دانشگاه رشد
پروتئینها ، ماکرومولکولهایی با وزن مولکولی حدود 6000 تا 1000000 هستند و از ترکیبات سادهتری به نام - آمینو اسیدها تشکیل شدهاند. - آمینو اسیدها ، اسید کربوکسلیکی است که یک گروه آمینو ، ، به اتم کربن مجاور گروه کربوکسیل ، cooh- ، آن متصل شده است. نشانه (آلفا) موقعیت گروه آمینو را مشخص میکند. اتم کربن مجاور گروه کربوکسیل ، اتم نامیده میشود. فرمول عمومی این ترکیبات به صورت زیر است:

گروه بازی است و با اسیدها ترکیب میشود و تولید میکند. بنابراین درph کم ، آمینو اسید به عنوان کاتیون عمل میکند و به سوی قطب منفی میدان الکتریکی کشیده میشود. گروهcooh- اسیدی است و با بازها ، تولید میکند. بنابراین درph زیاد ، آمینو اسید به عنوان آنیون عمل میکند و به سوی قطب مثبت میدان الکتریکی کشیده میشود


.
انسولین
انسولین نمایش خوبی از ساختمان سه بعدی حاصل از ترتیب پیچیدهای از آمینو اسیدهاست. این هورمون پروتئینی داروی مهمی در درمان دیابت است، زیرا قادر است متابولیسم گلوکز را تنظیم کند (بیوشیمی). انسولین حاوی 51 باقیمانده آمینو اسیدی در دو زنجیرa وb است. زنجیرها توسط دو پل دیسولفیدی با هم در ارتباط میباشند. همچنین چنین اتصالی باقیمانده سیستئین را به مواضع 6 و 11 زنجیرa متصل کرده، یک حلقه ایجاد میکند.

هر دو زنجیر به طریقی تا میخورند که برهمکنشهای فضایی حداقل و برهمکنشهای الکتروستاتیکی لندن و جاذبههای پیوند هیدروژنی حداکثر شود. این نیروها انسجام خوبی به ساختمان سه بعدی میبخشند. از آنجا که بیشتر روشهای سنتزی فقط بهره کمی از این ماده بدست میدهند، منبع اصلی انسولین هنوز پانکراس حیوانات ذبح شده است. پیشرفت در تهیه این ماکرومولکول از طریق روشهای مهندسی ژنتیکی ادامه دارد.
سونات