دانشگاه رشد
پلی ساکاریدها ، پلیمر مونوساکاریدها هستند. از نظر تنوع در ساختمان ممکن آنها ، به خصوص در اندازه زنجیر و انشعاب قابل مقایسه با پلیمرهای آلکنی هستند، ولی در طبیعت در ساختن چنین پلیمرهایی بسیار محافظهکار است. سه تا از فراوانترین پلی ساکاریدها سلولز ، نشاسته و گلیکوژن میباشند که از مونومر گلوکز مشتق شده اند.

سلولز

سلولز پلیمر بیشاخه است. سلولز ، پلی- - گلوکوپیرانوزید است که از طریقc-4 پیوند دارد و از حدود 3000 واحد مونومر تشکیل شده و دارای وزن مولکولی در حدود 500000 بوده و بیشتر به صورت خطی است. رشتههای سلولزی تمایل دارند که با پیوندهای هیدروژنی چندگانه به هم متصل شوند. تشکیل تعداد بسیار زیاد پیوند هیدروژنی باعث ساختمان کاملا سخت سلولز میشود و به عنوان دیواره سلولی مواد زنده کاربرد موثر دارد
.

نشاسته

نشاسته پلی گلوکزی با پیوند استالی است و ساختمانهای متفاوتی است. به عنوان ماده غذایی در گیاهان ذخیره میشود و مانند سلولز به سادگی توسط محلول اسیدی به گلوکز تفکیک میشود. جرم مولکولی آن از 150000 تا 600000 است


.
گلیکوژن
گلیکوژن پلی ساکاریدی است با جرم مولکولی نزدیک یک صد میلیون و با شاخههای فرعی زیاد. این ترکیب به عنوان منبع انرژی است و از نظر بیولوژیکی بسیار مهم میباشد، زیرا یکی از پلی ساکاریدهای اصلی برای ذخیره انرژی در انسان و حیوانات است. این ماده در مقادیر نسبتا بالا ، بخصوص در جگر و در محلهای غیر فعال ماهیچه ها ذخیره میشود.