یه نوع خطه اگه خوندیش

+


+

+


شوخی کردم اینجور خطی وجود نداره