کلانراسته
حوزه/دامنه/بالافرمانرو بالاشاخه/بالادسته بالارده بالاراسته بالاخانواده بالاگونه
سلسله/فرمانرو شاخه/دسته رده هَنگ راسته خانواده/تیره تبار سرده گونه
زیرسلسله/زیرفرمانرو زیرشاخه زیررده همزادان زیرراسته زیرخانواده زیرتبار زیرسرده زیرگونه
فروفرمانرو/رشته فروشاخه فرورده فروراسته پیمان بخشه جوره
ریزشاخه کوچکرده کوچکراسته
تکامل

با آنکه لینه برای آسانی شناسایی طبقه بندی میکرد، این امروز عموماً پذیرفته شده که طبقهبندی باید «اصل نسب مشترک» داروینی را بازتاباند. از دههٔ شصت گرایشی به نام آرایه شناسی شاخه بندی (یا شاخه بندی یا همنیایی به انگلیسی: Cladistics or Cladism) پدیدار شد که آرایهها را در یک درخت تکاملی میچیند.

روشهای گوناگون طبقهبندی جانداران توسط دانشمندان گوناگون:
لینه
۱۷۳۵[۱]
دوسلسلهای ارنست هکل
۱۸۶۶[۲]
سهسلسلهای چاتون
۱۹۲۵[۳][۴]
دوقلمرویی کوپلند
۱۹۳۸[۵][۶]
چهارسلسلهای ویتکر
۱۹۶۹[۷]
پنجسلسلهای وسس و دیگران
۱۹۷۷[۸][۹]
ششسلسلهای وسس و دیگران
۱۹۹۰[۱۰]
سهفرمانرویی کاوالیر اسمیت
۲۰۰۴[۱۱]
ششسلسلهای
(در نظر گرفته نشده) آغازیان پروکاریوت مونرا مونرا باکتریها باکتریها باکتریها
باستانیان باستانیان
یوکاریوت آغازیان آغازیان آغازیان یوکاریوت تکیاختگان
کرومیستا
گیاهان گیاهان گیاهان گیاهان گیاهان گیاهان
آغازیان قارچ قارچ قارچ
جانوران جانوران جانوران جانوران جانوران جانوران

همانگونه که دیده میشود بین این طبقه بندیها اختلافهایی وجود دارد؛ برای نمونه در طبقه بندی رابرت ویتَکِر، فرمانروهای جانداران، پنج تاست:

فرمانرو مونرا (Monera)
فرمانرو آغازیان (Protista)
فرمانرو قارچها (Fungi)
فرمانرو گیاهان (Plantae)
فرمانرو جانوران (Animalia)

ولی جاندارن بر اساس طبقه بندی ادوارد چاتون به پروکاریوتها و یوکاریوتها تقسیم میشوند: پروکاریوتها فقط شامل فرمانرو مونرا هستند ولی یوکاریوتها چهار فرمانرو دیگر را در بر میگیرند.
وضع کنندگان (یادکرد بانی آرایه)

نام هر آرایه ممکن است که با یادکردی از شخص وضع کننده و بانی آن نام دنبال شود، که همان نام کسی است که برای نخستین بار توصیفی معتبر و موثق از آن آرایه را منتشر کرده باشد. این نامها پیدرپی کوتهسازی میشوند مثلاً دیگر «‎L.» به طور همگانی به عنوان اختصار «لینه» پذیرفته شدهاست. البته سامانهٔ نسبت دادن فرد وضع کننده در شاخهها و رشتههای مختلف زیستشناسی (مثلاً جانورشناسی، گیاهشناسی و …) با هم فرق میکند.
شناسههای یگانهٔ جهانی برای نامها

جنبشی در جریان است که میخواهد شناسههای یگانهٔ جهانیای (به انگلیسی: Globally Unique Identifiers یا GUID) به شکل شناسههای علمی حیات (به انگلیسی: Life Science Identifiers یا LSID) برای همهٔ نامهای زیستشناختی فراهم آورد. این به بانیان اجازه میدهد که نامها را بیابهام در رسانههای الکترونیکی یاد کنند و از اهمیت خطا در تلفظ نامها یا مخفف نام شخصیتهای معتبر باعث و بانی بکاهآرایهشناسی لینهای

آرایه شناسی لینهای - بسته به کاربرد - به یکی از این دو اشاره دارد:

رده بندی (آرایه شناسی) توسط لینه، چنانکه در کتاب سامانه طبیعت (کتاب) (چاپ نخست در ۱۷۳۵ (میلادی)) و آثار پسینش ارائه گردید. در این آرایهشناسی، طبیعت به سه فرمانرو تقسیم میشود: کان، گیاه، جانور. فرمانروها به ردهها (class)، ردهها به راستهها (order)، راستهها به سردهها (genus) و سردهها به گونهها (species) تقسیم میشوند، با یک طبقهٔ پایینتر به نام جوره (variety).
اصطلاح دیگری برای طبقهبندی علمی، به مفهوم سنتی کلمه، که همان ردهبندی رتبه-پایه (طبقه-پایه) است. در این روش، هر جانداری در جایگاه ویژهای از نظر دستهبندی قرار میگیرد. به هر سطح از طبقهبندی، یک آرایه (Taxon) گفته میشود. این معنا به ویژه در برابر سامانهشناسی همنیایی، که ارگانیسمها (اندامگانها) را به صورت کلادها دستهبندی میکند، به کار میرود.

بدین ترتیب، «آرایه شناسی لینهای» انتزاعی است ازآنچه که در عمل زمینه ها و رشتههای جدایی هستند که راهکارهایی همانند را به کار میگیرند. روش ردهبندی رتبه-پایهٔ (طبقه-پایهٔ) موجودات زنده در اصل توسط لینه تودهپسند شد و از اینرو بعدها نام وی را بر آن نهادند و آن را «آرایه شناسی لینهای» برخواندند، گرچه این روش پس از وی دگرگونی چشمگیری داشتهاست.

لینه بیشتر به خاطر معرفی روشی که هنوز برای فرمولبندی نام علمی هر گونهٔ زیستی به کار میرود، شناخته میشود.
پیشرفتهای پس از لینه

در گذر زمان، فهم ما از ارتباطها و خویشاوندیهای بین موجودات زنده تغییر یافتهاست. لینه تنها توانست که طرحش را بر پایهٔ شباهتهای ساختاری اندامگانهای مختلف استوار سازد، اما بزرگترین تغییر پس از او، پذیرش گستردهٔ نظریه تکامل به عنوان سازوکار تنوع زیستی و شکلگیری گونهها میباشد.
سونات