بافت*شناسی
از ویکی*پدیا، دانشنامهٔ آزاد

بافت*شناسی علم بررسی میکروسکوپی تشکیل، ساختار و کارکرد بافت*ها است.

دانش*های زیستی مرتبط با بافت*شناسی از این قرارند:

یاخته*شناسی یعنی بررسی یاخته*ها، این دانش یک سطح پایین*تر از بافت*شناسی قرار دارد.
کالبدشناسی: بررسی اندام*ها
ریخت*شناسی: بررسی کلیه سازواره*ها (ارگانیسم*ها)
یاخته*شناسی
دانش شناخت و بررسی یاخته*ها را یاخته شناسی یا سیتولوژی cytology می*گویند. یاخته*شناسی شاخه*ای است از زیست*شناسی. یاخته*شناسی بیشتر بر مشاهدات میکروسکوپی استوار است. با پیشرفت تکنیک مولکولی، دانش زیست*شناسی سلولی از دل این دانش بیرون آمد. امروزه بیشتر سیتولوژی به معنای سیتوپاتولوژی که دانش تشخیص بیماریها از طریق سلول*ها است استفاده می*شود و بجای یاخته شناسی، زیست*شناسی سلولی بکار می*رود.

پس سلول شناسی امروزه معناهای زیر را دارد:

زیست*شناسی سلولی
آسیب*شناسی سلولی
زیست*شناسی یاخته یا زیست*شناسی سلولی شاخه جدیدی از دانش زیست*شناسی است که به ساختار و کارکرد یاخته*ها در مقیاس مولکولی می*پردازد. در این شاخه از زیست*شناسی بیشتر در مورد برهمکنش ملکول*های زیستی با یکدیگر در سلول و اینکه چگونه این برهمکنش*ها باعث می*شوند که یک سلول بتواند به خوبی کارکرد داشته باشد بررسی می*شود. مهم*ترین مولکول*هایی که در این دانش مورد توجه می*باشند پروتئین*ها و اسیدهای نوکلئیک می*باشند. زیست*شناسی سلولی و ملکولی همپوشانی زیادی با ژنتیک مولکولی و بیوشیمی دارد و گاهی نمی*توان بین آنها مرز مشخصی قرار داد.
میکرب*شناسی[۱] یا میکروبیولوژی دانشی است که درباره ریزسازواره*ها(میکروارگانیس م*ها) یا جانداران بسیار ریز بحث و گفتگو می*کند. جاندارانی که در میکروبیولوژی بیشتر بررسی می*شوند شامل پروکاریوتها ( باکتری*ها)، ویروسها، و یوکاریوت*هایی مانند قارچ و تک سلولی*ها یا پروتوزوئرها می*باشد.

پروکاریوتها ریزساز
بافت*شناسی
از ویکی*پدیا، دانشنامهٔ آزاد

بافت*شناسی علم بررسی میکروسکوپی تشکیل، ساختار و کارکرد بافت*ها است.

دانش*های زیستی مرتبط با بافت*شناسی از این قرارند:

یاخته*شناسی یعنی بررسی یاخته*ها، این دانش یک سطح پایین*تر از بافت*شناسی قرار دارد.
کالبدشناسی: بررسی اندام*ها
ریخت*شناسی: بررسی کلیه سازواره*ها (ارگانیسم*ها)
یاخته*شناسی
دانش شناخت و بررسی یاخته*ها را یاخته شناسی یا سیتولوژی cytology می*گویند. یاخته*شناسی شاخه*ای است از زیست*شناسی. یاخته*شناسی بیشتر بر مشاهدات میکروسکوپی استوار است. با پیشرفت تکنیک مولکولی، دانش زیست*شناسی سلولی از دل این دانش بیرون آمد. امروزه بیشتر سیتولوژی به معنای سیتوپاتولوژی که دانش تشخیص بیماریها از طریق سلول*ها است استفاده می*شود و بجای یاخته شناسی، زیست*شناسی سلولی بکار می*رود.

پس سلول شناسی امروزه معناهای زیر را دارد:

زیست*شناسی سلولی
آسیب*شناسی سلولی
زیست*شناسی یاخته یا زیست*شناسی سلولی شاخه جدیدی از دانش زیست*شناسی است که به ساختار و کارکرد یاخته*ها در مقیاس مولکولی می*پردازد. در این شاخه از زیست*شناسی بیشتر در مورد برهمکنش ملکول*های زیستی با یکدیگر در سلول و اینکه چگونه این برهمکنش*ها باعث می*شوند که یک سلول بتواند به خوبی کارکرد داشته باشد بررسی می*شود. مهم*ترین مولکول*هایی که در این دانش مورد توجه می*باشند پروتئین*ها و اسیدهای نوکلئیک می*باشند. زیست*شناسی سلولی و ملکولی همپوشانی زیادی با ژنتیک مولکولی و بیوشیمی دارد و گاهی نمی*توان بین آنها مرز مشخصی قرار داد.
میکرب*شناسی[۱] یا میکروبیولوژی دانشی است که درباره ریزسازواره*ها(میکروارگانیس م*ها) یا جانداران بسیار ریز بحث و گفتگو می*کند. جاندارانی که در میکروبیولوژی بیشتر بررسی می*شوند شامل پروکاریوتها ( باکتری*ها)، ویروسها، و یوکاریوت*هایی مانند قارچ و تک سلولی*ها یا پروتوزوئرها می*باشد.
سونات