دانشمندان آلماني و آمريکايي در پژوهشي مشترک دريافته اند که رنگ قرمز بر روي عملکرد افراد به ويژه بر روي بازده افراد به هنگام ارائه آزمون تأثير قابل توجهي مي گذارد. محققان دانشگاه مونيخ و روچستر در اين پژوهش در زمينه تأثير رنگ قرمز بر روي بازده هوشي افراد مطالعه کرده و دريافته اند که وجود حتي يک نقطه قرمز مي تواند بر روي نتيجه آزمون افرا د تأثير قابل توجهي داشته باشد. اندرو اليوت، استاد روانشناسي در دانشگاه روچستر و سرپرست اين تحقيقات در اين باره اظهار داشت: محققان دريافته اند وقتي افراد حتي يک نور قرمز قبل از آغاز امتحان مي بينند، در ذهن آنها اشتباه و خطا تداعي مي شود و در نتيجه در آزمون ضعيف عمل مي کنند.
وي گفت: بديهي است که رنگ قرمز ارزش زيبايي شناسي دارد اما مي تواند در عين حال يادآور اطلاعات خاصي در ذهن افراد باشد. نتايج اين پژوهش در مجله روان شناسي تجربي بخش عمومي منتشر شده است.