از ویکی*پدیا، دانشنامهٔ آزاد
نمونه*ای از تشکیل پیوند داتیو در یون آمونیوم

پیوند داتیو نوعی پیوند کووالانسی بین دو اتم است که دو الکترون از یک اتم وارد اربیتال خالی اتم دیگر می*شوند. بسیاری از ترکیبات شیمی از جمله ترکیبات کمپلکس در شیمی معدنی پیوند داتیو دارند.
قطبیت پیوند داتیو(کئوردینانس)
به این دلیل که دو الکترون پیوندی بین اتم*ها در تشکیل پیوند داتیو از یک اتم نیست قطبیت این پیوند بیشتر از پیوندهای کووالانسی دیگر که یک الکترون از هر اتم در پیوند مشارکت دارد است. اتم الکترون دهنده قبل از تشکیل پیوند به صورت کاتیون و اتم الکترون گیرنده به صورت آنیون در نمی*آید بنابراین پیوند داتیو پیوند یونی نیست اما می*توان مولکول تشکیل شده را به عنوان ترکیبی دارای کاتیون هم در نظر گرفت. پیوند داتیو در اقع پیوندی است که در آن یک اتم هر دو الکترون خود را به اشتراک می گذارد.
غیرفلزات شرکت*کننده در پیوند داتیو (کئوردینانس)

اتم*های الکترون دهنده در پیوند داتیو باید جفت الکترون آزاد در قشر الکترونی (لایه والانس یا ظرفیت) خود داشته باشند. از نمونه این اتم*ها می*توان به اکسیژن (با دو جفت الکترون آزاد) و ازت (با یک جفت الکترون آزاد) اشاره کرد.
فلزات شرکت*کننده در پیوند داتیو(کئوردینانس)
از فلزاتی که در پیوند داتیو شرکت می*کنند می*توان از آلومینیوم و بور که از فلزات گروه سوم جدول تناوبی عناصر شیمیائی هستند نام برد. این دو فلز به دلیل داشتن اربیتال خالی با لیگاندهای دارای جفت الکترون آزاد پیوند داتیو می*دهند.
سونات