نوشته شده توسط مسلم مزاعی کاسکانی


خَرَّم در زبان پارسي هر چيزي است كه خوشي و شادي و لذت را براي انسان فراهم آورَد. اينكه بهار و باغ و بوستان را خُرَّم گوئيم به اين دليل است كه مايه*ي شادي و نشاط*اند. واژه دين از دَينه اوستايي مي باشد كه به معني وجدان انسان معروف است . خُرَّم*دين، و بصورت امروزينش دينِ خُرَّم بمعناي ديني است كه در كنار انسان ساز بودنش مايه*ي شادي و خوشي مردمان شود . تعريف دين به اين مفهوم در جاي*جاي گاتاي زرتشت آمده است، مؤلف كتاب البدء والتاريخ درباره پيروان زرتشت ميگويند: هرچه انسان خرمي بيشتري بطلبد اندوه اهريمن بيشتر ميشود و اهريمن بيشتر درصدد جنگيدن با انسان برمي*آيد ؛ و در تعريف عقايد خرم*دينان مينويسد كه آنها هرچه باعث شادي و لذت باشد و طبيعت انسان به آن علاقه داشته باشد و زياني به كسي نرساند را مباح ميدانند . نهضت حق طلبانه خرم دينان را مي توان نهضتي بزرگ در تاريخ ايران دانست . زيرا روحيه ملي و ضد بيگانه را در ايران زمين گسترش داد .
معني واژه بابك در واژه نامه پهلوي - اوستايي استاد بهرام فره وشي از پاپك گرفته شده است كه پدر عزيز و كوچك معني مي دهد . يكي از بزرگان سرزمين ايران از نياي ساسان نيز بوده است . متاسفانه عده اي از پانتركهاي بي سواد دست به جعل نام اين بزرگ مرد ايران زده اند و در سايتهاي خود از او به عنوان قهرمان تركان نام مي بردند و او را از تركستان و مغولستان كه سرزمين تركها مي باشد خوانده اند . ولي خوشبختانه نام و معني وي صددرصد ايراني است و اين حركات فقط كوته فكري – عدم آگاهي و تفكري متحجرانه از آنها را براي ما نمايان مي سازد . پاپك خرمدين از سرزمين آريايي مادهاي آذربايجان كجا و باي بك ساختگي عده بچه تجزيه طلب از نوادگان وحشي چنگيز خان مغول كجا ؟!؟!
بابك از نژادي ايراني و مسكنش آذرآبادگان بود، گويا مسلمانش كرده بودند و نام عربيش حسن بود. جنبشي كه بابك در ايران آغاز كرد و رسما نام جنبش خرم*دينان برخود داشت، يك ايدئولوژي مشخصي را مطرح ميكرد كه هدفش براندازي نهائي سلطه*ي عرب - برقراري مساوات انساني در ايران - تأمين خوشيي براي همگان و بازگشت به شكوه و عظمت ايران باستان بود. ابن حزم مينويسد كه ايرانيان ازنظر وسعت ممالك و فزوني نيرو برهمه*ي ملتها برتري داشتند، به همين جهت لقبِ آزادگان را ممالك ديگر براي ايرانيان برگزيدند . چون دولت باشكوه و سترگ ساساني بر اثر نبردهاي طولاني با امپراتوري روم و هجوم تازيان جنگجو برافتاد و عرب كه نزد آنها دونپايه*ترين قوم جهان بود برآنها مسلط گرديد اين امر بر ملت ايران گران آمد و خود را با مصيبتي تحمل*نشدني روبرو يافتند، و برآن شدند كه با راههاي مختلف به جنگ با اعراب برخيزند. ازجمله رهبران آزادي بخش و ملي ايران ميتوان سنباد، مقنع، استادسيس، بابك و ديگران را نام برد . دولت ساساني كه نيز كه در سالهاي پاياني عمرش به سر مي برد بدون شك اگر با حمله اعراب روبرو نمي گشت با قيامهايي ملي همچون زمان پارتيان تغيير سلسله مي دادند و حكومتي قوي تر و جديد به صورتي كاملا ايراني روي كار مي آمد همانگونه كه پارتيان بر ضد سلوكيان يوناني در ايران قيام كردند و دست بيگانگان را از اين سرزمين برچيدند و سلسله قدرتمند شاهنشاهي پارتي را برقرار نمودند
نام خرم*دين كه به پاخاستگانِ ايراني براي اين جنبش برگزيده بوده*اند به روشني نشان ميدهد كه اين يك جنبش مزدكي بوده و همه*ي شعارها و برنامه*هاي مساوات*طلبانه و ضد بهره*كشي مزدك را دنبال ميكرده است. خود مزدك در تاريخ ديني كه ادعاي پيامبري آن را مي كرد از زرتشت گرفته بود و با تغييراتي مي خواست آن را به روز كند ولي چون در برابر دين بهي كه داراي پايه هاي بسيار كهن بود قدرتي نداشت نتوانست گسترش يابد . ابن حزم تصريح ميكند كه خرم*دينانِ پيرو بابك يك فرقه*ي مزدكي بودند . اساس تعاليم مزدك برآن بود كه مردم بايد هم دراين دنيا و هم دردنياي ديگر به سعادت و شادماني دست يابند؛ يعني هم دراين دنيا با كسب وكار وكشاورزي و صنعتْ براي خودشان بهشت بسازند، و هم با انجام كارهاي نيكو و خودداري از كارهاي بد رضايت خدا را حاصل كنند تا درآخرت به بهشت
بروند. نيك در تعاليم مزدك عبارت بود ازگفتار وكرداري كه به خود يا ديگري منفعتي برساند و سعادتي فراهم آورَد؛ و بد عبارت بود ازگفتار يا كرداري كه به خود يا ديگران آسيب و گزند وارد آورد يا سبب محروميت شود. ابن*النديم در وصف يكي از ايرانيانِ مزدكي مقيم بغداد به نام خسرو ارزومگان كه ويرا پيرو مذهبي شبيه مذهب خرم*دينان ناميده، مينويسد كه به پيروانش دستور ميداد بهترين لباسها بپوشند، و خودش نيز بهترين لباسها مي*پوشيد و به آن افتخار ميكرد .
مركز فعاليت بابك در آذربايجان بود ولي نهضتش در تمامي شهرهاي ايران مشغول به فعاليت بود . جماعات بزرگي از عربها پس از يورش سپاه اسلام در شهرها و روستاهايش آذرآبادگان اقامت گرفته بودند. هدف او از ميان بردن سلطه*ي اربابانِ عرب بود كه نزديك به دوقرن مردم ايران را تاراج ميكردند. قبايل عرب همراه با فتوحات عربي به درون آذربايجان و ديگر شهرهاي ايران سرازير شدند. بلاذري درباره*ي سرازير شدنِ عربها به آذربايجان در زمان عثمان و امام علي، مينويسد بسياري از عشاير عرب از بصره وكوفه و شام به آذربايجان سرازير شدند و هرگروهي برهرچه از زمين توانست دست يافت و مصادره كرد، و بعضي*شان زمينهائي را از عجمها خريدند و روستاهائي نيز به اين عشاير واگذار شد، و مردم اين روستاها به مُزارعينِ اينها تبديل شدند .
بابك به خون خواهي ابومسلم خراساني در سال ١٩٤ق قيامش را آغاز كرد . او علنا مي گفت روح ابومسلم در وجودم حلول نموده و با اين سخن از سراسر ايران مردان جنگاور و سلحشور به او پيوستند . حس انتقام از عربهاي مهاجم تمام وجود بابك را گرفته بود و به همه مي گفت ايران را دوباره بايد احيا كنيم . بسيار از نادانان زاهد بر او خرده مي گرفتند كه خون را با خون نمي شورند و او فجايع عباسيان را يك به يك بر مي شمرد . به قول ارد بزرگ : گذشت را مي توان در مورد آدمها به كار گرفت اما بايد دانست اين درس از آن آدمهاست نه كشورها ، سكوت در مقابل وحشي گري دشمن هيچگاه درست نيست . طبري مينويسد كه مردم روستاهاي نواحي اصفهان و همدان و ماهسپيدان و مهرگان*كدك و جز اينها نيز به دين خرم*دينان درآمدند . نخستين درگيري ناكامِ سپاهيان دولت عباسي و بابك درسال ١٩٨خ گزارش شده و خبر از شكست سپاه عباسي مي*دهد. دومين درگيري ناكامِ سپاه عباسي و بابك درسال ٢٠٠خ بود كه بخش اعظم سپاهيان عباسي را بابك در غربِ ايران- نزديكي*هاي همدان- كشتار كرد. اعزام نيروهاي عباسي به جنگ بابك درسراسر سالهاي ٢٠٠- ٢٠٦خ تكرار شد و هربار از بابك شكست يافتند. در سال ٢٠٣خ در دو نبرد بزرگ، دوتن از فرماندهان برجسته*ي دولتِ عباسي به قتل رسيدند؛ و يك فرمانده برجسته نيز شكست يافته فرار كرد. در سال ٢٠٦خ يك افسر برجسته*ي عرب با سِمَتِ والي آذربايجان اعزام شد و سپاه بزرگي در اختيارش نهاده شد تا به*كار بابك پايان دهد. اين مرد نزديك به دوسال با بابك درگير بود، و در خردادماه ٢٠٨خ دركنار روستاي بهشتاباد كشته شد و بخش اعظم سپاهش قتل عام شدند
خليفه*ي عباسي در اواسط تابستان ٢١٢خ چندين لشكر به غرب ايران فرستاد، كه به گزارش طبري شصت هزار تن از روستائيان ناحيه*ي همدان را قتل عام كردند، ولي بابك توانست شكستهاي سختي بر اين نيروها وارد سازد و با تلفات و اين متجاوزان را با شكست به بغداد برگرداند. به دنبال اين شكستها، خليفه تصميم گرفت كه امر مقابله با بابك را به يك افسرِ مانوي مذهبِ نومسلمان ايراني معروف به افشين ، از خاندان ساساني واگذارد. افشين چندي پيش براي سركوب شورشهاي مصر اعزام شده بود و مأموريتش را به نحوي بسيار پسنديده انجام داده بود و هنوز در مصر بود. اورا خليفه فراخوانده به مقابله*ي خرم*دينان گسيل كرد. افشين درناحيه*ي همدان مستقر شد و در غرب و مركزِ ايران از همدان و آذربايجان تا اصفهان و ري، با بزرگان روستاها مذاكراتي انجام داد و وعده هاي دروغين براي متفرق كردن آنها از كنار بابك به آنان داد كه به ظاهر برآورنده*ي خواسته*هاي روستائيان بود .
افشين پس ازآنكه اوضاع غرب ايران را در خلال يك*سال و نيم با سياست ضد ايراني و در جهت حمايت از اعراب و تهديد و هداياي نقدي (كه به دهخدايان ميداد) آرام كرد، براي به دام افكندنِ بابك نقشه چيد. كارواني با محموله*ي امداد مالي و غذائي از بغداد عازم اردبيل شد تا به دژي كه محل استقرار سپاهيان خليفه بود تحويل دهد. بابك بي*خبر از دامي كه افشين برايش چيده بود، تصميم گرفت كه راه را برآن كاروان بربندد و محموله*هايش را تصاحب كند. افشين شبانه بدون سروصدا و بدون نواختن كوس و كَراناي (شيپور جنگي)، در نزديكيهاي دژ موضع گرفت؛ زيرا يقين داشت كه بابك براي تصرف دژ خواهد آمد. بابك ابتدا يك قرارگاه كوچكِ سپاهيان خليفه بر سرراهش را مورد حمله قرار داد و افرادش را كشت، آنگاه به كنار دژ رفته به افرادش استراحت داد كه روز ديگر به دژ حمله كنند. دراين هنگام افشين براو شبيخون زد. گويا همه*ي افرادي كه همراه بابك بودند كشته شدند، ولي بابك جان سالم ماند (زمستان سال ٢١٤خ). افشين پس ازآن به برزند برگشت و آنجا اردو زد تا با ادامه دادن تماس با كلانترانِ روستاها كار پراكنده كردن بقاياي هواداران روستائي بابك در ايران را دنبال كند .
از اوائل سال ٢١٥خ منطقه*ي نفوذ بابك كه سابقا به همدان و اصفهان و ري ميرسيد، ازحد مناطق كوهستاني هشتادسر در آذربايجان فراتر نميرفت. افشين پس از برگزاري مراسم نوروز و سيزده به*در براي حمله به بابك آماده شد. نخستين حمله*ي او به هشتادسر با شكست مواجه شد. پس ازآن در سراسر ماههاي اين سال چندين حمله به هشتادسر صورت گرفت كه همه ناكام ماند. داستان اين نبردها را طبري با استفاده از آرشيو گزارشهاي كتبي به تفصيل دقيقي درحجم حدود ٣٠ صفحه ذكر كرده است كه همه خبر از رشادتهاي بيمانندِ بابك و يارانش ميدهد .
بهار سال ٢١٦خ سپاه امدادي خليفه با سي ميليون درهم كمك مالي به بَرزَند رسيد؛ و افشين حملاتش به بابك را ازسر گرفت. افشين ابتدا به كلان*رود منتقل شده درآنجا اردو زد و برگرد خويش خندق كشيد. به زودي يك لشكر بابك تحت فرمان آذين- برادرِ بابك- به سوي كلان*رود حركت كرد. نبرد سپاهيان افشين و بابك در يكي ازدره*هاي تنگ كوهستاني درگرفت، كه تفاصيل آن*را طبري ذكر كرده ولي نتيجه*ي آن را معلوم نميدارد. ازآنجا كه اين تفاصيل از روي سند كتبي گزارش افشين نوشته شده، ميتوان پنداشت كه افشين اين بار نيز با شكست مواجه شده ولي شكست خود را در نامه*اش منعكس نكرده باشد. دراين ميان لشكرهاي امدادي پيوسته از بغداد ميرسيد. افشين پيشروي آهسته در گذرگاههاي كوهستاني به سوي قرارگاه بابك را ادامه داد. او بر هركدام از گذرگاههاي استراتژيك دست مي*يافت دژي بنا ميكرد و پيرامونش را خندقي ميكشيد و لشكري درآن مي*گماشت تا تحركات احتمالي روستائيان منطقه را زير نظر بگيرد. بدين ترتيب افشين به قرارگاه بابك در منطقه*ي بذ در كليبر نزديك شد. ازاين به بعد نام بخاراخدا از فئودالهاي بزرگِ ايراني*تبارِ سغد بعنوان يكي از فرماندهان برجسته*ي سپاه افشين به ميان مي*آيد. استقرار افشين برفراز يكي از بلنديهاي مشرف بر بذ دركنار رودرود ماهها بطول انجاميد. بابك دسته*جات مسلحش را به گذرگاههاي كوهستاني ميفرستاد تا دسته*جات افشين را به دام افكنند، و خودش در قرارگاهش در برابر ديدگان افشين موضع گرفته بود و همه*روزه جشن شادي برپا ميكرد و افرادش ناي و دهل ميكوفتند و پايكوبي ميكردند و سرود ميخواندند و افشين خائن به ايران را به استهزاء ميگرفتند. دريكي از روزها بابك مقاديري خيار و سبزيجات و هندوانه براي افشين هديه فرستاد و به او پيام داد كه مي*بينم شما جز كُماچ و شوربا چيز ديگري براي خوردن نداريد؛ دلم برايتان ميسوزد و اميدوارم اين هدايا دلتان را نيز نسبت به ما نرم كند . افشين كه ميدانست هدف بابك ازاين كار برآورد نيروي او باشد سردسته*ي اين مأموران را با گروهي از افرادش فرستاد تا سه خندق بزرگ و ديگر خندقها را بازديد كند و خبرش را براي بابك ببرد، شايد بابك دست از مقاومت برداشته و تسليم شود .
در شهريورماه ٢١٦خ و زماني كه روستائيان سرگرم كار در مزارع و باغستانها بودند، حمله*ي افشين به شهر بذ(مركز بابك) با سپاهي عظيم آغاز شد. چون افشين به نزديكي بذ رسيد و بابك فقط سرداران خود را در كنارش ديد راهي به جز فريب افشين خائن نديد . به همين جهت شخصي به نزد او فرستاده پيام داد كه چنانچه او تعهد بسپارد كه به وي و مردانش آسيب نرسد، شهر را به او تسليم خواهد كرد. افشين پاسخ مساعد داد و بابك شخصا از دژ بيرون آمد تا با افشين مذاكره كند. افشين نيز وقتي دانست كه بابك درحال نزديك شدن به اواست به طرف او رفت. چون بابك و افشين در فاصله*ئي ازهم قرار گرفتند كه ميتوانستند صداي يكديگر را بشنوند، بابك به او گفت: حاضرم كه تسليم شوم ولي مهلت ميخواهم كه خود را آماده كنم. افشين گفت: چندبار به تو گفتم كه بيا و تسليم شو، ولي قبول نكردي. اكنون نيز دير نيست، اگر امروز تسليم شوي بهتر از فردا است. بابك گفت: من تصميم خودم را گرفته*ام و تسليم ميشوم؛ ولي بايد تعهدنامه*ي كتبي خليفه را برايم بياوري تا اطمينان يابم كه چنانچه تسليم شوم نه به خودم و نه به افرادم گزندي نخواهد رسيد. افشين به او قول داد كه چنين خواهد كرد .
ولي بابك كه افشين را فردي خائن و ضد ايراني مي دانست افشين را فريب داده بود و در انديشه پيروزي در جنگ بود . در همان لحظاتي كه بابك با افشين درحال مذاكره بود و به افسرانش پيام فرستاده بود كه دست از نبرد بكشند تا به ظاهر با افشين به نتيجه برسد، تيپهاي سپاه افشين وارد شهر بذ شدند وآتش در شهر افكندند و شهر را ويران كردند . گروهي به فراز كاخ بابك رفتند تا پرچم اسلام برافرازند. گروههاي بسياري در كوچه*ها در حركت بودند وآتش به خانه*ها مي*افكندند و شهرها را ويران كردند و خبر اين جنايات بر بابك رسيد و سريعا محل مذاكره را ترك كرده به شهر برگشت شايد بتواند شهر را نجات دهد. ولي دير شده بود. كشتار و تخريب و نفرت*افكني و آتش*زني تا پايان روز ادامه يافت، كليه*ي مدافعان شهر به قتل آمدند، و افراد خانواده*ي بابك دستگير شده به نزد افشين فرستاده شدند. درپايان روز كه سپاه افشين به خندقشان برگشتند، بابك و مرداني كه همراهش بودند به شهر وارد شدند و پس از ديدن ويرانيها از شهر رفته در دره*ئي دركنار هشتادسر مخفي شدند. روز ديگر نيز به روال همانروز تخريب و آتش*زني ازسر گرفته شد و اين كار تا سه روز ادامه داشت تا شهر به*كلي سوخت و اثري ازآبادي برجا نماند .
افشين به همه*ي كلانتران روستاهاي اطراف، ازجمله به ديرها و كليساهاي مسيحيان كه در همسايگي آذربايجان درخاك ارمنستان بودند نامه نوشت كه هرجا از بابك خبري به دست آورند به او اطلاع دهند و پاداش نيكو دريافت كنند. بابك با دوبرادرش و مادر و همسرش گل*اندام راهي جنگلهاي ارمنستان و آران شدند. كساني به افشين خبر دادند كه بابك و چندتن از يارانش در يك دره*ي پردرخت وگياه درمرز آذربايجان وارمنستان مخفي است. افشين برگرداگرد آن دره دسته*جات مسلح مستقر كرد تا از هرراهي كه بيرون آيد دستگيرش كنند. او ضمنا امان*نامه*ي خليفه را كه ميگفت درآن روزها رسيده به افرادِ بابك كه اسيرش بودند نشان داد، و به يكي از برادرانِ بابك و چندتني از كسانش كه اجبارا تسليم شده بودند سپرد وگفت: من انتظار نداشتم كه به اين زودي نامه*ي خليفه برسد، و اكنون كه رسيده است صلاح را درآن ميدانم كه براي بابك بفرستم. او ازآنها خواست كه نامه را برداشته براي بابك ببرند و راضيش كنند كه بيايد و خود را تسليم كند. آنها گفتند كه محال است بابك تن به تسليم دهد؛ زيرا كاري كه نمي*بايست اتفاق مي*افتاد اكنون اتفاق افتاده و جائي براي آشتي باقي نمانده است. افشين گفت: اگر اين*را برايش ببريد او شاد خواهد شد . سرانجام دوتن از ياران بابك حاضر شدند نامه را ببرند. پسر بابك نامه*ئي همراه اينها خطاب به پدرش نوشته به او اطلاع داد كه اينها با امان*نامه*ي خليفه به نزدش آمده*اند و او صلاح را درآن ميداند كه وي خود را تسليم كند . چون فرستادگان به نزد بابك رسيدند بابك به آنها و به پسرش كه نامه به وي نوشته بود دشنام داد و گفت اگر اين جوان پسر من بود بايد مردانه ميمُرد نه اينكه خودش را به دشمن تسليم ميكرد . به آن دونفر نيز گفت كه شما اگر مرد بوديد نبايد اكنون زنده مي*بوديد تا پيام دشمن را به من برسانيد؛ زيرا مردن در مردي بهتر است از لذتِ زندگي چهل*ساله در نامردي . سپس يكي ازآنها را دردم كشت و ديگري را با همان امان*نامه*ي خليفه باز فرستاد، و گفت به پسرم بگو كه حيف ازنام من كه برتواست. اگر زنده بمانم ميدانم با تو چه كنم .
بعد ازآن بابك دريكي از روزها با همراهانش ازدره خارج شده به سوي ارمنستان به راه افتاد. افراد افشين كه از بالا نگهباني ميدادند آنها را ديده تعقيب كردند. بابك و همراهانش به چشمه*ساري رسيدند و ازاسب پياده شدند تا استراحت و تجديد نيرو كنند و غذائي بخورند. افراد تعقيب*كننده برآن بودند كه بابك را غافلگير كنند، ولي هنوز به نزد بابك نرسيده بودند كه بابك وجودشان را احساس كرده خود را برروي اسب افكند و ازجا درپريد. سواران تعقيبش كردند. زن و مادر و يك برادر بابك دستگير شدند. بابك وارد خاك ارمنستان شد و چون خسته وگرسنه بود به يك مزرعه رفت كه چيزي بخرد. سرانِ آن روستا نيز مثل ديگر روستاها پيام افشين را دريافته بودند، و ميدانستند كه اگر بابك را تحويل دهند جائزه دريافت خواهند كرد. يكي از كشاورزان با ديدن بابك كه رخت برازنده دربر داشت و سوار براسبي نيكو بود وشمشيري زرين حمايل كرده بود، گمان كرد كه او شايد بابك باشد. لذا خبر به كشيش روستا برد. كشيش چند نفر را برداشته به سرعت خودش را به بابك رساند كه درحال غذا خوردن بود. او به بابك تعظيم كرده دستش را بوسيده گفت: من از دوستداران توام، و ازتو ميخواهم كه به مهماني به خانه*ام بيائي. دراين روستا و اطراف آن همه*ي كشيش*ها دوستدار توهستند و اگر با ما باشي آسيبي به تو نخواهد رسيد . بابك كه خسته و درمانده بود، فريب احترامها و وعده*هاي كشيش را خورد و همراه او وارد خانه*اش شد. كشيش از همانجا شخصي را به نزد افشين فرستاد تا به وي اطلاع دهند كه بابك درخانه*ي اواست. افشين يكي از افرادش را به نزد كشيش فرستاد تا بابك را شناسائي كند و نسبت به درستي پيام كشيش اطلاع يابد. كشيش به فرستاده*ي بابك رخت طباخان پوشاند، و وقتي آن مرد سيني غذا را براي بابك و كشيش برد بابك ازكشيش پرسيد: اين مرد كيست؟ كشيش گفت: ايراني است و مدتي پيشتر مسيحي شده و به ما پيوسته در اينجا زندگي ميكند. بابك با مرد حرف زد و پرسيد اگر مسيحي شده چه ضرورتي داشته كه اينجا باشد. مرد گفت: من از اينجا زن گرفته*ام. بابك به شوخي گفت: ازمردي پرسيدند ازكجائي؟ گفت: ازآنجا كه زن گرفته*ام .
به*هرحال كشيش به افشين پيام داد كه دودسته*ي مسلح را به نقطه*ي مشخصي بفرستد، و روزي را نيز مقرر كرد كه بابك را به بهانه*ي شكار به آنجا خواهد بُرد. اين عمل براي آن بود كه او نميخواست بابك را در خانه*اش تحويل مأموران افشين بدهد، زيرا ازآن ميترسيد كه بابك زنده بماند و دوباره جان بگيرد و ازاو انتقام بكشد. طبق قراري كه در پيامش به افشين داده بود، كشيش يكروز به بابك گفت: چند روزي است كه درخانه نشسته*اي و ميدانم كه ازاين حالت دلگير و خسته*اي. اگر تمايل داري من زميني دارم كه آهوان بسياري درآنجا يافت ميشوند، و چندتا باز شكاري نيز دارم كه گاه آنها را با خود به شكار مي*برم. بيا فردا به شكار برويم . بابك درخلال چند روزي كه مهمان كشيش بود ازاو و اطرافيانش رفتارهاي نيكي ديده و كاملا به او اعتماد يافته بود. افشين دودسته*ي مسلح از افراد برجسته*اش را همراه دو افسر از خاندان ايراني سُغد به نامهاي پوزپاره و ديوداد به محلي كه كشيش تعيين كرده بود فرستاد تا كمين كنند و درلحظه*ي مناسب برسر بابك بتازند و دستگيرش كنند. بابك در روز مقرر همراه كشيش به شكار رفت ولي خودش شكارِ پوزپاره و ديوداد گرديد. وقتي بازداشتش كردند و دستهايش را ازپشت مي*بستند، رو به كشيش كرده به او دشنام داد و گفت: مردك! اگر پول ميخواستي من ميتوانستم بيش ازآنچه اينها به تو خواهند داد بدهمت. مطمئنم كه مرا به بهاي اندك فروخته*اي .
روزي كه قرار بود بابك را وارد برزند (اقامتگاه افشين) كنند، افشين مردم شهر و بسياري از مردم روستاهاي دور و نزديك را در ميدانِ بزرگي در بيرون شهر در دوسو گرد آورد و ميانشان فاصله*ي كافي گذاشت تا بابك بگذرد و همه به او بنگرند و بدانند كه كارِ بابك تمام است. ساعتي كه بابك را در زنجيرهاي گران از ميان دوصفِ مردم ميگذراندند، شيون زنان وكودكان بلند شد كه براي رهبر محبوبشان ميگريستند و برسر وسينه ميزدند. افشين با صداي بلند خطاب به زنهاي شيون*كننده گفت: مگر شما نبوديد كه ميگفتيد بابك را دوست نداريد؟ زنان با شيون جواب دادند: او اميد ما بود و هرچه ميكرد براي ما ميكرد . برادر بابك نيز مثل بابك نزد يكي از كشيشان پنهان شده بود. ويرا نيز آن كشيش به مأموران افشين تحويل داد .
موضوع بابك چنان براي خليفه بااهميت بود كه وقتي خبر دستگيريش را شنيد جايزه*ي بزرگي براي افشين فرستاد و به او نوشت كه هرچه زودتر ويرا به پايتخت ببرد. فرستادگان خليفه همه*روزه به آذربايجان اعزام ميشدند تا با افشين درتماس دائم باشد و او بداند كه چه وقت و چه ساعتي افشين و بابك به پايتخت خواهند رسيد؛ و برفراز تمام بلنديهاي سرراه و دركنار جاده ديدبان گماشت تا هرگاه افشين را ببينند به يكديگر جار بزنند و همچنان اين جارها تكرار شود تا به خليفه برسد. او همه*روزه هيئتي را همراه با هدايا و اسب و خلعت به نزدِ افشين ميفرستاد تا قدرداني از خدمت افشين را به بهترين وجهي نشان داده باشد. افشين در ديماه ٢١٦خ با شوكت و شكوه بسيار زيادي وارد پايتخت خليفه گرديده به كاخي رفت كه به خودش تعلق داشت و بابك را نيز درآن كاخ زنداني كرد. چون هوا تاريك شد و مردم به خواب رفتند، خليفه به يكي از محرمانش مأموريت داد تا بطور ناشناس به نزد بابك برود و اورا ببيند و بيايد اوصافش را به او بگويد. آن مرد چنان كرد، و افشين وي*را بعنوان مأمور حامل آب به اطاقي برد كه بابك درآن زنداني بود. خليفه وقتي اوصاف بابك را ازاين محرم شنيد، براي اينكه بابك را ببيند و بداند اين مرد چه عظمتي است كه ٢٢ سال مبارزاتِ مداوم و خستگي*ناپذيرش پايه*هاي دولتِ اسلامي را به لرزه افكنده است، نيم*شبان برخاسته رخت ساده برتن كرد و وارد خانه*ي افشين شده بطور ناشناس وارد اطاق بابك شد و بدون آنكه حرفي بزند يا خودش را معرفي كند، دقايقي دربرابر بابك برزمين نشست و چراغ دربرابر چهره*اش گرفته به او نگريست .
بامداد روز ديگر خليفه با بزرگان دربارش مشورت كرد كه چگونه بابك را درشهر بگرداند و به مردم نشان بدهد تا همه بتوانند ويرا ببينند. بنا بر نظر يكي از درباريان قرار برآن شد كه ويرا سوار بر پيلي كرده در شهر بگردانند. پيل را با حنا رنگ كردند و نقش و نگار برآن زدند؛ و بابك را در رختي زنانه و بسيار زننده و تحقيركننده برآن نشاندند و درشهر به گردش درآوردند. پس ازآن مراسم اعدام بابك با سروصداي بسيار زياد با حضور شخص خليفه برفراز سكوي مخصوصي كه براي اين كار دربيرون شهر تهيه شده بود، برگزار شد. براي آنكه همه*ي مردم بشنوند كه اكنون دژخيم به بابك نزديك ميشود و دقايقي ديگر بابك اعدام خواهد شد، چندين جارچي در اطراف و اكناف با صداي بلند بانگ ميزدند نَوَد نَوَد اين اسمِ دژخيم بود و همه اورا ميشناختند.
ابن الجوزي مينويسد كه وقتي بابك را براي اعدام بردند خليفه دركنارش نشست و به او گفت: تو كه اينهمه استواري نشان ميدادي اكنون خواهيم ديد كه طاقتت دربرابر مرگ چند است! بابك گفت: خواهيد ديد. چون يك دست بابك را به شمشير زدند، بابك با خوني كه از بازويش فوران ميكرد صورتش را رنگين كرد. خليفه ازاوپرسيد: چرا چنين كردي؟ بابك گفت: وقتي دستهايم را قطع كنند خونهاي بدنم خارج ميشود و چهره*ام زرد ميشود، و تو خواهي پنداشت كه رنگ رويم از ترسِ مرگ زرد شده است. چهره*ام را خونين كردم تا زرديش ديده نشود . به اين ترتيب دستها و پاهاي بابك را بريدند . چون بابك برزمين درغلتيد، خليفه دستور داد شكمش را بدرد. پس از ساعاتي كه اين حالت بربابك گذشت، دستور داد سرش را از تن جدا كند. پس ازآن چوبه*ي داري در ميدان شهر سامرا افراشتند و لاشه*ي بابك را بردار زدند، و سرش را خليفه به خراسان فرستاد .
آخرين گفتار بابك ( به نوشته كتاب حماسه بابك اثر نادعلي همداني ) :
تو اين معتصم خيال مكن كه با كشتن من فرياد استقلال طلبي ايرانيان را خاموش خواهي كرد . نه ! اين حماقت است اگر فكر كني چون افشين وطن فروش را با زر خريده اي ميتواني ايرانيان را اسير كني . من مبارزه اي را آغاز كرده ام كه ادامه خواهد داشت.من لرزه اي بر اركان حكومت عرب انداخته ام كه دير يا زود آن را سرنگون خواهد نمود . تو اكنون كه مرا تكه تكه ميكني هزاران بابك در شمال و شرق و غرب ايران ظهور خواهد كرد و قدرت پوشالي شما پاسداران جهل و ستم را از ميان بر خواهد داشت ! اين را بدان كه ايراني هرگز زير بار زور و ستم نخواهد رفت و سلطه بيگانگان را تحمل نخواهد كرد.
من درسي به جوانان ايران داده ام كه هرگز آنرا فراموش نخواهند كرد . من مردانگي و درس مبارزه را به جوانان ايران آموختم و هم اكنون كه جلاد تو شمشيرش را براي بريدن دست و پاهاي من تيز ميكند صدها ايراني با خون بجوش آمده آماده طغيان هستند.مازيار هنوز مبارزه ميكند و صدها بابك و مازيار ديگر آماده اند تا مردانه برخيزند و ميهن گرامي را از دست متجاوزان و يوغ اعراب بدوي و مردم فريب برهانند . اما تو اي افشين . . . در انتظار روزي باش كه همين معتصمي را كه امروز مانند سگاني در برابرش زانو ميزني و وطن ات را براي او فروختي در همين تالار و روي همين سفره سرت را از بدن جدا كند .
مردي كه به مادر خود ( ميهن ) خيانت كند در نزد ديگران قربي نخواهد داشت و هيچكس به فرد خود فروخته اعتماد نخواهد كرد . و بدينسان نخست دست چپ بابك بريده شد و سپس دست راست او و بعد پاهايش و در نهايت دو خنجر در ميان دنده هايش فرو رفت و آخرين سخني كه بابك با فريادي بلند بر زبان آورد اين بود:
” پاينده ايران “
روز اعدام بابك خرمدين و تكه تكه كردن بدنش در تاريخ 2 صفر سال 223 هجري قمري انجام گرفت كه مسعودي در كتاب مشهور مروج الذهب اين تاريخ را براي ايرانيان بسيار مهم دانسته است. اعدام بابك چنان واقعه*ي مهمي تلقي شد كه محل اعدامش تا چند قرن ديگر بنام خشبه*ي بابك يعني چوبه*ي دار بابك در شهرِ سامرا كه در زمان اعدام بابك پايتخت دولت عباسي بود شهرت همگاني داشت و يكي از نقاط مهم و ديدني شهر تلقي ميشد . برادر بابك يعني آذين را نيز خليفه به بغداد فرستاد و به نايبش در بغداد دستور نوشت كه اورا مثل بابك اعدام كند. طبري مينويسد كه وقتي دژخيمْ دستها و پاهاي برادر بابك را مي*بُريد، او نه واكنشي از خودش بروز ميداد و نه فريادي برمي*آورد. جسد اين مرد را نيز در بغداد بردار كردند . بدين ترتيب كار بابك پس از ٢٢ سال پيروزي پي*درپي و وارد آوردن شش شكست بزرگ بر شش*تا از بهترين فرماندهان ارتش عباسي، و پس از اميدهاي فراواني كه روستائيان ايران به او بسته بودند، با توطئه*ي نماينده*ي عيسا مسيح و يك شاهزاده خائن به پايان رسيد . تاريخ بداند كه مدعيان توليت دين در هردين و مذهبي دشمن توده*هاي تحت ستم و همدست زورمندانند، و اين امر منحصر به متوليان يك دين خاص نيست، بلكه كشيشان مسيحي نيز با همه*ي مدعاهائي كه ارائه ميكنند .
امروزه ايرانيان آزاده از 10 تا 13 تير ماه هر سال بر قلعه سر به فلك كشيده اين سردار بزرگ گرد هم مي آيند و مراسم زادروزش را گرامي مي دارند . مردم ايران از شهرهاي مختلف راهي كليبر در شمال اهر مي شوند . متاسفانه عده اي از ضد ايرانيان متحجر و وطن فروش نيز از اين گردهم آيي ملي سو استفاده ميكنند و با برافراشتن پرچمهاي تركيه و جمهوري آران ( آذربايجان ) سعي به انحراف كشيدن اين يابود ميكنند . اين افراد كه به پان تركيسم مشهور هستند باقي مانده سيد جعفر پيشه وري گجستك هستند كه با امكانات روسهاي متجاوز سعي در متلاشي كردن ايران داشت.
انتخاب و ارسال : سونات