شرکت سهامی خاص


سهامی خاص:

شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصرا توسط موسسین تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست و تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد عنوان شرکت سهامی خاص باید قبل ز نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت قید شود .
مدارک مورد نیاز :

 1. دو برگ اظهارنامه
 2. دوجلد اساسنامه
 3. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
 4. دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
 5. فتوکپی مدارک شناسایی سهامداران و بازرسین
 6. ارائه گواهی حداقل 35% سرمایه
 7. گواهی عدم سو پیشینه اعضا
 8. وکالتنامه

مراحل انجام:

 1. عقد قرارداد با گروه ثبتی سامان
 2. تکمیل مدارک
 3. ثبت نام در سایت
 4. تعیین نام
 5. واریز فیش 35% و ارائه گواهی مرتبط
 6. ارسال مدارک به اداره
 7. پیگیری
 8. ثبت

  لینک منبع: ثبت شرکت سهامی خاص - سامان ثبت
  سامان ثبت - samansabt.com