ویکی پدیا
Catia (نرم*افزار طراحی قطعات به*صورت سه*بعدی 3D CAD/CAM/CAE)
NX (Unigraphics) (نرم*افزار طراحی قطعات به*صورت سه*بعدی 3D CAD/CAM/CAE)
Creo (Pro/Engineer) (نرم*افزار طراحی قطعات به*صورت سه*بعدی 3D CAD/CAM/CAE)
SolidWorks (نرم*افزار طراحی قطعات به*صورت سه*بعدی 3D CAD)
Autodesk inventor (نرم*افزار طراحی قطعات به*صورت سه*بعدی 3D CAD)
Autodesk Mechanical Desktop (نرم*افزار طراحی قطعات به*صورت سه*بعدی 3D CAD)
Microstation (نرم*افزار طراحی قطعات به*صورت دو بعدی 2D CAD)
Autodesk Autocad (نرم*افزار طراحی به*صورت دو بعدی 2D CAD)

Autodesk Autocad Mechanical (نرم*افزار طراحی مکانیکی قطعات)
Autodesk Autocad MEP (نرم*افزار ترسیم نقشه تاسیسات ساختمان)
Autodesk Autocad P&ID (نرم*افزار ترسیم نقشه پایپینگ و ابزاردقیق)
Autodesk Autocad Plant (نرم*افزار طراحی پلنت)

PowerShape (نرم*افزار مدلسازی تولید قطعات CAD برای نرم*افزار PowerMill)
PowerMill (نرم*افزار تولید به کمک کامپیوتر CAM)
MasterCAM (نرم*افزار تولید به کمک کامپیوتر CAM)
SurfCAM (نرم*افزار تولید به کمک کامپیوتر CAM)
EdgeCAM (نرم*افزار تولید به کمک کامپیوتر CAM)
SolidCAM (نرم*افزار تولید به کمک کامپیوتر CAM)
ArtCAM (نرم*افزار تولید به کمک کامپیوتر CAM)
Esprit (نرم*افزار تولید به کمک کامپیوتر CAM)
FeatureCAM (نرم*افزار تولید به کمک کامپیوتر CAM)
SmartCAM (نرم*افزار تولید به کمک کامپیوتر CAM)
TopCAM (نرم*افزار تولید به کمک کامپیوتر CAM)
TopSolid (نرم*افزار مدلسازی تولید قطعات CAD برای نرم*افزار TopCAM)
Ansys (نرم*افزار تحلیل تنش به روش اجزاء محدود FEM)
Abaqus (نرم*افزار تحلیل تنش به روش اجزاء محدود FEM)
Comsol Multiphysics (FEMLAB) (نرم*افزار تحلیل تنش به روش اجزاء محدود FEM)
MSC Nastran (نرم*افزار تحلیل تنش به روش اجزاء محدود FEM)
MSC Patran (نرم*افزاری برای مدلسازی و ایجاد مدل هندسی برای نرم*افزار Nastran)
Autodesk Simulation Mechanical (ALGOR) (نرم*افزار تحلیل تنش به روش اجزاء محدود FEM)
ADINA (نرم*افزار تحلیل تنش به روش اجزاء محدود FEM)
NISA (نرم*افزار تحلیل تنش به روش اجزاء محدود FEM)
CosmosWorks (نرم*افزار تحلیل تنش به روش اجزاء محدود FEM)
LMS Samcef (نرم*افزار تحلیل تنش به روش اجزاء محدود FEM)
MSC Marc (نرم*افزار تحلیل تنش به روش اجزاء محدود FEM)
++CSM (نرم*افزار تحلیل تنش به روش اجزاء محدود FEM)
++CAA (نرم*افزار شبیه*سازی پدیده*های آیروآکوستیکی)
MSC Actran (نرم*افزار شبیه*سازی پدیده*های آکوستیکی)
MSC Sinda (نرم*افزار حل مسائل حرارتی پیشرفته به روش اجزاء محدود FEM)
FEHT (نرم*افزار حل مسائل حرارتی پیشرفته به روش اجزاء محدود FEM)
Fluent (نرم*افزار تحلیل جریان سیال به روش دینامیک سیالات محاسباتی CFD)
Gambit (نرم*افزاری برای مدلسازی و ایجاد مدل هندسی برای نرم*افزار Fluent)
+STAR-CCM (نرم*افزار تحلیل جریان سیال به روش دینامیک سیالات محاسباتی CFD)
++FLO (نرم*افزار تحلیل جریان سیال به روش دینامیک سیالات محاسباتی CFD)
++CFD (نرم*افزار تحلیل جریان سیال به روش دینامیک سیالات محاسباتی CFD)
FLOW-3D (نرم*افزار تحلیل جریان سیال به روش دینامیک سیالات محاسباتی CFD)
OpenFoam (نرم*افزار تحلیل جریان سیال به روش دینامیک سیالات محاسباتی CFD)
fidap (نرم*افزار تحلیل جریان سیال به روش دینامیک سیالات محاسباتی CFD)
ANSYS CFX (نرم*افزار تحلیل جریان سیال به روش دینامیک سیالات محاسباتی CFD)
ANSYS POLYFLOW (نرم*افزار تحلیل جریان سیال به روش دینامیک سیالات محاسباتی CFD)
Autodesk Simulation CFD (CFDesign) (نرم*افزار تحلیل جریان سیال به روش دینامیک سیالات محاسباتی CFD)
CosmosFlowWorks (نرم*افزار تحلیل جریان سیال به روش دینامیک سیالات محاسباتی CFD)
MSC Adams (نرم*افزار شبیه*سازی و تحلیل سیستم*های دینامیکی MBD)
LMS Dads (نرم*افزار شبیه*سازی و تحلیل سیستم*های دینامیکی MBD)
Visual Nastran 4D (نرم*افزار شبیه*سازی و تحلیل سیستم*های دینامیکی MBD)
SimWise 4D (نرم*افزار شبیه*سازی و تحلیل سیستم*های دینامیکی MBD)
Working Model 2D (نرم*افزار شبیه*سازی و تحلیل سیستم*های دینامیکی MBD)
CosmosMotion (نرم*افزار شبیه*سازی و تحلیل سیستم*های دینامیکی MBD)
Ansys LS-DYNA (نرم*افزار شبیه*سازی پدیده*های دینامیکی پیچیده مانند ضربه، انفجار،...)
Ansys Autodyn (نرم*افزار شبیه*سازی پدیده*های دینامیکی پیچیده مانند ضربه، انفجار،...)
MSC Dytran (نرم*افزار شبیه*سازی پدیده*های دینامیکی پیچیده مانند ضربه، انفجار،...)
Matlab (نرم*افزار محاسبات ریاضی و مهندسی)
Mathcad (نرم*افزار محاسبات ریاضی و مهندسی)
Maple (نرم*افزار محاسبات ریاضی و مهندسی)
Mathematica (نرم*افزار محاسبات ریاضی و مهندسی)
Scilab (نرم*افزار محاسبات ریاضی و مهندسی)
PDMS (نرم*افزار طراحی پلنت)
PDS (نرم*افزار طراحی پلنت)
MPDS4 (نرم*افزار طراحی پلنت)
SmartPlant (نرم*افزار طراحی پلنت)
AutoPlant (نرم*افزار طراحی پلنت)
COADE CADWorx (نرم*افزار طراحی پلنت)
COADE PV Elite (نرم*افزار طراحی مخازن تحت فشار)
COADE TANK (نرم*افزار طراحی مخازن ذخیره)
COADE CAESAR II (نرم*افزار تحلیل تنش پایپینگ)
AutoPipe (نرم*افزار تحلیل تنش پایپینگ)
CaePipe (نرم*افزار تحلیل تنش پایپینگ)
CATT2 (نرم*افزار جداول ترمودینامیکی)
EES (نرم*افزار شبیه*سازی و تحلیل سیستم*های ترمودینامیکی و حرارتی)
Thermo-Calc (نرم*افزار شبیه*سازی و تحلیل سیستم*های ترمودینامیکی و حرارتی)
Thermoflow (نرم*افزار طراحی و شبیه*سازی نیروگاه*های حرارتی)
Carrier HAP (نرم*افزار طراحی سیستم*های تهویه مطبوع)
TRACE 700 (نرم*افزار طراحی سیستم*های تهویه مطبوع)
Rhvac (نرم*افزار طراحی سیستم*های تهویه مطبوع)
Chvac (نرم*افزار طراحی سیستم*های تهویه مطبوع)
HeatCAD (نرم*افزار طراحی سیستم*های تهویه مطبوع)
LoopCAD (نرم*افزار طراحی سیستم*های تهویه مطبوع)
CADVent (نرم*افزار طراحی سیستم*های تهویه مطبوع)
MagiCAD (نرم*افزار طراحی سیستم*های تهویه مطبوع)
TRNSYS (نرم*افزار تحلیل سیستم*های انرژی)
eQUEST (نرم*افزار تحلیل سیستم*های انرژی)
Aspen EDR (نرم*افزار طراحی مبدلهای حرارتی)
Aspen B-Jac (نرم*افزار طراحی مبدلهای حرارتی)
Aspen HTFS (نرم*افزار طراحی مبدلهای حرارتی)
Aspen HX-Net (نرم*افزار طراحی مبدلهای حرارتی)
SimSci HEXTRAN (نرم*افزار طراحی مبدلهای حرارتی)
HTRI Xchanger Suite (نرم*افزار طراحی مبدلهای حرارتی)
UniSim Heat Exchangers (نرم*افزار طراحی مبدلهای حرارتی)
CFTurbo (نرم*افزار طراحی توربوماشین)
Numeca FINE/Turbo (نرم*افزار طراحی توربوماشین)
Concepts NREC (نرم*افزار طراحی توربوماشین)
ANSYS Vista TF (نرم*افزار طراحی توربوماشین)
TURBOdesign (نرم*افزار طراحی توربوماشین)
Autodesk Alias Automotive (نرم*افزار طراحی بدنه خودرو)
AVL FIRE (نرم*افزار طراحی موتور خودرو)
GT Suite (نرم*افزار طراحی موتور خودرو)
Engine Analyzer Pro (نرم*افزار طراحی موتور خودرو)
CarSim (نرم*افزار شبیه*سازی و تحلیل دینامیکی حرکت خودرو)
ADVISOR (نرم*افزار شبیه*سازی و تحلیل دینامیکی حرکت خودرو)
AirCAD (نرم*افزار طراحی هواپیما)
SpaceCAD (نرم*افزار طراحی هواپیما)
XFLR5 (نرم*افزار طراحی هواپیما)
RcCAD (نرم*افزار طراحی هواپیما)
Autoship (نرم*افزار طراحی کشتی)
NavCAD (نرم*افزار طراحی کشتی)
Shipconstructor (نرم*افزار طراحی کشتی)
Tribon (نرم*افزار طراحی کشتی)
Robotics Developer studio (نرم*افزار طراحی ربات)
Webots (نرم*افزار طراحی ربات)
Automation Studio (نرم*افزار طراحی مدارهای هیدرولیک و پنوماتیک)
Festo Fluidsim (نرم*افزار طراحی مدارهای هیدرولیک و پنوماتیک)
Autodesk Simulation Moldflow (نرم*افزار شبیه*سازی فرایند تزریق پلاستیک)
FLOW-3D THERMOSET (نرم*افزار شبیه*سازی فرایند تزریق پلاستیک)
Moldex3D (نرم*افزار شبیه*سازی فرایند تزریق پلاستیک)
Deform (نرم*افزار شبیه*سازی فرایند شکل*دهی)
Autoform (نرم*افزار شبیه*سازی فرایند شکل*دهی)
Qform (نرم*افزار شبیه*سازی فرایند شکل*دهی)
PAM-STAMP (نرم*افزار شبیه*سازی فرایند شکل*دهی)
Procast (نرم*افزار شبیه*سازی فرایند ریخته*گری)
Autocast (نرم*افزار شبیه*سازی فرایند ریخته*گری)
FLOW-3D CAST (نرم*افزار شبیه*سازی فرایند ریخته*گری)
STAR-Cast (نرم*افزار شبیه*سازی فرایند ریخته*گری)
MAGMA (نرم*افزار شبیه*سازی فرایند ریخته*گری)
WeldPlanner (نرم*افزار شبیه*سازی فرایند جوشکاری)
SYSWELD (نرم*افزار شبیه*سازی فرایند جوشکاری)
Simufact welding (نرم*افزار شبیه*سازی فرایند جوشکاری)
Piping systems fluid flow (نرم*افزار تحلیل جریان پایپینگ)
Pipenet (نرم*افزار تحلیل جریان پایپینگ)
Pipeflow (نرم*افزار تحلیل جریان پایپینگ)
Pipesys (نرم*افزار تحلیل جریان پایپینگ)
Pipesim (نرم*افزار تحلیل جریان پایپینگ)

Pipephase (نرم*افزار تحلیل جریان پایپینگ)
Epanet (نرم*افزار طراحی لوله کشی منطقه*ای و شهری)

FlowMaster (نرم*افزار تحلیل جریان کانال)
MSK Channel (نرم*افزار تحلیل جریان کانال)
AULOS (نرم*افزار تحلیل جریان کانال)
HEC-RAS (نرم*افزار تحلیل جریان کانال)
Primavera (نرم*افزار مدیریت و کنترل پروژه)
MS Project (نرم*افزار مدیریت و کنترل پروژه)
Minitab (نرم*افزار کنترل کیفیت آماری
سونات