وب سایت اختصاصی دانش فیزیک ایران


امروزه بطور گستردهای از این نظریه در مباحث تحقیقی اختر فیزیک استفاده میشود. در بررسی ماده بین ستارهای، ماده بین سیارهای، بادهای خورشیدی، تاج خورشید، سیستمهای حاکم بر دینامیک ستارهها و ... بطور گستردهای از این نظریه استفاده میشود. یکی از جدیدترین مباحثی که هم اکنون سعی در حل آن با استفاده از نظریه mhd میشود مساله گرمایش تاج خورشید میباشد. با مشاهدات صورت گرفته مشخص شده است که دمای سطح خورشید از مرتبه چند هزار درجه کلوین و دمای قسمتهای بالاتر یعنی اتمسفر و یا بطور مشخص تر تاج خورشید از مرتبه چند میلیون درجه کلوین میباشد که این مساله با قوانین ترمودینامیک سازگار نمیباشد برای توجیه این پدیده عجیب مکانیسمهای گوناگونی تاکنون پیشنهاد شده است که به نظر میرسد نظریه اتلاف امواج آلفن منتج شده از نظریه mhd پلاسما و میرایی تشدیدی آنها بهترین گزینه برای توجیه این پدیده میباشد.
ژیوفیزیک

هسته سیال زمین و سایر سیارات با استفاده از این نظریه مورد مطالعه قرار میگیرد.
مهندسی

در مواردی همانند سرد شدن فلزات مایع رآکتورهای هستهای، الکترومغناطیس و... کاربرد دارد.
سونات