طنز و کاریکاتور > طنز - محمد رضا احمدی


خبر آنلاین
داشتيم فكر مي كرديم كه وقتي معوقات سيستم بانكي بيش از 90 ميليارد تومن باشد و هر دم از اين باغ

بري برسد و رقمي اعلام شود از سوء استفاده هاي مالي و غيره و ذالك ... لابد در چنين گير و داري

يك عده آدم زحمت كش هم بايد بنشينند حساب كتاب كنند تا نتايج شاهكار فعاليت هاي سوء اقتصادي برخي را

بررسي نمايند و قس عليهذا ... و بنابراين اينچنين سنگي را كه يك ناداني توي چاه انداخته هزار نفر بايد بيايند

و درش بياورند .. و خب اين خودش يكجور ايجاد اشتغال است فلذا داريم فكر مي كنيم كه عجب ! اين يك

تهديدي است كه مي توان به قرار بند هاي ذيل آنرا تبديل به فرصت كرد :_مي توان كارگروهي با حضور وزير كار و وزير بازرگاني و وزير اقتصاد و دارايي و همچنين رييس كل بانك مركزي و معاونين مربوطه به فوريت تشكيل داد و از اين امكان بالقوه براي گسترش امر مهم " اشتغال زايي" بهره مند شد .

_ اگر جماعتي به ترتيب فوق الذكر مشغول هستند بايد برنامه ريزي مناسبي براي بسط و توسعه مفسده ي اقتصادي و شبكه هاي وابسته و پرونده هاي مربوطه هر چه سريعتر صورت پذيرد تا در سال 94 شاهد شكوفايي اين بازار كار جديد باشيم .

_ "صدا و سيما " كه كارش فرهنگ سازي است و هر جا براي توسعه زير ساخت هاي فرهنگي

( ايضا" ساخت و ساز فرهنگي) كم بياوريم .. يادش مي افتيم ! بيايد يك ميزگرد هاي تخصصي با حضور نخبگان اقتصادي تشكيل بدهد تا هر چه بيشتر اهميت موضوع " مفسده هاي اقتصادي " و شيوه هاي بهره برداري از آن .. براي ملت روشن شود .

_ وزارت بازرگاني راه كار ها ي فساد اقتصادي را با كمك كارشناسان تئوريزه كند و از طريق مركز آموزش خود اين اطلاعات را به ساير كشورهاي در حال توسعه يا توسعه نيافته صادر كند تا از اين طريق به جريان صادرات غير نفتي كمك شود و كل اين كشور ها از موهبت اين راه كار ها بي نصيب نمانند .

_ وزارت آموزش عالي در شورايي ويژه چنين مباحثي را بصورت طرح درس ارائه نمايد تا با ايجاد رشته تحصيلي جديد تحولي در نظام آموزش اقتصاد بوجود آيد . در اين راستا از حضور اساتيد محترم ( متهمان تبرئه شده يا مدت محكوميت گذرانده قبلي) مي توان بهره ها برد !

_ اصولا" مبحث فساد اقتصادي چيست و مفسد اقتصادي كيست و چگونه حالش را ببريم در اين راستا !(در همان راستا هاي قبلي!) در كتب دوره متوسطه گنجانده شود.

_ براي جلوگيري از اعمال نفوذ در مواردي كه عزيزان مشغول تعيين تكليف اموال مفسدين اقتصادي هستند كميته هاي نظارتي مرتبط تشكيل تا ايجاد اشتغال مضاعف بشود و همچنين كميته ويژه اي براي بررسي شكايات واصله از عملكرد كميته نظارتي نيز ايجاد گردد تا به حد امكان باز هم ايجاد اشتغال صورت پذيرد .

_ با توجه به روند رشد و ابعاد و جوانب اين موضوع مناسب است تا در جهت ايجاد وزارتخانه اي جديد با عنوان "فساد اقتصادي" اقداماتي انجام شود و چون مصلحت نيست اينجوري "تابلو" شويم بعدا"نام آنرا به "وزارت بررسي روندهاي نابهنجار اقتصادي"-يا به اختصار " برنا " - تغيير دهيم .

سپس طرح تبديل آن به سازمان را به مجلس برده و پس از آن پيشنهاد اقدام آنرا با يك سازمان ديگر ارائه كنيم و آنگاه ببينيد چه شود ؟ چه حالي بكنيم با اين همه ايجاد اشتغال و اي بسا بشود كلي صادرات نيروي متخصص و كارشناس داشته باشيم به اقصي نقاط عالم !!

بنابراين شما هم اگر مثل ما خوب و عميق فكر كنيد هزار راه ايجاد اشتغال به ذهن مباركتان خطورخواهد كرد كه نهايتا" كل نتايج را سفارش مي دهيم برادر عزيزمان " آنتوني رابينز " تحت عنوان" چگونه با فساد اقتصادي حالش را ببريم ؟ " تبديل به يك كتاب كند.
سونات