در سانترال کم ظرفیت پاناسونیک این امکان فراهم شده تا بتوانیم در صندوق صوتی شخصی خود پیامی را ذخیره کنیم تا برای فرد تماس گیرنده در موارد از پیش تعریف شده پخش شود.
برای ضبط پیغام به روش زیر عمل کنید:
1. ابتدا گوشی را بردارید.
2. 723 را شماره گیری نمائید.
3. کلید 1 و سپس کلید # را فشار دهید.
4. پس از شنیدن صدای بوق پیغام خود را ضبط کرده و در اتمام گوشی را روی دستگاه قرار دهید.


برای گوش دادن و تائید پیغام ذخیره شده باید مراحل زیر را طی کنید:
1. ابتدا گوشی را بردارید.
2. 723 را شماره گیری نمائید.
3. کلید 2 و سپس کلید # را فشار دهید.
4. پس از شنیدن صدای بوق پیغام برای شما پخش می شود .
5. با شنیدن مجدد صدای بوق گوشی را روی دستگاه قرار دهید.


و در آخر برای پاک کردن پیغام ضبط شده مانند زیر عمل کنید:
1. ابتدا گوشی را بردارید.
2. 723 را شماره گیری نمائید.
3. کلید 0 و سپس کلید # را فشار دهید.
4. پس از شنیدن صدای بوق گوشی را روی دستگاه قرار دهید.


نکته: شما این مراحل را می توانید بر روی گوشی های اختصاصی پاناسونیک (PT) و یا گوشی های تک خط(SLT) انجام دهید.

منبع: pfrnco.com