توصيه*هايي به دروغگويان
هر چقدر هم* كه* همسرتان* از بيان* حقيقت* نگران* و مشوش* مي*شود به او دروغ نگوييد، زيرا روزي* حقيقت* نزد او فاش* مي*شود و فقط شرمندگي باقي مي*ماند.

اگر دروغ*هايتان براي جلب توجه همسرتان و تعريف و تمجيد از اوست به كارتان ادامه دهيد؛ يك روز اين دروغ*ها راست مي*شود و نتيجه خوبي از آن مي*گيريد.دروغگويان چند دسته هستند
بعضي* از مردان* در برابر غر زدن* برخي زنان مجبور به* گفتن* دروغ*هايي* مي*شوند كه* در انجام* و برآورده* ساختن* آن*ها ناتوان* هستند. مردي* كه* زير بار فشار سخن*هاي *همسرش* باشد، دست* به* دروغگويي* مي*زند و به* همسرش* وعده*هايي* مي*دهد كه* خودش* هم* مي*داند از عهده* آن* برنمي**آيد، اما به* خاطر ساكت* كردن* همسرش* و جلوگيري* از كشمكش* و جنگ* اعصاب* مجبور به* دروغگويي* مي*شود، اما خلف وعده خود دعواي ديگري برمي*انگيزد.

بعضي از دروغگوها مي*خواهند لاف بزنند و خود را نزد ديگران بزرگ كنند. همسر اين آقايان بايد كمبود توجه آنان را جبران كنند و هرگز آنان را تحقير نكنند تا دروغ گفتن آنان كاهش يابد.

بعضي از دروغگوها براي لاپوشاني كاري كه ممنوع كرده*ايد، مثل سيگار كشيدن يا وقت گذراندن با دوستان دروغ مي*گويند. براي اين* كه جلوي چنين مساله*اي را بگيريد به علاقه*مندي*هاي يكديگر احترام بگذاريد و زماني در طول ماه را نيز به رفت و آمد با دوستان اختصاص دهيد.

بعضي ديگر از دروغگو*ها براي به دست آوردن يك گوشه كه همسرشان به آن دست نيافته است و به دست آوردن حس كنترل دروغ مي*گويند. مثلا همسرتان رفته است روزنامه بخرد. اما وقتي از او مي*پرسي كجا بودي مي*گويد در پاركينگ بودم. فقط براي اين*كه شما همه كارهايش را ندانيد و او را چك نكنيد. چنين مردي نياز به كم* محلي دارد. بزودي آرزو خواهد داشت از او بپرسيد كه كجا بوده است.