامه خوزستان، محمد دبیر سیاقی، تهران انتشارات علمی 1341
3- فوا –مادام وژان، سفرنامه دیولافوا، ترجمه- همایون فره وشی،انتشارات قصه پرداز، چاپ پیک ایران، تهران،1378
4-فردوس در تاريخ شوشتر و برخی مشاهير آن - علاء الملك حسينی شوشتری مرعشی، انجمن آثار ملي،(ص 160 الی 166)
5-تذكره شوشتر سيد عبدالله جزايري، چاپخانه حيدري
6-تحفة العالم(سفرنامه و خاطرات)، مير عبداللطيف خان شوشتری،انتشارات طهوري، تهران،1363 7-سفرنامه ابن بطوطه، ترجمه محمد علي موحد، بنگاه ترجمه و نشر كتاب،1337اين سفرنامه مربوط به اواخر قرن 8ه.ق. ميباشد)
8-لغت نامه دهخدا اثر: علی اكبر دهخدا جلد هشتم
9-خوزستان و تمدن ديرينه آن؛ تأليف ايرج افشار سيستانی، انتشارات روزنه
10-آثار و بناهای تاريخی خوزستان تأليف احمد اقتداری، انتشارات انجمن ملي، تهران
11-كتاب تاريخ پانصد ساله خوزستان نوشته احمد كسروي انتشارات خواجو
12-نگاهي به تاريخ خوزستان، نوشته نيره زمان رشيديان،*انتشارات بوعلي،*تهران، 1367
13-لایارد– اوستین هنری، سفرنامه لایارد،ترجمه مهراب امیری، تهران انتشارات وحید 1367
14-كتاب عجايب المخلوقات مولف محمدابن محمود بن احمد طوسي در اواسط قرن ششم هجري
15-نزهة القلوب، حمدالله بن اتابك مستوفي قزويني، به كوشش محمد دبير سياقي، ص130-134 تهران-طهوري 1336 ش
16- تاريخ جغرافيايي خوزستان -سيد محمدعلي امام شوشتري،انتشارات اميركبير، تهران، 1331
17-كتاب المشترك وضعا و المفترق صقعا، ياقوت حموي
18-سيري در قلمرو بختياري و عشاير بومي خوزستان، نوشته هنري لايارد،ترجمه مهراب اميري، انتشارات وحيد،1367(اين كتاب در قرن 19ميلادي در عصر قاجار به نگارش در آمده است)
19- مرآه البلدان نوشته اعتمادالسلطنه.ج اول.انتشارات دانشگاه تهران. (نويسنده اين اثر در دوره ناصرالدين شاه قاجار1264-1313ه.ق اين كتاب را تاليف نموده است)
20-شوشتر يعني خوبتر- اكرم مريدي شوشتري، موسسه انتشارات آيات، چاپ انديشه، اهواز
21-شوشتر در گذر تاریخ از عهد باستان تا انقلاب اسلامی -محمد تقی زاده،موسسه مطبوعاتي دارالكتاب
22-نگاهي به تاريخ خوزستان، نوشته نيره زمان رشيديان،*انتشارات بوعلي،*تهران، 1367
23-خوزستان و تمدن ديرينه آن - ايرج افشار سيستاني جلد اول انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سال 73
24-فتوح البلدان، احمد بن عيسي البلاذري،*ترجمه دكتر آذر تاش آذرنوش،*انتشارات سروش
25-الفتوح،*ابن اعثم كوفي،*ترجمه محمد بن احمد مستوفي هروي،*انتشارات انقلاب اسلامي
26-خوزستان از دوره افشار تا تاريخ معاصر، *موسي سيادت، *دفتر خدمات چاپ و نشر عصر جديد،*ج ا

27-نگاهي به تاريخ خوزستان، نوشته نيره زمان رشيديان،*انتشارات بوعلي،*تهران، 1367
28-ميرفتاح،علی اصغر، قلعه سلاسل شوشتر، مجله بررسیهای تاریخی، 1355،شماره 2
29-سیادت–موسی، تاریخ خوزستان از دوره افشار تا معاصر، قم- انتشارات مولف 1379
رود شطيط و گرگر(مسرقان)
1-فردوس در تاريخ شوشتر و برخی مشاهير آن - علاء الملك حسينی شوشتری مرعشی، انجمن آثار ملي
2-مروج الذهب و معادن الجوهر، مسعودي، علي بن الحسين، ترجمه كابوالقاسم پاينده، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1356

3-حدودالعالم من المشرق الي المغرب، تهران1340، به كوشش منوچهر ستوده، با مقدمه بارتولد(اين كتاب اثر مولف ناشناخته ايست كه در سال 372ه.ق تاليف شده است)
4-نجم الملک، عبد الغفار ابن علی ابن محمد، سفر نامه خوزستان، محمد دبير سياقی ، تهران انتشارات علمی سال 1341
5-سفرنامه راولينسون به لرستان-خوزستان-بختياري ترجمه دكتر اسكندر امان الهي-انتشارات انجمن ادب و قلم، چاپ امير كبير خرم آباد، (اين اثر در سال 1836 ميلادي نگارش يافته است)
6- سيري در قلمرو بختياري و عشاير بومي خوزستان، نوشته هنري لايارد،ترجمه مهراب اميري، انتشارات وحيد،1367(اين كتاب در قرن 19ميلادي در عصر قاجار به نگارش در آمده است)


7-جغرافيای تاريخی(سرزمين های خلافت شرقی) اثر: گای لسترنج، بنگاه ترجمه و نشر كتاب،تهران،1373،ترجمه محمود عرفان

8-مرآة البلدان.نوشته اعتمادالسلطنه.ج اول.انتشارات دانشگاه تهران(نويسنده اين اثر در دوره ناصرالدين شاه قاجار1264-1313ه.ق اين كتاب را تاليف نموده است)

9-كليات جغرافيای طبيعی و تاريخی ايران اثر: دكتر عزيزالله بيات

10-فصلنامه مهاب قدس.شماره 22.مقاله رودهاي خوزستان در گذر تاريخ.نوشته محمد اسماعيل اسماعيلي جلودار
11- تاريخ پانصد ساله خوزستان - احمد كسروي انتشارات خواجو
12-شوشتر يعني خوبتر- اكرم مريدي شوشتري، موسسه انتشارات آيات، چاپ انديشه، اهواز

13-شوشتر در گذر تاریخ از عهد باستان تا انقلاب اسلامی - محمد تقی زاده، موسسه مطبوعاتي دارالكتاب

14-نگاهي به تاريخ خوزستان، نوشته نيره زمان رشيديان،*انتشارات بوعلي، *تهران، 1367
15-كتاب خوزستان و تمدن ديرينه آن اثر ايرج افشار سيستاني جلد اول انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سال 73
16-سيادت–موسی ، تاريخ خوزستان از دوره افشار تا معاصر، قم - انتشارات مولف 1379

دشت مياناب شوشتر
1-نجم الملک، عبد الغفار ابن علی ابن محمد،سفر نامه خوزستان، محمد دبیر سیاقی، تهران انتشارات علمی سال 1341
2- سفرنامه راولينسون به لرستان-خوزستان-بختياري ترجمه دكتر اسكندر امان الهي-انتشارات انجمن ادب و قلم، چاپ امير كبير خرم آباد(اين اثر در سال 1836 ميلادي نگارش يافته است)
3-كليات جغرافيای طبيعی و تاريخی ايران اثر: دكتر عزيزالله بيات
4-فصلنامه مهاب قدس.شماره 22.مقاله رودهاي خوزستان در گذر تاريخ.نوشته محمد اسماعيل اسماعيلي جلودار
5-شوشتر يعني خوبتر- اكرم مريدي شوشتري، موسسه انتشارات آيات، چاپ انديشه، اهواز

6-شوشتر در گذر تاریخ از عهد باستان تا انقلاب اسلامی - محمد تقی زاده، موسسه مطبوعاتي دارالكتاب

7-كتاب خوزستان و تمدن ديرينه آن اثر ايرج افشار سيستاني جلد اول انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سال 73

8-سيادت–موسی، تاريخ خوزستان از دوره افشار تا معاصر، قم- انتشارات مولف 1379

آبشارها (سيكا، آسياب)
1-سفرنامه راولينسون به لرستان-خوزستان-بختياري ترجمه دكتر اسكندر امان الهي-انتشارات انجمن ادب و قلم، چاپ امير كبير خرم آباد(اين اثر در سال 1836 ميلادي نگارش يافته است)(تونل بليتي)
2-مخلصی محمد علی، پلهای قديمی ايران،انتشارات ميراث فرهنگی

3-كليات جغرافيای طبيعی و تاريخی ايران اثر: دكتر عزيزالله بيات

4-شوشتر يعني خوبتر- اكرم مريدي شوشتري، موسسه انتشارات آيات، چاپ انديشه، اهواز
5-شوشتر در گذر تاريخ از عهد باستان تا انقلاب اسلامی - محمد تقی زاده،موسسه مطبوعاتي دارالكتاب
6-نگاهي به تاريخ خوزستان، نوشته نيره زمان رشيديان،*انتشارات بوعلي،*تهران، 1367
7-خوزستان و تمدن ديرينه آن - ايرج افشار سيستاني جلد اول انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سال 73
8-سيادت–موسی، تاريخ خوزستان از دوره افشار تا معاصر، قم - انتشارات مولف 1379
9-فن آبياری در ايران باستان، نوشته جمعی از نويسندگان، گردآوری کورس

پل بند شادروان
1-قزوينی، ذکريا؛.عماد الدين ابن محمد ابن محمود قزوينی؛ آثار البلاد واخبار العباد، ترجمه رحمان شرافکندی
2- فردوس در تاريخ شوشتر و برخی مشاهير آن -علاء الملك حسينی شوشتری مرعشی،انجمن آثار ملي
3- صوره الارض ابن حوقل
4-كليات جغرافيای طبيعی و تاريخی ايران اثر: دكتر عزيزالله بيات
5-سفرنامه راولينسون به لرستان-خوزستان-بختياري ترجمه دكتر اسكندر امان الهي-انتشارات انجمن ادب و قلم، چاپ امير كبير خرم آباد(اين اثر در سال 1836 ميلادي نگارش يافته است)

6-حدودالعالم من المشرق الي المغرب،تهران،1340، به كوشش منوچهر ستوده، با مقدمه بارتولد،(اين كتاب اثر مولف ناشناخته ايست كه در سال 372ه.ق تاليف شده است)
7-تاريخی خوزستان حاج کاظم پور کاظم (جلد اول) انتشار موسسه فرهنگی آيات چاپ هما
8-جغرافيای تاريخی(سرزمين های خلافت شرقی) اثر: گای لسترنج، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران، 1373،ترجمه محمود عرفان
9-تحفة العالم(سفرنامه و خاطرات) اثر: مير عبداللطيف خان شوشتری، انتشارات طهوري، تهران،1363
10- فردوسي، ابوالقاسم– شاهنامه، به اهتمام محمد دبير سياقي، انتشارات علمي تهرا ن 1370
11-كتاب الرساله الثانيه، به اهتمام فينورسكي، تهران،1342،(اين كتاب جغرافيايي در قرن چهارم ه.ق.توسط مسعر بن مهلهل نوشته شده است)
12-مخلصی محمد علی،پلهای قديمی ايران،انتشارات ميراث فرهنگی
13-اصطخری –ابو اسحاق ابراهم،مسالک الممالک،به اهتمام ايرج افشار سيستانی–انتشارات علمی فرهنگی، تهران،1368
14-تاريخ پانصد ساله خوزستان - احمد كسروي، انتشارات خواجو

15-شوشتر يعني خوبتر- اكرم مريدي شوشتري، موسسه انتشارات آيات، چاپ انديشه، اهواز

16-شوشتر در گذر تاریخ از عهد باستان تا انقلاب اسلامی - محمد تقی زاده، موسسه مطبوعاتي دارالكتاب
17-كتاب خوزستان و تمدن ديرينه آن اثر ايرج افشار سيستاني جلد اول انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سال 73
18-نگاهي به تاريخ خوزستان، نوشته نيره زمان رشيديان،*انتشارات بوعلي،*تهران، 1367
19-سيادت–موسی ، تاريخ خوزستان از دوره افشار تا معاصر، قم - انتشارات مولف 1379
20-کريستن سن، آرتور، ايران در زمان ساسانیيان، ترجمه رشيد ياسمی، تهران، اميرکبير


پل لشكر

1-نجم الملک، عبد الغفار ابن علی ابن محمد، سفر نامه خوزستان، محمد دبير سياقی، تهران انتشارات علمی سال 1341
2-سفرنامه راولينسون به لرستان-خوزستان-بختياري ترجمه دكتر اسكندر امان الهي-انتشارات انجمن ادب و قلم، چاپ امير كبير خرم آباد (اين اثر در سال 1836 ميلادي نگارش يافته است)
3-شوشتر يعني خوبتر- اكرم مريدي شوشتري، موسسه انتشارات آيات، چاپ انديشه، اهواز
4-شوشتر در گذر تاریخ از عهد باستان تا انقلاب اسلامی - محمد تقی زاده،موسسه مطبوعاتي دارالكتاب
5-خوزستان و تمدن ديرينه آن - ايرج افشار سيستاني جلد اول انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سال 73
6-سيادت–موسی ، تاريخ خوزستان از دوره افشار تا معاصر، قم- انتشارات مولف 1379


پل شاه علي
1-شوشتر يعني خوبتر- اكرم مريدي شوشتري، موسسه انتشارات آيات، چاپ انديشه، اهواز
2-نجم الملک، عبد الغفار ابن علی ابن محمد، سفر نامه خوزستان، محمد دبير سياقی، تهران انتشارات علمی سال 1341
3-شوشتر در گذر تاریخ از عهد باستان تا انقلاب اسلامی - محمد تقی زاده، موسسه مطبوعاتي دارالكتاب
4-خوزستان و تمدن ديرينه آن - ايرج افشار سيستاني جلد اول انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سال 73
بند ميزان
1-نجم الملک، عبد الغفار ابن علی ابن محمد، سفر نامه خوزستان، محمد دبير سياقی، تهران انتشارات علمی1341

2- سفرنامه راولينسون به لرستان-خوزستان-بختياري ترجمه دكتر اسكندر امان الهي-انتشارات انجمن ادب و قلم، چاپ امير كبير خرم آباد، ص 52 تا 42(اين اثر در سال 1836 ميلادي نگارش يافته است)
3-آثار تاريخی خوزستان- حاج کاظم پور کاظم (جلد اول) ص 336 انتشار موسسه فرهنگی آيات چاپ هما
4-سيري در قلمرو بختياري و عشاير بومي خوزستان، نوشته هنري لايارد، ترجمه مهراب اميري، انتشارات وحيد، 1367(اين كتاب در قرن 19ميلادي در عصر قاجار به نگارش در آمده است)
5- تحفة العالم(سفرنامه و خاطرات) اثر: مير عبداللطيف خان شوشتری، انتشارات طهوري، تهران،1363
6- شوشتر يعني خوبتر - اكرم مريدي شوشتري، موسسه انتشارات آيات،چاپ انديشه، اهواز
7- شوشتر در گذر تاریخ از عهد باستان تا انقلاب اسلامی - محمد تقی زاده، موسسه مطبوعاتی دارالکتاب
انتخاب و ارسال ک سونتات