برای دیگر کاربردها، درخت زندگی (ابهام*زدایی) را ببینید.
یک توصیف از ایگدراسیل نورس در ۱۸۴۷ ایسلند
نمودار گرافیکی مدرن «درخت زندگی» در پروژه و
بدرخت زندگی مفهومی است که در علم، مذهب، فلسفه، اسطوره و دیگر زمینه*ها استفاده شده*است. در این زمینه*ها درخت زندگی به شکل درختی پرشاخه نشان داده می*شود که نشان*دهندهٔ این ایده*است که تمام حیات بر روی زمین به هم مربوط است. درخت زندگی انواع گوناگون دارد: بنمایه*ای*ست در الهیات، اسطوره*ها، و فلسفه*های مختلف در جهان؛ یک مفهوم عرفانی که به ارتباط متقابل تمام اجزای حیات بر روی سیارهٔ ما اشاره دارد؛ و همچنین در علوم، نموداری برای تبار مشترک موجودات در تکامل است. در کتاب مقدس به دو درخت در باغ بهشت اشاره شده است. اولین درخت که درخت زندگی نام دارد بر آدم و حوا در باغ بهشت آزاد است و درخت دوم که درخت دانش خوبی و بدی نام دارد بر آن دو ممنوع است.
تصویر درخت زندگی در یک نقاشی آذربایجانی قرن ۱۷ میلادی
در ادیان مختلف
ایران باستان
در متون باستانی پارسی درخت زندگی درخت بسیار بزرگی است که تمامی بذرها از آن است. اهریمن برای نابودی این درخت یک قورباغه درست میکند که به درون آن رفته و آن را نابود کند تا هیچ درختی در زمین نروید. اهورامزدا هم دو ماهی ایجاد میکند که به قورباغه نگاه کرده و از درخت محافظت کنند.
در یهودیت
اصطلاح مورد استفاده در یهودیت برای درخت زندگی اتز چایم است. اتز چایم نام رایجی برای مدارس و کنیسه های یهودی نیز است. در کتاب پیدایش داستان دو درخت در بهشت نقل میشود. درخت اول که درخت زندگی است بر آدم و حوا مجاز است و درخت دوم که درخت دانش خوبی و بدی است ممنوع میباشد. بعد از اخراج آدم و حوا از بهشت خداوند دو چروبیم را مسئول محافظت از درخت زندگی میکند. در کتاب انوش که جزو کتابهای رسمی کتاب مقدس نیست نوشته شده است که روز داوری کسانی که کتاب زندگی بر آنان نوشته شده باشد میوه درخت زندگی را دریافت خواهند کرد.
در کابالا
در عرفان یهودی درخت زندگی دارای ده گره متصل به هم است. این درخت که سمبل اصلی کابالا است درباره ده سفیروت و قدرتهای الهی مطرح میشود. کابالا که از زمان رنسانس به بخش مهمی از دنیای غرب تبدیل شد و در بین مسیحیان نیز گسترش زیادی یافت درباره درخت زندگی مسائل بسیار زیادی را مطرح میکند. درخت زندگی در کابالا از ده دایره (سفیروت) تشکیل شده است که نشاندهنده ده ویژگی خداوند هستند. نور خداوند از بالای این درخت به پایین ریخته و هر یک از سفیروتها را پرمیکند. پرشدن سفیروت باعث سرازیر شدن نور الهی به سفیروت پایینتر میشود.
درخت زندگی در عرفان یهودی
در اسلام
در داستان خلقت در قرآن تنها نام یک درخت به عنوان درخت ممنوعه آمده است.

سونات