از ویکی پدیا، دانشنامهٔ آزاد
گرانروی قیر ۱۰۰ میلیارد برابر آب است.

گِرانرَوی ،لِزْجَت، وُشکسانی یا ویسکوزیته از (به فرانسوی: Viscosité )، عبارت است از مقاومت یک مایع در برابر اعمال تنش برشی. در یک سیال جاری (در حال حرکت)، که لایه های مختلف آن نسبت به یکدیگر جابجا میشوند، بهمقدار مقاومت لایه های سیال در برابر لغزش روی هم گرانروی سیال میگویند. هرچه گرانروی مایعی بیشتر باشد، برای ایجاد تغییر شکل یکسان، به تنش برشی بیشتری نیاز است. بهعنوان مثال گرانروی عسل از گرانروی شیر بسیار بیشتر است.

با افزایش دما لزجت سیالات مایع کاهش می یابدولی در گازها، قضیه برعکس است، البته درصد تغییرات آن برای سیالات مختلف متفاوت است.
انواع گرانروی
گرانروی پویا

گرانروی پویا (ویسکوزیتهٔ دینامیک) را با\mu نشان میدهیم که به صورت زیر تعریف میشود:

\tau=\mu \frac{\partial u}{\partial y}.

گرانروی ایستایی

گرانروی ایستایی (ویسکوزیتهٔ سینماتیک):

\nu = \frac {\mu} {\rho}.

سقوط در سیال گرانرو

سرعت سقوط در سیال گرانرو از فرمول زیر بدست میآید:

\nu_s = \frac{2R^2 g(\rho-\rho_L)}{9\eta}

که در آن

\nu_s سرعت سقوط یا رسوبگذاری است.
R شعاع جسم درحال سقوط (به شرط کروی بودن جسم)
\rho چگالی جسم
\rho_L چگالی مایع گرانرو
\eta ضریب گرانروی[۱]

یکاها

پواز: واحد اندازهگیری گرانروی در دستگاه cgs
پوازی
استوکس

مقادیر
گازها
گاز C

[K]
T_0

[K]
{\mu}_0

[10-6 Pa s]
هوا 120291.1518.27
نیتروژن 111300.5517.81
اکسیژن 127292.2520.18
کربن دیاکسید 240293.1514.8
کربن مونوکسید 118288.1517.2
هیدروژن 72293.858.76
آمونیاک 370293.159.82
گوگرد دیاکسید 416293.6512.54
هلیم 79.4 [۲] 27319 [۳]
مایعها
redirect.php?a=redirect.php?a=*
سونات