منبع پاتوق 98

دردودل کردن با دوستان درباره شکست عاطفی بدترین نوع درمان قلب شکسته*است،* به*جای آن فرد باید مسکن مصرف کرده افکار منفی را کاهش دهد.

براساس گزارش تلگراف، در گذشته تنها زمان بود که مرهم دل شکسته به شمار می*رفت، اما دانشمندان امروزه باور دارند مصرف چند آسپیرین بهترین درمان برای قلب*های شکسته است.
پروفسور واتر میشل از دانشگاه کلمبیا معتقد است درد روانی شکست عشقی مشابه دردی فیزیکی است و باید مشابه یک درد فیزیکی درمان شود. وی همچنین معتقد است صحبت کردن درباره این تجربه تلخ با دوستان تنها میزان افسردگی فرد را افزایش می*دهد و توصیه می*کند تا حد ممکن از فکر کردن به موضوعی که باعث اندوهگین شدن فرد می*شود، جلوگیری به عمل آید.

به گفته وی، تجربه طرد*شدگی در قالب درد فیزیکی تنها یک استعاره شاعرانه نیست، قلب شکسته و درد روحی خود را در قالب درد فیزیکی نمایش می*دهند. زمانی که به تصویر فردی نگاه می*کنید که قلبتان را شکسته، همان منطقه از مغز فعال می*شود که در زمان سوختگی دست فعال خواهد*شد.

میشل می*گوید اگر در جواب دردودل*های دوستتان به او بگویید دو آسپیرین بخور و فردا صبح به من زنگ بزن،* شاید کمی سنگدل به نظر بیایید، اما این*درمان پایه*ای علمی دارد. پژوهش*های پیشین نیز نشان داده*بودند که افرادی که دچار دل*شکستگی می*شوند، احساسی مشابه با درد فیزیکی را تجربه می*کنند.
در این مطالعه جدید مصرف مسکن*های بدون نسخه،* از قبیل آسپیرین یا ایبوپروفن نسبت به دارونماها در التیام دردهای عاطفی موفق*تر عمل می*کنند. همچنین میشل می*گوید عاقلانه*تر آن است که این تجربه به صورت مداوم تکرار و یاد*آوری نشود و از دوردست به آن نگاه شود. در حقیقت تجربیات منفی تنها باید برای بررسی دلیل وقوع آنها بررسی شوند و به تدریج باید از آنها عبور کرد. به گفته میشل،* بازگویی و یاد*آوری مداوم این تجربیات تنها حال روحی فرد را وخیم*تر می*کند و شدت افسردگی آنها را افزایش می*دهد. از این رو حفظ فاصله با تجربه شکست به آنها امکان می*دهد دیدگاهی عینی*تر از وضعیت خود به دست آورند بدون اینکه درد آنها تشدید شود. تکنیک حفظ فاصله می*تواند فشار خون فرد را که تحت استرس عاطفی بالا می*رود پایین نگه دارد
سونات