منبع : های دکتر لایف استیل
با این تست روانشناختی می توانید بفهمید چه نوع شیوه ارتباطی با نامزدتان دارید و ایا این نوع راطه مناسب است یا اشتباه و طرز صحیح رفتارکردن با نامزدتان را می آموزید
شما و نامزدتان در زندگی مشترک چه الگویی را پیش گرفتهاید؟
این آزمون شیوههای ارتباط بهتر یا حتی قطع ارتباط با نامزدتان را نشان میدهد.
با کمک این خود آزمون ایده بهتری برای الگوی ارتباطی خود پیدا میکنید و ارتباطتان صمیمانهتر میشود. کافی است جواب مورد نظرتان «درست» یا «نادرست» را مشخص کنید تا بعدا نتیجه را به شیوهای که در ادامه گفته شده، محاسبه کنید.
1) معمولا نمیتوانم کلمات درست را برای بیان چیزی که میخواهم بگویم، پیدا کنم.
2) میترسم اگر خود واقعیام را به نامزدم نشان دهم، از هم دور شویم.
3) معمولا صحبت نمیکنم چون میترسم عقایدم اشتباه باشند.
4) بلند حرف زدن فقط شرایط را بدتر میکند.
5) من خیلی پرحرفم و اصلا فرصت صحبت کردن به نامزدم نمیدهم.
6) وقتی با نامزدم صحبت میکنم، به او نگاه نمیکنم.
7) وقتی شروع به جر و بحث میکنم، دیگر نمیتوانم جلوی خودم را بگیرم.
8) صحبتهای من معمولا تدافعی است.
9) بارها اشتباهات گذشته نامزدم را به رویش میآورم.
10) رفتارم ناقض حرفهایم است.
11) واقعا گوشی برای شنیدن ندارم.
12) معمولا خشم را با خشم یا توهین را با توهین جواب میدهم.
13) زخم زبانهای زیادی به او زدهام.
14) در مورد مسائل واقعا مهم خیلی به ندرت صحبت میکنم.
15) بیتوجه به نامزدم به رختخواب میروم.
16) متنفرم از اینکه نامزم مشکلی را پیش میکشد.
17) فکر میکنم بهتر است تمام ناراحتیهایی را که از نامزدم دارم، به او بگویم.
18) ناراحتیهایم را با خشم، فریاد میزنم.
19) موقع بحث با نامزدم، معمولا از «تو همیشه» یا «تو هیچوقت» استفاده میکنم.
20) کمتر پیش میآید ناراحتیهایم را بیان نکنم تا نامزدم اذیت نشود.
21) دوست ندارم جر و بحث کنم چون احساس میکنم این کار تاثیر بدی روی روابطم با نامزدم میگذارد.
22) دوست ندارم در مورد احساسات منفیمان صحبت کنیم چون فقط حالمان بدتر میشود.
23) فکر نمیکنم لازم باشد من موارد آزاردهنده را به نامزدم گوشزد کنم چون به نظرم خودش باید متوجه شده باشد.

نتیجه خودآزمون
هیچ امتیاز درست یا نادرستی برای این آزمون وجود ندارد؛ کافی است یکبار دیگر به پاسخهایتان دقت کنید تا متوجه شوید مشکلاتتان کجاست. جر و بحثهای زناشویی و اختلافنظرهای همسران مسالهای است که همه زوجها تجربه میکنند، اما در این میان اهداف زوجها با هم متفاوت است و گاهی خودشان هم از این موضوع آگاه نیستند. بعضیها دوست دارند هر چه زودتر جر و بحث و بگو مگو را پایان دهند و دوباره آرامش را به رابطه خود برگردانند و به هر چیزی برای به دست آوردن آرامش متوسل میشوند، بعضیها هم این بگو مگوها را میدان جنگی تصور میکنند که باید پیروز آن شوند. این گروه هم به هر کاری برای پیروز شدن دست میزنند، با لجبازی بحث را کش میدهند و نمیخواهند اشتباههای خود را بپذیرند، در برابر هر حرفی جوابی میدهند و در برابر هر عملی رفتاری از خود نشان خواهند داد.
گاهی افراد نمیدانند در حال لجبازی با همسرشان هستند و بدون اینکه به اعمال و گفتار خود فکر کنند با همسرشان برخورد میکنند اما وقتی بخواهید اشتباهات همسرتان را با رفتارتان تلافی کنید، عمدا کاری را که میدانید همسرتان دوست ندارد انجام دهید، اشتباهات خود را تکرار کنید و اصرار داشته باشید که کارتان درست است، حرف همسرتان را با دقت گوش ندهید و مدام حرف خود را بدون منطق تکرار کنید، در برابر اشتباه خود اشتباهات گذشته همسرتان را پیش بکشید تا خود را تبرئه کنید و همسرتان را مقصر جلوه دهید، میدانید اشتباه از شماست و آن را نپذیرید و میخواهید همسرتان را آزار دهید، مطمئن باشید لجبازی یقهتان را گرفته! وقتی شما بدانید دارید اشتباه میکنید و به کار خود ادامه دهید در حال لجبازی هستید و با این کار همسرتان را نیز به لجباز شدن و جنگیدن با خودتان تشویق میکنید. لجبازی باعث میشود شما حقایق را نادیده بگیرید و اشتباه خود را نپذیرید و همین امر همسرتان را نیز آشفته میکند و ممکن است او نیز خشمگین شود و دست به اعمال غیرمنطقی بزند. لجبازی باعث میشود شما به همسرتان توهین و او را تحقیر کنید. این داستان میتواند تا جایی پیش برود که یک زندگی را به دلایل کوچک و واهی از هم بپاشد. پس اگر خود یا همسرتان لجباز هستید، خیلی زود به فکر چاره باشید و کاری کنید. اگر خودتان نمیتوانید، زودتر از یک مشاور و متخصص خوب کمک بگیرید تا زندگیتان را نجات دهید و آرامش را به خانهتان برگردانید.
سونات