پورتال جالب
ود را زیر نظر دارد . مطالعات جدید نشان می دهند که مغزهمچنین میتواند به اطراف خود بدون بیدار شدن واکنش نشان دهد . برای مثال، حتی در زمان چرت زدن، مغز شخص میتواند کلمات را با موفقیت به دسته های متفاوت طبقه بندی کند. این اولین مطالعه نیست که نشان می دهد که مغز در حال خواب توانایی انجام کار های سودمند را دارد. دو سال قبل، محققان نشان دادند که مغز خواب هم توانایی یادگیری دارد.
سید کویدر از مرکز ملی تحقیقات علمی CNRS پاریس، تحقیقات جدید را رهبری کرد. گروه او سیگنال های مغز را از افراد کاملا بیدار در حالیکه آنها کلمات گفته شده را به دو دسته ی حیوان و شیء تقسیم میکردند ضبط کردند. برای انجام این کار، شرکت کنندگان میبایست بعد از شنیدن اسم حیوان یک دکمه را با دست راست شان فشاردهند. و از دست چپشان برای فشار دادن دکمه ای دیگر در زمان شنیدن اسم اشیاء استفاده کنند.
زمانی که هر داوطلب پاسخ میداد دانشمندان ، فعالیت مغزی آنها را ثبت میکردند. آنها این کار را با اندازه گیری موج های مغزی شرکت کنندگان انجام دادند. چنین ثبت هایی به ثبت های EEGs معروف هستند. و این EEGs نشان داد زمانی که شخص میخواست دکمه ی راست را فشار دهد، مغز کارکرد متفاوتی با زمانی که شخص می خواست دکمه ی سمت چپ را بزند دارد. بعد از آن شرکت کنندگان سر خود را تکان دادند. محققان دوباره EEGs فعالیت مغزی را ثبت کردند. زمانی که این کار را میکردند برای آنها کلماتی دیگر را پخش کردند. این کار نشان داد که مغز شرکت کنندگان همچنان به دسته بندی صحیح کلمات ادامه می داد. زمانی که شخص خواب کلمه ی "اسب" را شنید EEGs طوری ثبت شد که انگار شخص می خواهد دکمه را با دست راست و نه دست چپ فشار دهد .

داده های جدید نشان داد یک راه زیر نظر گرفتن محیط اطراف از طریق مغز را نشان داد. این نتایج نشان داد که چگونه صداهای معنی دار، مانند گریه ی نوزاد یا گفتن اسم، ممکن است شخص را راحت تر از دیگر صدا ها بیدار کند.
سونات