قالی فارس لوگوی یونسکو میراث فرهنگی و معنوی بشر
Ghashghai rug.jpg
جزئیات
اطلاعات یونسکو
کد ۰۰۳۸۲
تاریخ ثبت ۲۰۱۰
معیار R.1 , R.2 , R.3 , R.4 , R.5
وضعیت نیازمند به توجه

قالی فارس یا قالی شیراز گونه*ای قالی ایرانی و از صنایع دستی همین خطه*است که امروز و در گذشته تولید می*شده*است.
منابع

فرش ایران. فضل الله حشمتی رضوی. چاپ سوم. دفتر پژوهش*های فرهنگی. تهران. ۱۳۸۰
قالی کاشان گونه*ای قالی ایرانی و از صنایع دستی همین خطه است که امروز و در گذشته تولید می*شده است.
Hideyoshi battlefield vest.jpg
منابع
فرش ایران. فضل الله حشمتی رضوی. چاپ سوم. دفتر پژوهش*های فرهنگی. تهران.
۱۳۸۰

سونات