سال 2011 | 370 صفحه | ISBN: 9781118352342 | 28 MB |


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]


معرفی:
شبیه سازی حالت های گذرای مغناطیسی حوزه کاملی است که نقش مهم در طراحی سیستم های قدرت مدرن ایفا می کند.
از اولین گام های این رشته تا به امروز، تلاش قابل توجهی به توسعه تکنیک های جدید و ابزارهای نرم افزاری قدرتمندتر اختصاص یافته است.
مدل های پیچیده، تکنیک های راه حل پیچیده و ابزارهای شبیه سازی قدرتمند برای پیاده سازی مطالعاتی که اهمیت عالی در طراحی سیستم های قدرت مدرن دارند؛ توسعه یافته اند.
کتاب “تحلیل گذرای سیستم قدرت” یک درک پایه از جنبه های اصلی این موضوع ارائه می دهد که با پیاده سازی مطالعات گذاری الکترومغناطیسی، شرح جزئیات کاربردهای اصلی ابزارهای حالت گذرای الکترومغناطیس و بحث درباره تحولات جدید برای قابلیت شبیه سازی افزایش یافته؛ مطرح شده است.


برگ های کتاب به منزله بالهایی هستند که روح ما را به عالم نور و روشنایی پرواز می دهند. "فرانسوا ولتر"