پرچم های ایران از ابتدای تاریخ تا کنون


دوره اساطیری

درفش کاویانی ، نمادی از کاوه آهنگر

، فریدون و جمشید
هخامنشیان

کوروش بزرگ

درفش به جا مانده از کوروش بزرگ

دیگر درفش های هخامنشیان:

فروهر آراسته شده به سه رنگ سبز ، سفید ، قرمز به جا مانده از دوران هخامنشیان

سیاه جامگان


رنگ سیاه نماد پیروان ابومسلم خراسانی

سرخ جامگان رنگ سرخ نماد پیروان بابک خرم دین
ادامه دارد...
"سونات"