آکا ایران نیوز

پرسشي «غريزي» كه حداقل يك بار در ذهن همه آقايان و خانم*هاي محترم مطرح شده؛ سوالي كه در ذهن زنان مطرح است: «چگونه مي*شود يك مرد (يك موجود عجيب*الخلقه!) پيدا كرد كه براي زندگي مشترك تا آخر عمر، مناسب و قابل اعتماد باشد؟» و سوال ذهن مردان: «آيا اصولا مي*توان براي يك عمر تنها با يك زن (يك موجود عجيب*الخلقه*تر!) ماند و از زندگي لذت برد؟» اين پرسش، يك واقعيت است؛ اكثريت قريب به اتفاق مردان، دست*كم يك*بار، در مواجهه با زني كه ظاهر يا رفتارش براي آنها جذاب بوده، آن سوال «غريزي» را از خود پرسيده*اند. زنان هم حداقل وقتي حكايت خيانت يك جنس مخالف به هم*جنس*شان را شنيده*اند، چراغ قرمزي در ذهن*شان روشن شده: نكند همسر من هم... و نتيجه اين فكرها رسيده به همان سوال.

خب، بعضي*ها، همان دفعه اول به*خودشان جواب قاطعانه*اي داده*اند و رسم زندگي*شان را طبق همان بنا كرده اند: يا رومي روم يا زنگي زنگ. ولي اكثر مردان و زنان، همچنان در دعواي بين آن 2 فرشته و شيطان كه در كارتون*هاي دوران كودكي 2 طرف سر آدم*ها بال بال مي*زدند گير كرده*اند. ...و اين پرسش همچنان باقي مانده: آيا دوام عشق فقط يك خيال است؟

قبول داريد عشق، همراه تعهد، وفاداري و يكه*پرستي است؟ قبول! صداي*تان را بلند نكنيد! در تعريف عشق ممكن است توافق نداشته باشيم اما عجالتا بگذاريد منظورمان از عشق، همان معناي عرفي*اي باشد كه همه در ذهن دارند.عاشقي را پيدا مي*كنيد كه در همان شور عشق، خيال ارتباط با كسي غير از معشوق را در سر بپرورد؟ اگر باشد بايد به عشق شك كرد. غير از اين است؟ پس، دردسر از وقتي شروع مي*شود كه آتش عشق، رو به خاموشي مي*رود؛ چاره*اي هم نيست انگار. كدام عشق است كه تا هميشه شعله*ور بماند؟ وقتي عاشق و معشوق زير يك سقف زندگي*شان را شروع كردند و آن وسط مي*شود سراغ عشق را گرفت؟ آنها كه مي*گويند ازدواج قاتل عشق است، اگر منظورشان همين باشد، بي*ربط نمي*گويند.

اما نكته*اي اينجاست؛ به*نظر شما شباهت زندگي مشترك به باربكيو چيست؟ حداقل اين يك شباهت وجود دارد و آن اين كه آتش عشق، شعله*ور نمي*ماند اما بايد خاموش هم نشود. بايد زير خاكستر بماند و حرارت ملايمش، زندگي مشترك را پخته و پخته*تر كند. در همه ازدواج*هاي سعادتمند، همين حرارت ملايم اما بادوام وجود داشته. خب، براي زنده نگه داشتن اين آتش، چه بايد كرد؟ معلوم است كه بايد به آن دميد، به آن رسيد، وقت صرفش كرد، انرژي گذاشت و حتي پول خرج كرد. اين نكته*اي است كه اغلب فراموش مي*كنيم. آتش را به حال خود رها كرده و خيال مي*كنيم تا ابد روشن مي*ماند. شايد نسيمي خودبه*خود بوزد و مدتي بيشتر شعله را روشن نگه دارد اما هميشگي نيست.

باغبانان خوشبخت ترند

مراقبت از عشق كار آساني نيست. دقيقا به همين دليل، بايد ايمان داشت تا بشود سختي*هايش را تحمل كرد. هيچ وقت از يك گلدان گل مراقبت كرده*ايد؟ تا وقتي از تماشاي آن گل لذت نبريد و زيبايي*اش را تحسين نكنيد، يادتان مي*ماند به موقع آبش بدهيد؟

اينجاست كه حداقل براي بعضي آقايان بايد روشن كرد چرا «تك همسري» مهم است. اگر دركي كه يك مرد از زندگي مشترك دارد، مبتني بر رابطه انحصاري با يك زن نباشد، دست*كم در اين روزگار، نمي*شود اميدي به سعادت آن زندگي داشت. حداقل به 3 دليل؛ اول اين*كه، مردي كه تعهد در ازدواج را درك نكرده، قطعا خيلي چيزهاي ديگر را هم درك نكرده و نپخته*تر از آن است كه بتواند يك زندگي مشترك را اداره كند (قابل توجه دوستاني كه ازدواج در سن پايين را توصيه مي*كنند)، دوم اين*كه مردي كه عشق خارج از چهارچوب زندگي مشترك را به رسميت مي*شناسد، دليلي ندارد براي زنده نگه*داشتن آتش عشق تلاش كند (ماجراي باربكيو را به ياد بياوريد) و تلاش هم نمي*كند و در نتيجه عشق، فنا مي*شود.

اما دليل سوم: تك همسري شرط لازم براي اين است كه يك زن بتواند احساسات ويژه*اش را زنده نگه دارد. به عبارت ديگر، داشتن اطمينان و اعتماد، عامل مهمي براي برانگيخته شدن زن در برابر مرد و دوام رابطه آنهاست.


من فقط تورو مي*خوام، اونارو نمي*خوام!

اين نكته سوم احتياج به توضيح بيشتري دارد. واقعيت اين است كه احساسات جنسي مردان، خيلي راحت*تر از زنان تحريك مي*شود. براي يك مرد، تنها يك زيبايي ظاهري ساده، كافي است تا اشتياقش برانگيخته شود. اما براي يك زن اين*طور نيست؛ او اول بايد به سطحي از ارتباط عاطفي برسد و بعد تازه احساسات جنسي برايش مطرح شود. زن، بدون شك، وقتي پنجره اين احساساتش را به*طور كامل به روي يك مرد باز مي*كند كه به او اطمينان كامل داشته باشد؛ اطمينان به اينكه او را دوست دارد، او را زيبا مي*داند و تحسين مي*كند و به*جز او كس ديگري را نمي*خواهد. اين يكي از همان تفاوت*هاي بين زنان و مردان است كه غفلت از آن، باعث سوء تفاهم، دعوا و حتي گاهي نفرت مي*شود.

شايد دوروبر خودتان اين مسئله را ديده باشيد. يك دختر منتظر پسري است كه براي خواستگاري پا پيش بگذارد. پسر اين دست و آن دست مي*كند و خواستگاري مدتي به تاخير مي*افتد. ناگهان مي*شنويد كه دختر به خواستگار ديگري بله گفته است، ازدواج و تمام. اين همان نياز زنانه است. دختر به اين پيام كه «من فقط تو را مي*خواهم و اگر هم پا پيش نگذاشته*ام به*دليل ترديدم نيست بلكه فقط شرايط جور نيست و به محض اوكي شدن شرايط اين كار را خواهم كرد» از طرف پسر احتياج داشته تا بتواند روي او حساب كند و وقتي اين پيام مخابره نشده، از او دلسرد شده است.

در زندگي زناشويي هم همين اتفاق ممكن است بيفتد. كافي است زن به هر دليلي حس كند شوهرش فقط متعلق به او نيست و در نتيجه، ناخودآگاه عقب مي*كشد. اين يكي از رايج*ترين خطاهاي زنانه است. عقب كشيدن زن اغلب باعث مي*شود مرد هم عقب بكشد، زيرا مردان براي نشان دادن احساسات مثبت*شان احتياج به تاييد همسرشان دارند و وقتي احساس كنند هركاري مي*كنند نتيجه*اي ندارد، آن*ها هم نااميد مي*شوند و فاصله*شان را بيشتر مي*كنند. مي*توانيد حدس بزنيد پايان اين قصه چيست... شماره بعد درباره اين صحبت مي*كنيم كه چطور مي*شود پايان اين داستان غم انگيز را عوض كرد
سونات