ملحفه، فرش (خواندنی جالب)
مجموعه : احکام و مسائل دینی
با نگاه اول به عنوان این مطلب شاید کمی عجیب به نظر برسد اما با خواندن تفسیر این جمله از حاج آقا قرائتی می فهمی که واقعا آدم ها همین سه مورداند که ذکر شده!!
مثال جالب زیر از حاج آقا قرائتی نقل شده:
آدمها سه دسته اند:
– عینک!
– ملحفه!
– فرش!
وقتی یک لکه ی چایی بنشیند روی عینکت، “بلافاصله” زود آن را با “دستمال کاغذی” پاک می کنی!
وقتی همان لکه بنشیند روی ملحفه، می گذاری “سر ماه” که لباس ها و ملحفه ها جمع شد، همه را با هم با “چنگ” (زمان قدیم!) می شویی!
وقتی همان لکه بنشیند روی فرش، می گذاری “سر سال” ، با “دسته بیل” به جانش می افتی!!!
خدا هم با بنده های مومنش مثل عینک رفتار می کند. بنده های پاک و زلالی که جایشان روی چشم است، تا خطا کردند، بلافاصله حالشان را می گیرد (والبته دردنیا و خفیف) .. دیگران را به موقعش تنبیه می کند آن هم با چنگ!! و آن گردن کلفت هایش را می گذارد تا چرک هایشان جمع شود (قرآن کریم: ما به کافران مهلت می دهیم تا بر کفر خویش بیافزایند) و سر سال (یا قیامت، یا هم دنیا و هم قیامت) حسسسسابی با دسته بیل(!) از شرمندگیشان در می آید!!!
"سونات"