برخی از مباحث مهم در ازدواج
ویکی پدیا
عِدِّه مدت زمانی است که زن پس از جدایی یا مرگ شوهرش باید از ازدواج خودداری کند. این مدت با توجه به نوع پایان ازدواج (مرگ همسر یا طلاق یا فسخ نکاح)، نوع ازدواج (دائم یا موقت) و شرایط باروری زن یا بارداری او متغیر است. فلسفهٔ وضع عده جلوگیری از اختلاط نسل و احترام به رابطهٔ زناشویی سابق و تعبد است.[۱]
در صورتی که زن در هنگام عده با مردی ازدواج کند ازدواج آنان باطل است و در صورت آگاهی از حکم عده ازدواج آن مرد و زن با یکدیگر برای همیشه حرام است. همچنین شوهر در هنگام عده طلاق رجعی حق دارد از طلاق رجوع کند. بطور کلی در عدهِٔ طلاق رجعی حقوق و تکالیف زن و شوهر نسبت به یکدیگر همچنان برقرار است؛[۲] مثلاً شوهر باید به زن نفقه بدهد، در صورت مرگ یکی دیگری از او ارث می*برد و اگر در زمان عده طلاق رجعی رابطهٔ جنسی خارج از چارچوب ازدواج با شخصی از جنس مخالف برقرار کنند به حد زنای محصنه یعنی سنگسار محکوم خواهند شد.[۳]
زنا
حد زنا در اسلام، صد ضربه شلاق است. چنان*چه زنا، از زنان و مردان همسردار سرزند، زنای محصن نامیده می*شود و حد آن مجازات سنگسار است. در قرآن، به مجازات سنگسار اشاره*ای نشده*است؛ اما در احادیث به تواتر ذکر شده*است. کیفر تنها در صورتی اعمال می*شود که زنا با اقرار زناکننده یا با شهادت چهار شاهد مرد یا سه مرد و دو زن، اثبات شود. در فقه شیعه، اگر زن بی*شوهری باردار شود مورد حد قرار نمی*گیرد؛ اما در برخی مذاهب اهل*سنت بارداری زن بی*شوهر می*تواند بینه زنا محسوب شود و زن مورد محاکمه قرار می*گیرد. کیفر پیرمرد و پیرزن همسردار که مرتکب زنا شوند، ابتدا تازیانه خوردن و سپس سنگسار است.
لواط
در قرآن، کیفر لواط معین نگردیده*است. چنان*چه هر دو مرد که مرتکب لواط شده*اند، بالغ و عاقل باشند، حکمشان اعدام*است؛ خواه مجرد و خواه همسردار، خواه مسلمان یا کافر باشند. نحوهٔ اعدام برای لواط، در فقه شیعه، یکی از موارد زیر است:
زدن گردن با شمشیر
پرتاب کردن وی از کوه بلند در حالی که دست*ها و پاهایش با طناب بسته شده باشد.
سوزاندن وی در آتش.
سنگسار کردن وی.
خراب کردن دیوار بر سر وی..[۳]
مساحقه
مساحقه (رابطهٔ جنسی از طریق میان دو زن)، کیفر ۱۰۰ ضربه تازیانه را برای آن*ها به همراه خواهد داشت. در صورت تکرار این عمل و اجرای حد به دنبال آن، در مرتبه چهارم اعدام می*شوند.
قذف
قذف به معنی نسبت دادن بی*عفتی به مرد یا زن است، که موجب تعزیر و مجازات خواهد بود. حد نسبت ناروا، ۸۰ تازیانه*است. در صورت تکرار نسبت ناروا، در مرتبه چهارم، حکمش اعدام است.[۴]
شرب خمر
کسی که مشروبات الکلی بنوشد، حد وی ۸۰ ضربه تازیانه*است، خواه مرد باشد یا زن. در صورت تکرار شرابخواری و اجرای حد، در مرتبه سوم اعدام می*شود.[۵]
سرقت

در فقه شیعه، حد سرقت در مرتبه اول قطع چهار انگشت از مفصل اصلی دست راست است؛ اما در فقه اهل*سنت، یک دست قطع می*شود. در فقه شیعه، حد تنها وقتی اجرا می*شود که دزد بالغ، عاقل و مختار باشد و برای رفع اضطرار سرقت نکرده باشد. در فقه شیعه، چنان*چه دزد دوباره دزدی کند، پای چپش را از زیر قبه پا قطع می*کنند و اگر بار سوم دزدی کند، به حبس ابد محکوم می*شود تا در زندان بمیرد. و اگر بار چهارم، در زندان دزدی کند، اعدام می*شود.[۶]
ارتداد
ارتداد خارج شدن از اسلام است. اگر شخص بالغ، عاقل و مختار، از دین اسلام برگردد؛ از وی خواسته می*شود که توبه کند و به اسلام برگردد وگرنه اگر مرد باشد اعدام می*شود و اگر زن باشد حبس ابد شده و در زمان نمازهای پنجگانه شلاقش می*زنند، و در معیشت و آب و غذا و لباس آن*قدر بر او سخت می*گیرند تا توبه کند.[۷]
redirect.php?a=
سونات