" بدنبال مطلب درسهایی از زندگی "
گرد آورنده : سونات
- دعا عبارت از " لاستیک زاپاس " نیست که هر زمان دچار دردسر شدی از آن استفاده کنی .
بلکه مثل فرمان اتومبیل است که ما را در طول راه در مسیر درست قرار میدهد.
- آیا هرگز فکر کردی که چرا شیشه جلو اینقدر بزرگ و آینه جهت نگاه کردن به پشت سر
از شیشه عقب اینقدر کوچک است ؟ چون آینده به مراتب مهمتر از گذشته است , مسیر جلو
رابنگر و پیش برو..
- دوستی مثل کتاب است , در چند ثانیه میتوانی بسوزانی و نابودش کنی اما نوشتنش
عمری طول میکشد.
- همه چیز در زندگی موقتی است . اگر کارها درست شود , راضی باش ,آنقدر ها به درازا نمیکشد
و اگر حتی بر وفق مراد نباشد نگران مباش که این هم آنقدر ها به درازا نخواهد کشید.
- دوستهای قدیم مثل طلا , دوستای جدید مثل الماسند. الماس را بدست بیاراما
طلا را فراموش نکن چون برای حفظ الماس ,مسلما" باید انگشتر طلایی داشته باشی تا
بر آن الماس را بنشانی..
- غالبا" وقتی امیدمان را از دست میدهیم , باورمان این است که به نقطه
پایان رسیده ایم , آن وقت است که خدا از بالای سرمان لبخندی میزند و میگوید:
آسوده باش عزیزم , این تنها چرخشی در زندگی تست و نه پایان آن...
وقتی خدا مشکلات را حل میکند به توانایی هایش ایمان داریم , وقتی مسائل را حل
نمیکند خداوند است که به توانایی های ما ایمان دارد.
- مردی کور از قدیسی پرسید : آیا بدتر از کوری دردی دیگر هست ؟
قدیس گفت : بله , از دست دادن بینش و بصیرت !!!
- وقتی برای دیگری دعا میکنی خدا بتو گوش میدهد و آنها را مشمول عنایت خود قرار میدهد,
وقتی آسوده از خطرات و در شادی ورضایت هستی یادت باشد که فردی برای تو
دعا کرده است ....
- نگرانی سبب از میان رفتن دردسرهای فردا نمیشود , بلکه راحتی امروز را هم
نابود میکند...
بنگر کجایی و به که مینگری و به چه سمتی میروی
خدا همیشه با تست و تو را می نگرد...
سونات آبی ایرانی