دانشگاه رشد
مقدمه
ماکرومولکولها از پلیمریزاسیون مونومرها ساخته شدهاند. تعداد کل واحدهای پلیمریزه شده میتواند از دهها تا میلیونها واحد متفاوت باشد. سنتز ماکرومولکولها یکی از فعالیتهای اصلی مصرف کننده انرژی در سلول است.ماکرومولکولها ممکن است در کمپلکسهای سوپرامولکولی همایش بیشتری یافته و واحدهای وظیفهداری را تشکیل دهند. تقریبا تمامی مواد جامد موجود در سلولها آلی هستند. املاح غیر آلی و عناصر معدنی کسر بسیار کوچکی از کل وزن خشک را تشکیل میدهند. پلیمرها همچنین در صنعت به صورت مصنوعی ساخته میشوند که کاربردهای فراوانی دارند.

ماکرومولکولها از واحدهای منومری تشکیل شدهاند

با وجود اینکه موجودات حاوی تعداد بسیار زیادی پروتئینهای مختلف و اسیدهای نوکلئیک هستند اساس ساختمانی آنها ساده میباشد. تعداد زیرواحدهای منومری ساده که از آنها این ماکرومولکولها ساخته میشوند کم بوده و در تمامی گونههای زنده یکسان میباشد.پروتئینها و اسیدهای نوکلئیک ماکرومولکولهای اطلاعاتی هستند. پلی ساکاریدهای متشکل از تنها یک نوع زیرواحد یا دو واحد تکراری مختلف نمیتواند همانند پروتئینها و اسیدهای نوکلئیک مولکولهای حاوی اطلاعات باشند. هر چند پلیمرهای قندی کوتاه متشکل از 6 نوع یا انواع بیشتری از واحدهای قندی که به شکل زنجیرهای شاخهدار میباشند دارای انواع ساختمانی و شیمی فضایی متفاوت بوده و اطلاعاتی در خود دارند که توسط سایر ماکرومولکولها شناسایی میگردند.
بهم پیوستن زیرواحدها نیاز به انرژی دارد
بسیار بعید به نظر میرسد که اسیدهای آمینه موجود در مخلوط بتوانند بطور خودبخودی با یکدیگر ترکیب شده و ایجاد یک مولکول پروتئینی با یک توالی بیهمتا نمایند. بر حسب قانون دوم ترمودینامیک تمایل طبیعی به سمت افزایش بینظمی در جهان است. برای سنتز ماکرومولکولها از واحدهای منومری آنها ، لازم است به سیستم در این حالت انرژی داده شود. بینظمی اجزای یک سیستم شیمیایی را به صورت آنتروپی بیان مینمایند. ماکرومولکولها نسبت به اجزای تشکیل دهنده خود دارای پایداری کمتر و نظم بیشتری هستند.
سونات
* لطفا" نگذارید سایتها را نرجانید برای تهیه مطالب , با احترام