در حالتهای مختلف موازی با برق شهر،تقسیم بار با برق شهر و کار چند دستگاه بطور مستقل در طراحی های مختلف مطابق نیازهای ورودی و خروجی های شبکه توزیع و امکانات متنوع اندازه گیری و کنترل ساخته می شوند و موجبات بهره برداری اقتصادی و بهینه از تاسیسات نیروگاهی را بوجود می آورند.


منبع :
دیزل ژنراتور کامینز