عمده ترین مراحل یا واکنش های بعد از بی وفائی یا خیانت همسردر راهروهای دادگاه ها به این نکات
پی بردم :
انکار, درگیری های لفظی و مجادله , روبرویی با بن بست ها, پشیمانی, قتل , انزوا طلبی به جهت فرهنگ
و تفکرات عده ای یا خانواده , داشتن شک و ظن , باور نداشتن خود, آثار جسمی و روانی دیگر.
آسیب های وارده بر شخص خیانت دیده :
دیدن تحولات رفتاری نامناسب از او, نداشتن آرامش فردی و خانوادگی و اجتماعی , تجربه مجموعه ای از
در گیری ها با همسر , رویارویی با شخص سوم که در حریم خصوصی اشان وارد و بازتاب اعمال تند و
زننده , تحمل نکردن حضور فرد سوم و بالاخره اعلام " طلاق".
مراحل درمان یا بهبودی اوضاع مذکور:
باز گرداندن اعتماد به یک دیگر و جداگانه , مراجعه به مشاورین و روانشناسان , نگاه جدید به مسئله " ازدواج",
برای چه او را برگزیده ام ؟
زیبائی , اصالت و تحصیلات , مادیات یا با یک نگاه عاشق شدن؟
یا نیمه عمرم ؟
ایمان و اعتقاد به اخلاقیات و فرهنگ , یافتن ریشه و عوامل ایجاد روابط نامشروع و پنهانی, و نیز پی بردن
به ناتوانی های جسمی یا روحی طرفین , بررسی عوامل مساعد کننده و حل تعارضات , برقراری صمیمیت و
صداقت حتی اگر راه آخر " طلاق " باشد, بازیچه دیگران نشدن , دیگران را بازیچه قرار ندادن , کنار گذاشتن
بی توجهی نسبت به همسر , نا مرتب بودن ظاهر همسر , عدم همکاری , بی حوصلگی بوقت صحبت همسر,
افراط در ابراز علاقه , تحمیل عقاید یکدیگر نادیده گرفتن فرزند یا فرزندان. براستی آنها این میان مرتکب چه گناه یا خطایی شده اند؟
زمانیکه به خیانت پی بردی با گذشت و اینکه هنوز پابند و وفاداری نشان بده و در غیر اینصورت
و تکرار آن بدان که با " طلاق " زندگی برای تو تمام نمیشود و شروع تازه و خردمندانه میتواند
باشد , عوامل و ریشه یابی بسیار است .
گرچه باید پذیرفت مقصر یکطرف
نمیتوانسته باشد.چه زیباست این عبارات : "تو هیچ وقت سر از کارهای من در نیاوردی,
در دستای خالی ام همیشه چیزی برای غافلگیر کردن تو بود..شعری , نوازشی, معجزه ای , باور کن حاضر
بودم تمام دنیا را بدهم تا یک لحظه توجه کنی و بگذاری دستانت در دستهایم آرام گیرند"
الگوهای خارج از فرهنگ خود را پیاده نمودن بدترین عامل و مخرب ترین سلاح خانه براندازدر
حریم همسران است که متاسفانه در بعضی ابعاد براحتی میتوان دید . گفتگو در این باب گرچه مشاور حقوقی یا
روان شناس نبوده و نیستم اما همانگونه که ذکر شد از مشاهدات و شنیدهای حضوری بود ه , امید کانون گرم زندگی ها
از چنین بحرانهایی دور باشد. زیرا خانواده ها همیشه برای این مسئله نگران بوده و هر یک عزیز خود را به مصداق
"امانت " به طرف مقابل می سپارد , عزیزی که جوانی و عمر خویش را برای به ثمر رساندن او و تحویل به جامعه
مثل برگهای خزان ریخته اند و متحمل سختی های فراوان شده , اگر در دوستی ها افراد بدانند دنبال چه و که هستند
و در این مسیر به حریم مقدس همسران احترام و وارد نشوند مسلم این معضل نیز پایان می پذیرد.
آمن . " سونات آبی ایرانی"