منبع : آسمونیقدیمی*ها خیلی به چشم و چشم*زخم و شورچشمی اعتقاد دارند و رسم*هایی دارند برای دفع چشم*زخم که یکی* از آنها «تخم مرغ شکستن» است.

ایده*ی این مراسم آن است که تخم مرغ بطور عادی با فشار دو انگشت نمی*شکند و چیزی که باعث شکسته شدن تخم مرغ می*شود، نیروی چشم فرد شورچشم است که از نظرخورده به تخم مرغ منتقل می*شود.

تخم مرغ شکستن برای دفع چشم زخم

شرح آن بدین ترتیب می باشد که تخم مرغی را برداشته و سر تخم مرغ را به اسم مادر و ته ان را به اسم پدر و نشانی که معمولا یک خط و یا یک دایره بود، می گذاشتند و آنگاه اسامی کسانی را که فکر می کردند ممکن است شخص را چشم زده باشد.

مانند همسایه دست راستی، همسایه دست چپی، عمه خانم و خاله خانم و غیره را نام برده و به نیت هر کدام از آنها هم یک علامت روی تخم مرغ می گذاشتند.

پس از آن یکی از لباس های چرک شخص را برداشته، تخم مرغ را همراه قدری نمک و ذغال در میان آن قرار می دادند. پس از آن سکه ای را از جهت ضخامتش روی تخم مرغ می گذاشتند به طوری که انگشت شست روی سکه باشد و توسط آن فشاری به تخم مرغ وارد می آوردند.

این کار را ادامه می دادند تا سرانجام تخم مرغ بشکند و در هنگام شکستن اسم هر کسی که برده شده معلوم می شد که او شخص را چشم زده بود و پس از انجام این اعمال کمی از زرده تخم مرغ را به کف پا و سر شخص می مالیدند و آن سکه را هم نگاه داشته به فقیری می دادند و به این ترتیب فرد خاطی پیدا می شد و شخص نیز از شر چشم زخم راحت می گشت.